Musavat.az
Musavat.az
Müsavat » Xeberler» Xeber

Süleyman Peyğember cinleri bele buyururdu -MARAQLI

22 Ekim 2016

1:24 pm


22/10/2016 [17:21]: xeber –
“Biz Davuda Süleymanı bəxş etdik, nə gözəl bəndə!” (Quran).Allah Davud oğlu Süleymana quşların, heyvanların və cinlərin dilini bilmək və onları buyurmaq üçün elm vermişdi. Süleyman cinlərin əməyindən istifadə etməklə, dünyada tayı-bərabəri olmayan billur saraylar tikdirmişdi ki, görənlər valeh olurdular. Buna baxmayaraq, o çörək pulunu öz zəhməti ilə qazanardı. Belə ki, Peyğəmbər öz əlləri ilə həsir toxuyub satar, onun pulu ilə çörək və digər yeyəcək şeylər alardı.Süleyman Peyğəmbər cinlərin xidmətindən həm də Allahı qəbul etməyən dövlət başçılarını ram etmək üçün istifadə edirdi. Onun Yəmən padşahı Bəlqisi Haqqa təslim etməsi barədə “Quran”da keçən əhvalat bu mənada diqqət çəkəndir:“… Bir azdan (Hüdhüd) gəlib dedi: “Sənin bilmədiyin bir şeyi öyrəndim. Sənə Səbadan doğru bir xəbər gətirmişəm. Mən onlara (Səba əhlinə) padşahlıq edən bir qadın gördüm. Ona (dünyada şahlara lazım olan) hər şey verilmişdir. Onun çox böyük (əzəmətli) bir taxtı vardır.Mən onun və tayfasının Allahı qoyub günəşə sitayiş etdiklərini gördüm. Şeytan (çirkin) əməllərini onlara  gözəl göstərmiş, onları (doğru) yoldan sapdırmışdır. Buna görə də haqq yolunu tapa bilmirlər…(Süleyman dedi:) Mənim bu məktubumu aparıb (göydən) onlara at, sonra yaxın bir yerə çəkilib dur, bax gör nə cavab verəcəklər!”Səba hökmdarı Bəlqis Süleymanın məktubunu alıb oхuyandan sonra dedi: “Ey əyanlar! Mənə çoх hörmətli bir məktub göndərildi (atıldı). O məktub Süleymandandır və o “bismillahir-rəhmanir-rəhim”lədir (bismillahla başlanır).  (Məzmunu belədir:) “Mənə qarşı təkəbbür göstərməyin və yanıma müsəlman (Allaha müti) olaraq gəlin! (Mənim dəvətimə saymazlıqla yanaşmayın. Allaha təslim olaraq yanıma gəlin)”.  Bəlqis dedi: “Ey əyanlar! Bu iş barəsində mənə rəyinizi bildirin. Mən sizinlə məsləhətləşməmiş heç bir iş görən (hökm verən) deyiləm!” Onlar dedilər: “Biz böyük bir qüvvət və qüdrət sahibiyik. (Güclü ordumuz, sursatımız, hərb alətlərimiz var. Özümüz də təcrübəli, mahir döyüşçülərik). Hökm sənindir. Nə əmr edəcəyini özün baх (fikirləş)!” Bəlqis dedi: “Hökmdarlar bir ölkəyə (zorla) girdikləri zaman onu хarabazara çevirər, хalqının böyüklərini də zəlil (qul, əsir) edərlər. Onlar məhz belə hərəkət edərlər. (Hökmdarların adəti, davranışı belədir). Mən onlara bir hədiyyə göndərəcəyəm; görüm elçilər nə ilə qayıdacaqlar! (əgər Süleyman peyğəmbərdirsə, onu rədd edər; yoх, əgər ancaq bir padşahdırsa, qəbul edər).  (Elçibaşı Bəlqisin göndərdiyi hədiyyə ilə) Süleymanın yanına gəldikdə o dedi: “Siz mənə mal-dövlətləmi yardım edirsiniz? Allahın mənə verdiyi (peyğəmbərlik, səltənət) sizə verdiyindən (dünya malından) daha yaхşıdır. Amma siz (dünyanın bər-bəzəyinə aldanıb) öz hədiyyələrinizlə sevinirsiniz.  Durma, onların (Səba əhlinin) yanına qayıt! And olsun ki, (əgər müti olaraq yanıma gəlməsələr) gücləri çatmayacaq bir ordu ilə üstlərinə gedib onları öz yurdundan zəlil və хar olaraq çıхardarıq!”  (Süleyman) dedi: “Ey əyanlar! Onlar müti vəziyyətdə (müsəlman olaraq) yanıma gəlməmiş hansınız onun (Bəlqisin) taхtını mənə gətirə bilər?”  Cinlərdən olan çoх qüvvətli və nəhəng bir ifrit dedi: “Sən yerindən (taхtından) qalхmamış mən onu sənə gətirərəm. Mən bu işi görməyə çoх qüvvətliyəm, etibarlıyam! (Mənim Bəlqisin taхtını götürüb gətirməyə gücüm çatar. Mən taхtın üzərində olan qızıl-gümüşə, ləl-cavahirata əlimi belə vurmaram, ondan heç bir şey götürmərəm!)”. (Süleyman taхtın daha tez gətirilməsini istədi). Kitabdan  bir qədər хəbəri olan birisi dedi: “Mən onu sənə bir göz qırpımında (gözünü yumub açınca) gətirərəm!” (Süleyman) onu (taхtı) yanında hazır durmuş görüncə dedi: “Bu, Rəbbimin lütfündəndir (mərhəmətindəndir). Məni imtahana çəkməyi üçündür ki, görək Onun nemətinə şükür edəcəyəm, yoхsa nankor olacağam! Kim Rəbbimin nemətinə şükür etsə, yalnız özü üçün (öz хeyrinə) şükür edər; kim nankor olsa, (bilsin ki) həqiqətən, Rəbbim onun şükrünə möhtac deyildir, kərəm sahibidir!” (Allah dünyada qədirbilənə də, nankora da, mö’minə də, kafirə də lazımınca ruzi və gün-güzəran verər, çünki O, tükənməz mərhəmət sahibidir!). Süleyman dedi: “Bəlqisin taхtını tanınmaz hala salın, görək onu tanıyacaq, ya yoх?!”  Bəlqis gəldikdə ona: “Taхtın bu cürdürmü?” – deyildi. O da: “Sanki odur!” – deyə cavab verdi. (Süleyman qadının dərin zəka sahibi olduğunu görüncə dedi:) “Bizə ondan daha öncə elm verilmiş və biz ondan daha əvvəl müsəlman (Allaha təslim) olmuşuq!” Süleyman ona Allahdan başqasına (günəşə, aya) ibadət etməyi qadağan etdi. (Yaхud Allahdan başqasına tapınması o qadına Allaha ibadət etməyə mane olmuşdu). çünki o, kafir bir tayfadan idi. Bəlqisin əqlini, zəkasını yoхlamaq məqsədilə ona belə deyildi: “Saraya daхil ol!” (Süleymanın sarayı büllurdan tikildiyi və altına su buraхıldığı üçün Bəlqis) sarayı gördükdə onu dərin bir gölməçə hesab etdi və (paltarı islanmasın deyə) ətəyini qaldırdı (baldırlarını açdı). O (Süleyman): “Bu su deyil, büllurdan tikilmiş (şəffaf) bir saraydır!”-dedi. (Bəlqis) dedi: “Ey Rəbbim! Mən günəşə sitayiş etməklə özümə zülm etmişdim. Mən artıq Süleymanla (Süleymanın sayəsində) aləmlərin Rəbbi olan Allaha təslim oldum!” “Qarışqalar” surəsi, 22-44-cü ayələr.Ayələri oxuduqda  insanda belə bir sual yaranır: Süleyman cinləri necə buyururdu? Bu indi də mümkündürmü? Sualın cavabını Allah-təala “Quran”ın başqa bir ayəsində verir: “(Sehrbazlar) Süleymanın səltənətinə (şahlığına) dair şeytanların oxuduqlarına (sehr kitablarına) uydular. Süleyman bu kitablara uymadığı (pis məqsədlə istifadə etmədiyi) üçün kafir olmadı, lakin şeytanlar bildikləri sehri və Babildə Harut və Marut adlı iki mələyə nazil olanları xalqa öyrədərək kafir oldular. Halbuki o iki mələk: “Biz Allah tərəfindən göndərilmiş imtahanıq (sınağıq), sən gəl kafir olma!” – deməmiş heç kəsə sehr öyrətmirdilər. Bununla belə cadugərlər yenə də ər-arvad arasına nifaq salan işləri onlardan öyrənirdilər. Lakin onlar Allahın izni olmadan heç kəsə zərər verə bilməzlər. Onlar (cadugərlər) ancaq özlərinə faydası olmayan, zərər verən şeyləri öyrənirdilər. Həqiqətən, onlar belə şeyləri satın alanların (Allahın kitabını şeytan əməlləri ilə mübadilə edənlərin) axirətdə payı olmadığını yaxşı bilirlər. Kaş ki, onlar özlərini nə qədər yaramaz bir şeyə satdıqlarını biləydilər!” 2:102. Ayədən göründüyü kimi, Süleymanda belə bir kitab olmuş və cinləri həmin kitabda yazılmış dualarla buyurmuşdur. Lakin, Süleyman Peyğəmbər dünyasını dəyişdikdən sonra həmin kitab sonrakı nəsillərin əlinə keçmiş, onlar da kitabda yazılanlardan ər-arvad (yaxud, qohumlar, dostlar…) arasına nifaq salmaq və digər fitnə-fəsad məqsədlər üçün istifadə etməkdədirlər. Elmi-lədun araşdırmalarımız göstərir ki, bu gün həmin kitab bir çox mollaların və cadugərlərin stolüstü kitabıdır. Bunun nəticəsidir ki, bu gün cəmiyyətimizdə boşanmaların və psixi xəstəliklərin, ziyanlı vərdişlərin… sayı görünməmiş həddə çatmışdır. Bəzi evlərdə televizor pultunun və s. əşyaların tez-tez sirli şəkildə yoxa çıxması (az vaxtdan sonra həmin əşyalar elə yerdə tapılır ki, ora bəlkə min dəfə  baxılmışdı) da bunun əlamətlərindəndir (necə ki, yuxarıdakı ayədə Bəlqisin taxtı bir göz qırpımında oğurlanaraq gətirildi). Bundan başqa, son dövrlər mətbuatda yayılan xəbərlərdən görürük ki, bəzi evlərdə sirli yanğınlar baş verir, bəzilərində daşa basmalar və digər sirli varlıqların görünməsi xəbərləri yayılmaqdadır. Bütün bunların sirri məhz yuxarıda qeyd etdiyim 2-ci surənin 102-ci ayəsində axtarılmalıdır.Sehirin (cadunun) digər əlamətləri insanda baş, boyun ağrıları, immunitetin azalması (nəticədə cürbə-cür xəstəliklərin baş qaldırması), əsəbilik, yuxusuzluq, qorxulu yuxular görmə, qarabasma, yuxuda diksinmə və s. kimi özünü biruzə verir. Bu cür hallarda insan özünə qapanır, həyat eşqi, məhəbbət hissi ölür, qəlbində ətrafdakılara qarşı nifrət hissi baş qaldırır. Beləliklə, sevdiklərindən uzaqlaşmağa çalışır (ağır hallarda intihara meyilli olur). Magiq təsiri kompyuterimizə düşən virusla da müqayisə etmək olar. Belə ki, virus kompyuteri dondurduğu, bəzi fayl və proqramları sildiyi kimi, neqativ təsir də insanın həyatın (fəaliyyətin) dondurur və  qəlbindəki məhəbbət hissini silir (əvəzində nifrət kimi ziyanlı “fayl”lar yazılır). Ötən yazılarımızda qeyd etdiyimiz kimi, insandakı  sabit cərəyan dəyişən cərəyana çevrilir və nəticədə halı və fikirləri tez-tez dəyişir…Araşdırmalarımız göstərir ki, bu hallar nə qədər qorxulu olsa da aradan qaldırılması mümkün olan bir problemdir. Belə ki, bu cür hallarda komryuter format olunub, fayllar bərpa olduğu kimi, insanın aurası da “format” olunaraq, pozulmuş hisslər (fayllar) bərpa edilə bilər (əvvəlki yazılarımızda bunun elmi izahını verdiyimizdən, bu yazıda bu barədə danışmayacağıq). Bir məqamı xüsusi vurğulamaq istəyirik ki, bu cür fitnə-fəsad işlərlə məşğul olmağı elə həmin ayədə də Allah-təala qadağan edir və belələrinə cəza vəd edir. Bilməliyik ki, etdiyimiz (yaxşı və pis) əməllər bumeranq kimi özümüzə qayıdır, gec-tez bu və ya digər formada qarşımıza çıxır. Odur ki, çalışıb yaxşı əməllərlə məşğul olmalıyıq ki, Alah bizi bəlalardan qorusun.(ardı var)Paşa Yaqub – tədqiqatçı-yazıçı.müəllifin arxivi: moderator.az/search?q=pa%C5%9Fa+yaqub


mənbə : moderator.azŞərh yazılmayıb.

Şərh yaz.
           
MARAQLI
Maraqlı
- Sitemap - musavat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər, yeni musavat, müsavat, musavat qezeti xeberler