Musavat.az
Musavat.az
Müsavat » Xeberler» Xeber

Son söz deyen Semed Vurğun olaydı…

21 Temmuz 2016
5:04 am


21/07/2016 [09:00]: xeber –
                 Dastanı əlimə alan kimi yaralı xəyalım bir anlığa Kəlbəcərdən, İstusudan keçib Ceyran bulağında cövlan elədi. İki söz nəhəngi qoşa qartal kimi üz-üzə dayanıb əngin səmaları, böyük elli-obalı, həm də əsir elli-obalı, allı-güllü yaylaqları, çaylı, göllü bulaqları, haylı-küylü dərin dərələri diqqətlə seyr edir. Söz sözə toxunur, mizrab simə. Deyişmə başlayır. Ətraf sükut heykəlinə dönüb. Ustadlar ustadnaməni iki yox, üç deyərlər, onlar, bəlkə, artıq deyirlər. Ruhunuz şad olsun, böyük ustadlarımız. Əlin var olsun, qələm tutan, söz misralayan incə ruhlu, şair təxəyyüllü, qorxmaz tədqiqatçı balamız Cəmilə Çiçək.İlk sözü Dədə Şəmşir deyir:Şəmşir qoymaz haqqı gözdən yayına,Şükür-səna eylər Haqqın payına.Cəhənnəm xəlq olub alçaq-xayına, Müqəddəs insana cənnət yaranıb. Təbiidir ki, Dədə Şəmşir müqəddəs insan dedikdə, Səməd Vurğunu nəzərdə tuturdu.Bəli, dəyərli oxucular! Bu misraları “Səməd Vurğun-Aşıq Şəmşir dastanı” haqqında deyəcəyim fikirlərimə, bir növ, proloq kimi verdim.Öncə deyim ki, bu kitaba böyük alim, görkəmli elm və mədəniyyət xadimi, akademik İsa Həbibbəylinin və dostum, filoloğiya elmləri doktoru, professor Füzuli Bayatın yazdığı poetik ruhlu yazılarını  diqqətlə oxudum. Doğrusu, bu ətraflı, zəngin təxəyyüllə yazılmış yazılardan  sonra son söz demək, bəlkə də, artıq idi. Müəllifin xahişi ilə beş-on kəlmə son söz dedim. Və fikirləşdim, hər deyilən söz yadigardır.XIX-XX əsrlərdə aşıqlar şeirinin qızıl səhifələrini yazan, fikirlərini zərgər dəqiqliyi ilə cilalayan ölməz sənətkarlarımız sırasında Dədə Şəmşir və Səməd Vurğun da xüsusi yer tutur. Böyük ədəbiyyat alimləri, xüsusən, folklorşünas alimlərimiz yaxşı bilirlər ki, dastanı qələmə almaq dastançıdan həssas ürək, parlaq zəka və poetik istedad tələb edir.Dastançı Cəmilə Çiçək aşıq ədəbiyyatının şah sütunu olan dastançılardan qorxmayıb, qarşısına ali bir məqsəd qoyaraq “Səməd Vurğun-Aşıq Şəmşir dastanı”nı qələmə alıb. Qüdrətli şair və aşıq sənətinin uca zirvələrindən olan Aşıq Şəmşir böyüklüyünü, onun milli və mənəvi kamilliklərini özünəməxsus poetik inamla tərənnüm edib.Dastanı oxumazdan əvvəl xeyli düşündüm: görəsən, bu çılğın, sənətsevər, yurd-yuva, vətənsevər  qızcığaz ortaya bir şey qoya bilərmi? Sonra dastanı seyrçi kimi yox, həqiqi oxucu kimi diqqətlə vərəqlədim. Bəzi sətirlərin, cümlələrin, sözlərin altından qırmızı xətlə işarələr qoydum. İşarələdiyim sətirlər xoşuma gəldi. Qəribə də olsa, misalımı dastanın son bəndi seçdim. Ölməz Dədə Şəmşirin poetik arzusunu nümunə gətirdim:Hicranın atəşi yamandır, yaman,Əyir qamətimi, verməyir aman.Şəmşiri torpağa tapşıran zamanSon söz deyən Səməd Vurğun olaydı.Bu qənaətə gəldim ki, Çəmilə Çiçək klassik şeir janrlarını; qoşma − ustadnamə, gözəlləmə, vücudnamə, qıfılbənd, gəraylı, diltərpənməzlər, təcnis, cığalı təcnis, ayaqlı təcnis, dodaqdəyməz təcnis, müxəmməs, divani, bayatı, qəzəl, məsnəvi cinaslı rübailər və s. çox yaxşı bilir, sanki sözə işıq verir. Əksər deyimlərində ustadlar kimi müdrik sözlərdən məharətlə barınır. Seçimi əladır, yenə sözü Dədə Şəmşirə verək:Kimlə yoldaş oldun, soruş, bil adın, Ona süd veribdi gör hansı qadın. Ardıcdan dağ boyu qalasan odun,Külündə köz qalmaz, o, tezdən keçər. Dastanda tədqiqatçı tarixçi kimi də çıxış edir. O, Qarabağın sərhədlərini sözlə, tarixi fikirlə sanki sərhədləyir. Yəni Aşıq Şəmşirin doğulduğu yurd, müqəddəs Kəlbəcər oylağı, Cavanşir mahalını, əsrarəngiz diyarı ona nə qədər doğmadırsa, tarixi baxımdan Səməd Vurğun da qarabağlı kimi bir o qədər müqəddəs və doğmadır. Yəni tarixi Qarabağın paytaxtı Gəncə xanlığı idi (O zaman Gəncə xanlığını Ziyadoğlular idarə edirdi).Dastanda o dövrün bir sıra ziyalılarının adları sıralanır və onlarla Aşıq Şəmşirin  münasibəti isti notlarla qələmə alınr. Məsələn, o zaman Kəlbəcərin birinci katibi olan Səfər Verdiyev, görkəmli şairimiz Məmməd Aslan, Əli Qurban Dastançı, şairlərdən Şamil Dəlidağ, Sücayət, Bəhmən Vətənoğlu, şair-tərcüməçi Ənvər Rza, şair Nəsib Nəbioğlu, hüquq elmləri doktoru Eldar Həsənov, naşir-tərcüməçi Əlövsət Ağalarov, Azərbaycan Tibb Universitetinin Cərrahi xəstəliklər kofedrasının dosenti Malik Şükürov, tibb elmləri doktoru, professor Sabir Həbibov, tibb elmləri doktoru, professor Ramiz Əbülhəsənov, tibb  elmləri doktoru Zərraf Təməzoğlu  və onlarla kəlbəcərli sənətkarın adları iftixarla qeyd olunur. Eyni zamanda, Aşıq Şəmşir sağ ikən onunla görüşən böyük şair və yazıçılarımızdan Osman Sarıvəlli, Süleyman Rəhimov, Məmməd Araz, Hüseyn Arif, Bəxtiyar Vahabzadə, İsmayıl Şıxlı, Əli Vəliyev, Zəlimxan Yaqub və başqaları, bir növ, dastanda Aşıq Şəmşirin, necə deyərlər, sənət qardaşları kimi verilir. Ən əsası, bu dastanda rəvayətçilik yoxdur, real faktlar əsasında Cəmilə xanım nəyi duyubsa, nəyi görübsə və hansı sənətkarların Aşıq Şəmşirə dərin münasibətini anlayıbsa, onu poetikləşdirməyə çalışıb.Dədə Şəmşirin mənalı ömrünün bir hissəsi qüdrətli şairimiz Səməd Vurğunla görüş anları oldu. Hər iki sənətkar saatlarla diz-dizə əyləşib o əsrarəngiz, o əzəmətli torpağımızın ruhunu öz canına hopdurdu, keybir sulardan içdi, dağların saf havasını duydu. Onlar istisuyun əzəmətini, daşı, qayanı yarıb göyə püskürən,  neftdən qiymətli sərvətimiz  olan İstisu kimi loğmanın şəfasını duydular. Sağ olsun böyük xalqımız ki, Səməd Vurğunu, Aşıq Şəmşiri əkiz qardaş kimi anlayır və duyur. Mən kiçik yaşlarımda Kəlbəcərə gedəndə o dağlarda, Ceyran bulağında gözlərim axtarırdı ki, kaş bir tərəfdən Aşıq Şəmşir, bir tərəfdən də Səməd Vurğun çıxaydı. Hər iki qüdrətli sənətkar, hər iki nurani insan burada görüşəydi, saz çalıb, söz qoşub deyişəydilər. Miskin Abdaldan tutmuş ta Sarı Aşığa, Aşıq Alıya, Aşıq Ələsgərə, aşıq Veysələ qədər aşıq mahnılarını, bir növ, yenidən canlandıraydılar. Sözün, sənətin altında yaralı bir vətənin övladı olaraq ədəbiyyata atılan, necə deyərlər, onun müəyyən közünü qurdalayan bizim gənc yazarımız Cəmilə Çiçək bu ağır işin öhdəsindən gəlib.O deyəndə ki  dastana kiçik bir son söz yazın, düzü, mən tərəddüd etmədim. Çünki onun işıq üzü görmüş “Kəlbəcərin saz qalası”,  “Arı çiçəyə gəlib”, “Sən dağlardan ayrılmadın” silsilə kitablarını mən də oxumuşam və hazırda mənim də yazım gedəcək “Sazımız ağlayır dağlar başında” adlı dördüncü kitabı çapa hazırdır. Bu da onun xalq şairi Səməd Vurğuna,  ana yurdu Kəlbəcərə, Aşıq Şəmşirin yaradıcılıq irsinə böyük sayğı, hörmət və məhəbbətinin əlamətidir ki, necə bir əziyyət, zəhmət çəkib. Cəmilə Çiçək  elə bir ədəbiyyat cəfakeşidir ki, ona, heç olmasa, beş-on kəlmə xoş söz demək, zəhmətini qiymətləndirmək ədəbi namusdan irəli gələn bir məsələdir.Aşıq Şəmşir, qüdrətli sinədəftər şair idi. O, Səməd Vurğunla Kəlbəcərdə Turşsu −İstisu bulağında görüşəndən sonra, necə deyərlər, sanki püskürdü, alovlandı. Bu görüş onun həyatında çox böyük bir təsir buraxdı, tezliklə Azərbaycanda dillər əzbəri oldu:Aşıq Şəmşir, Dəlidağdan keçəndəKəklikli daşlardan xəbər al məni.Səməd Vurğun dedi və Aşıq Şəmşir ona cavab verdi. Sonralar da Aşıq Şəmşir bu görüşün təsiryilə onlarca şeir yazdı. Məsələn, dilqəmi üstə oxuduğu “Qardaş” rədifli qoşmasından üç bəndi misal gətirmək istərdim:Səni soruşacaq böyük və uşaq,  Analar, bacılar qan ağlayacaq.  “Haray, Vurğun!” – deyir Murov, Dəlidağ,  Qoşqar, Kəpəz gəlir təlaşa, qardaş.Ağlasın doyunca səni Dilbazi,  Şair avazıdı onun avazı.  Sənə nə yazıldı bu qara yazı?..  Az qalır sinəmdə qəm daşa, qardaşNə gözəl ifadədir, sinədə qəmin daşması ayrı şeydir, qəmin çoxalması ayrı şey:Sən ki söz vermişdin bizim mahala,  Bizə gəlməliydin, gəldin zavala.  Firqətin Şəmşiri salıb nə hala,  Belə dağ çəkərmi qardaşa qardaş?     Görürsünüz necə təsirli, necə əzəmətli şeirdir? Dastanda təkcə Səməd Vurğun adı getmir, həmçinin xalq şairi Osman Sarıvəlli, şeirimizin parlaq nümayəndələrindən olan Hüseyn Arif, onun ətrafında Kəlbəcərin gözəl, sinədəftər şairləri diqqətə çəkilir.  Daha bir şeirini də misal göstərmək istəyirəm, – belə ki, Cəmilə xanım da dastanda qeyd etmişdir- Aşıq Şəmşir Vurğunun vəfatından sonra kədərlənir, qaraçı havası üstə görün necə gözəl bir şeir yazır:Daha səsin gəlmir, Vurğun, hardasan?!  Sağ olsan, haraya gəlməyə nə var?!  Qocalıb olmuşam yorğun, hardasan?  Dirilmək çətindi, ölməyə nə var?!  Aşıq qardaş deyib özümə mənim,  Şəmşirəm, şahid ol sözümə mənim,   Qələm yoldaşların üzümə mənim  Yad kimi baxdılar, bilməyə nə var?!   Cəmilə xanımdan birdən-birə böyük həcmli, daha mənalı əsərlər yaratmaq təmənnası sadəlövhlük olardı. Böyük işdir. Müəllif bu kiçik dastanda yaddaqalan dünyəvi, mahiyyətli fikir və mülahizələr söyləyir. Hər iki sənətkarın parlaq obrazlarını yaratmağa can atır. Onların görüşlərini, xalq arasında olan nüfuzlarını bacardığı qədər poetikləşdirir.Mən beş-on kəlmə də olsa, bu dastana son söz dediyim üçün çox şadam və düşünürəm, eləcə də əminəm ki, cəfakeş arı zəhmətkeşliyi ilə çalışan gənc yazar Cəmilə Çiçək Azərbaycanın əbədi və ölməz sənətkarları haqqında bundan da böyük, gözəl əsərlər yaradacaq.Ənvər  ƏHMƏDAYB-nin Qarabağ bölməsinin sədri,filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, şair 
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.
           
MARAQLI
Maraqlı
- Sitemap BIST 100 endeksi, Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, bugün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na gözünü dikti. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kere toplanmış ancak bu toplantılardan asgari ücret zammına ilişkin karar çıkmamıştı. Bugün yapılan dördüncü toplantı saat 14:00'da başladı. Türk-İş ise asgari ücret zammına ilişkin "bin 893 lira 90 kuruş olmalı" ifadelerini kullanmıştı. Ve merakla beklenen 2018 asgari ücret zammı belli oldu. İşte detaylar. 1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamaya göre 2018 yılı ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı. 1 milyon 157 bin m2’lik büyüklüğü ve değeri ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen ve geçtiğimiz yaz ihalesi yapılarak satılan Galatasaray Sportif AŞ.’nin arazisinin ardından fiyatların artışa geçtiği Riva bölgesinde İstanbul’un en büyük arazisi sessiz sedasız satışa çıktı. 4 milyon m2’lik büyüklüğü ile Galatasaray'ın Riva arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazi için istenen rakam da dudak uçuklatacak seviyelerde. İsmi verilmeyen gizemli bir iş adamına ait olduğu öğrenilen arazi için 3 milyar liranın üzerinde bir rakam telaffuz ediliyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında ise İstanbul’un en küçük ilçesi olarak bilinen Güngören’in yarısına denk geliyor. VAKTİ ZAMANINDA 100 BİN TL’YE ALINMIŞTI Galatasaray’ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt’ın 1971 yılında 100 bin lira karşılığında aldığı Riva arazisi 15 Haziran tarihinde satılmıştı. 1 milyon 157 bin m2’lik arazinin ihalesini en yüksek teklifi veren Fema İnşaat ve KLV İnşaat ortaklığı 3.1 milyar liralık teklifle kazanmış, ancak ihale sonrası C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlığı’nın imar değişikliğine gitmesiyle 50 bin metrekarelik pazarlanabilir alan kaybı yaşanınca ihaleyi kazanan ortaklık grubu ihaleden çekilmişti. BİNE YAKIN VİLLA YAPILACAK İhaleyi ikinci sırada tamamlayan ve Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin teklifi ise 3 milyar 808 milyon lira toplam gelir ve 952 milyon lira şirket payı olmuştu. İhalenin kesinleşmesi sonrası bölge için düşünülen projeler konuşulurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Emlak Konut’la üzerinde anlaştıkları Riva projesinde 950 villa yapılacağını açıklamıştı. EKOLOJİK KÖY GELİYOR Emlak Konut’un Riva ihalesi kapsamında inşa edilecek projesi ekolojik ve sürdürülebilir mimari yaklaşımıyla tasarlandı. EKO-KÖY projesinin toplam konut alanı 869 bin 522 metrekare olduğu belirtilirken, projede 206 bin 497 metrekare özel orman alanı bulunuyor. Emlak Konut Eko-Köy projesi için köy ve doğa yaşantısının bu projede hayat bulması için ihale şartnamesine belirli maddeler ekleyecek. İnşaatın 2018'de başlaması ve 3 yıl sürmesi bekleniyor. BÖLGEYİ HAREKETLENDİRDİ Galatasaray Sportiv A.Ş.’nin arazisinin satışı ve gündeme gelen proje bölgeyi de hareketlendirdi. Söz konusu arazinin satışı sonrası araziye yakın konumdaki arsaların fiyatlarında da ciddi artışlar meydana geldi. 3.Köprü ile hali hazırda değerine değer katan bölgede arsa m2’leri de 350-400 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 3 MİLYAR 100 MİLYON TL Bölgede yaşanan değer artışlarının yanı sıra satışa çıkartılan bir arazisinin büyüklüğü ve fiyatı da dikkat çekiyor. 4 milyon m2 olarak satışa çıkartılan arazisi yakın tarihte İstanbul’da satışa çıkartılmış m2 olarak en büyük arazi olarak biliniyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında daha net ortaya çıkıyor. 4 bin dönümlük arazi 7,17 km2’lik İstanbul’un Güngören ilçesinin yarısı kadar. Değeri ve fiyatı ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen Galatasaray'ın 1 milyon 157 bin m2’lik arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazinin satışı için istenen rakam da astronomik seviyelerde. 4 bin dönüm arazisinin satışı için 800 milyon dolar yani yaklaşık 3 milyar 100 milyon TL, eski para ile ise 3 kat trilyon isteniyor. Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruda, “Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” ifadeleri kullanıldı Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen 2018 asgari ücret zam oranı için yapılan görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre 2018 asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 TL net olarak bin 603 TL olarak açıklandı.günün ilk yarısında yüzde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) toplandı. Akdağ, toplantının açılış konuşmasında AFAD'ın afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir biçimde yerine getirilmesi için kurulduğunu hatırlattı. Türkiye'nin 1999'daki büyük depremler sırasında çok büyük acılar yaşadığını anımsatan Akdağ, "Bu acılara sebep olan depremler sırasında organizasyon, etkin müdahale, hazırlık açısından Türkiye eksiklerini de görmüş oldu. Dolayısıyla hükümetimiz, o dönemde belli kurumları bir araya getirerek Başbakanlığın çatısı altında topladı." diye konuştu. Afet ve acil durumla ilgili olarak birçok bakanlığın ve kurumun görevleri olduğunu ifade eden Akdağ, bu görevlerin bir uyum ve ahenk içerisinde yürütülmesi gerektiği için bu nedenle Yüksek Kurul'un tesis edildiğini dile getirdi. Yüksek Kurul'un yılda en az iki kez toplandığını belirten Akdağ, bu yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerine işaret etti. Recep Akdağ, Yüksek Kurulu 2018 yılında biraz daha sık aralarla toplama ihtiyacı olacağını ifade ederek "Çünkü bu organizasyonun, bu kurul yapısının özellikle afetlere hazırlanmak, riski azaltmak konusunda çok daha farklı bir hamleyi bu yıl içerisinde, yani 2018 yılı içerisinde yerine getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 2018 yılı içerisinde biraz daha sık toplantılarımız olacak." dedi.0,59 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.242,79 puan ile girmişti.Sürekli müzayede işlemlerinin tekrar başlamasının ardından yükseliş eğilimini sürdüren endeks, şu dakikalarda yüzde 0,66 artışla 77.300 seviyelerinde bulunuyor. Analistler, öğleden sonra ABD'de başta fabrika ve dayanıklı mal siparişleri olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydediyor.Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek bugün güne 1,237.65 dolardan işlem görerek başladı. Havalimanının batısında yer alan ve Gizlani Askeri Üssü'nde de tamamen kontrol sağlandı.Doğu cephesinden ilerleyen federal polis güçleri ve özel kuvvetler askerleri, havalimanı yakınındaki Elbu Seyf köyünü hafta başında terör örgütünden geri almıştı.Güney cephesinden ilerleyerek geçen yıl kentin tamamen kuşatılmasını sağlayan İran destekli Şii milisler Haşdi Şabi grubu da batı cephesinden ilk saldırıyı Çarşamba günü başlatmıştı. Telafer çevresindeki köylerde yoğun çatışma var.Bu arada Musul’un batısından ilk tahliye haberi geldi. El-Memum bölgesinden DEAŞ'ın kalkan olarak kullanmak için alıkoyduğu bin 508 kişi tahliye edildi. -Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığınca kentin batısından tahliye edilen bin 508 kişilik ilk grup, Kayyara kasabasındaki kamplara yerleştirildi.Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre çeyrek altın fiyatı bugün 192 lira, altın gram fiyatı ise 117 lira seviyesinde.Altın fiyatları ABD'den açıklanan pozitif verilerin ardından yatırımcıların riskli varlıklara geri dönüş yapmasıyla beraber dün geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek 1,237.65 dolardan işlem görürken, dün yüzde 0.7 değer kazanmıştı.KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARIİstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 116,75 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 780,00 lira oldu.Bu yıla en hızlı başlayan yatırım aracı altın oldu. 3 yıl yatırımcısına kaybettiren altın, Aralık ayında başladığı yükselişi bu yıl hızlandırdı. Peki altın fiyatları 3 yıllık kayıbın ardından nasıl yükselişe geçti? Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın yorumlarını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz.Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporunun altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, teknik olarak altının onsunda 1.210 doların destek, 1.250 - 1.255 dolar bandının ise önemli direnç seviyeleri olarak takip edileceğini kaydediyor. Altının gram fiyatında ise 116 seviyesinin izleneceğini dile getiren analistler, bu seviyenin altında kalınması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, olası yükselişlerde ise 118 direncinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.çarşambaAnalizciler, ABD'de üretimin azalacağına ve OPEC ile OPEC dışı üreticilerin birlikte kararlar alabileceğine ilişkin beklentilerin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekleyen ana etkenler olduğunu ifade ediyor.günü 39 dolar sınırına yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 39,47 dolara kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda 39,11 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrol son olarak 11 Aralık 2015 tarihinde 39,71 dolara kadar yükselmişti.Avrupa'da tarafında ise piyasalar bu hafta Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ve Euro Bölgesi büyüme verisini bekliyor. Analistler, 10 Mart’taki AMB toplantısında alınacak yeni önlemlere yönelik beklentilerin arttığını belirtiyor. Bugün İuro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni açıklanacak. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 prim yaptı.Amerika'da BÜYÜME HEDEFİ REVİZE EDİLDİAsya'da hafta sonu gerçekleşen Çin Ulusal Kongresi'nin yıllık toplantısında ülkenin büyüme hedefinin yüzde 7 civarından yüzde 6,5 - 7,0 aralığına düşürüldüğü kaydedildi. Çin'deki gelişmeler sonrasında Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,32 yükseldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,61 düşüşle 16.911,32 puandan kapandı.Analizciler, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini, yurt dışında ise AMB toplantısı ve ABD verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 76.300 ve 75.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını vurguluyor. musavat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər, yeni musavat, müsavat, musavat qezeti xeberler