Musavat.az
Musavat.az
Müsavat » Xeberler» Xeber

“ Solğun çiçekler ” Qazax Dövlet Dram teatrının 78-ci mövsümünde

29 Haziran 2016
2:40 pm


29/06/2016 [18:39]: xeber –
Bu günlərdə Qazax Dövlət Dram teatrının səhnəsində, respublikanın xalq artisti Zülfüqar Abbasovun quruluşunda Cəfər Cabbarlının “ Solğun çiçəklər ” pyesinin ictimai baxışında iştirak etdim. İlk öncə deyim ki, bu gün klassik dramaturgiya ona görə öz aktuallığını qoruyub saxlaya bilir ki, dramaturqlar öz əsərlərində bəşəri ideyaları tərənnüm etməklə, fikir tamlığını qorumaqla, zamanının pyeslərində belə ideya və düşünçələri müasir olur.  Məhz bu gün Cəfər Cabbarlı dramaturgiyasının müasirliyi də dövrünün, zamanının problemlərini öz aktuallığı ilə qorumasındadır. Düzdür Cabbarlının yaradıcılığı zaman etibarilə çox davam etməsə də, siyasi-ictimai cəhətdən çox əhəmiyyətli bir dövrü, 1915-1934-cü illər arasındakı iyirmi illik bir tarixi mərhələni özündə cəmləşdirir. Çox mühüm ictimai-siyasi hadisələrlə dolu olan bu tarixi dövrü nəzərə alsaq Cəfər Cabbarlının ədəbi fəaliyyəti Azərbaycanda, xüsusən Bakıda kapitalizm münasibətlərinin daha sürətlə inkişaf etdiyi burjua və mülkədar Azərbaycanının fəhlə-kəndli sovet respublikasına çevrildiyi illərdə keçmişdir. Azərbaycan demokratik-realist klassik ədəbiyyatına, zəngin xalq ənənələrinə əsaslanan Cəfər Cabbarlı yaradıçılığı, başlıca olaraq,  Mirzə Fətəli Axundov realizmindən, dövrünün maarifçi-demokratik ziyalılarının fikirlərindən bəhrələnmişdir. Məhz Cəfər Cabbarlının əsaslandığı realizm xalqın həyatı ilə, onun azad və gözəl arzuları, sədaqətə doğru coşqun meylləri ilə sıx şəkildə bağlı idi. Məlumdur ki, Cəfər Cabbarlı ədəbiyyata şeirlə gəlmiş və ilk mətbu şeirləri 1911-ci ildə “ Həqiqəti-Əfkar ” qəzetində dərc olunmuşdur. Zaman-zaman gənc Cəfər hələ uşaq yaşlarından insanların ağır vəziyyətini, cəmiyyətin yoxsullara və varlılara bölündüyünü görür, birincilərin ağır, məşəqqətli həyat içərisində yaşamasını müşahidə edir və bütün bunları qələmə almağa, onlara öz münasibətini obrazlarının dili ilə bildirməyə çalışırdı. Məhz Cəfər Cabbarlı yaradıcılığının ilk dövründə mühüm yer tutan satira ədibin bir realist, bir demokrat kimi yetişməsində mühüm rol oynamışdır. Heç təsadüfi deyil ki, onun ilk satirik şeirlərində həm mövzu, həm də forma cəhətdən Sabir ruhu duyulmaqda idi. Hər zaman Cəfər Cabbarlının pyes və hekayələrində kapitalizm şəraitində qadına münasibət məsələsi mühüm yer tuturdu. O, yaradıcılığa şeirlə başlasa da, ən gözəl əsərlərini dramaturgiya janrında yazmış, Azərbaycanın görkəmli dramaturqu, teatr xadimi kimi tanına bilmişdir. Xalqın tərəqqisini məhz mədəniyyətin, teatrın inkişafında görən sənətkar bir-birinin ardınca gözəl səhnə əsərləri yaratmaqla, yaradıcılığının ilk dövrünə aid olan “ Vəfalı Səriyyə yaxud göz yaşları içində gülüş ” daha sonra isə 1917-ci ildə qələmə aldığı “ Solğun çiçəklər ” əsərlərində mövzu etibarı ilə aktual olan cəmiyyətdəki ədalətsizlikdən bəhs etməklə, gördüyü haqsızlıqlara qarşı qəzəb və nifrətini bildirirdi. Bu əsərlərdə dramaturq burjua-mülkədar cəmiyyətində hökm sürən nadanlığın, cəhalətin, avamlığın bir-birini təmiz məhəbbətlə sevən gənclərin həyatlarına böyük maneə olduğunu ustalıqla və dəqiq ştrixlərlə göstərə bilmişdir. Yazıçı “Solğun çiçəklər”də yaşadığı burjua-mülkədar cəmiyyətinin ziddiyyətlərini əsas götürərək, onu bir ailə daxilində verməyə çalışmış, eyni zamanda həmin cəmiyyətdə hakim rolu olan pulun və dövlətin insanların əxlaqını pozaraq, daxili aləmlərini eybəcərləşdirdiklərini, sədaqətli, təmiz qəlbli insanlara əzab, işgəncələr verildiyini məharətlə ifşa etmişdir. Ailə-məişət mövzusuna həsr olunmuş “ Solğun çiçəklər ” pyesi Cəfər Cabbarlının qüvvətli bir dramaturq istedadına malik olduğunu bir daha göstərməklə, bəşəri ideyaları mistik deyil daha dəqiq və dolğun canlandıra bilmişdir. Bununla da məhz Cəfər Cabbarlı klassik Azərbaycan dramaturgiyasının ən yaxşı ənənələrinə sadiq qalan, eyni zamanda bu ənənələri özünəməxsus bir səpgidə orjinal xüsusiyyətlərilə canlandırmağı bacaran bir ədib kimi diqqət mərkəzində olmağı baçarmışdır. Bu arada Cəfər Cabbarlının əsl peşəkar ustalığını onun bədii texniki yetkinliyini, həyati konfliktlər, təbii monoloq və mükalimələr qurmaq məharətini də qeyd etməmək mümkün deyil. ilk dəfə olaraq onun peşəkar ustalığı məhz bu pyeslərdə tam qüdrəti ilə təzahür etmişdir. Heç şübhəsiz ki, Cabbarlının ədəbi dil sahəsindəki fəaliyyəti Azərbaycan dilinin  inkişafında bir mərhələ təşkil etməklə yanaşı, xüsusən dramaturji yaradıcılığında dil əsas olaraq tipləşdirmə vasitələrindən biridir. Buna görə də yazıçının saf, aydın dilinin qüvvəti, hər şeydən əvvəl onun dramlarında meydana çıxıran əsas amillərdəndir. Məhz bu meyarlara görə Cəfər Cabbarlı həmçinin xalq danışıq dilinə əsaslanan dram dilinin yox, normativ bədii dilə əsaslanan dram dilinin yaradıcısıdır.  Qazax Dövlət Dram teatrının quruluşunda təqdim edilən “ Solğun çiçəklər ” pyesi bir daha yuxarıda sadaladıqlarım amilləri əsas bir formada tam aydınlığı ilə göstərməyə müvəffəq olmuşdur. Demək olar ki, tamaşada əsas obrazları gənc aktyor heyəti canlandırır. Gənc truppanın rejissor traktofkası ilə uyğun bir formada mizanları dəqiq və baxımlıdır. Obrazlar aktyorların ifasında bir daha bəşəri duyğuların canlanması, insanların qəlblərində olan şeytan ruhların formalaşdırdığı tiplərə haykırtısı kimi təqdim edilir.  Gənc aktyor Yusif Qocanın ifasında Bəhram obrazı baxımlıdır. Aktyor ilk andaca saf təbiətli bir gənc olduğunu məharətlə göstərə bilir. Onun üçün sevgi müqəddəsdir. Ançaq qadın hiyləsi ilə məhəbbətinə xəyanət edən Bəhram səhnədə aktyorun ifasında mala, pula olan hərisliyi ilə daha da cılızlaşır, adiləşir. Aktyor Yusif Qoca obrazın mahiyyət etibarı ilə cilalanmasına calışsa da onun səhnədə bir çox hallarda pofoslu danışıq tempi tamaşanın ümumi axarına ziddir. Bununla belə aktyor Yusif Qoca vəziyyətə, obrazın düşdüyü məqamlara uyğun olaraq gah intim məhəbbət, hərarətli qısqanclıq, gah acıq cağırış, təbiətə, həyata və onun gözəlliklərinə sonsuz vurğunluq, gah da dramatik dialoqlarla müşayət edilən gərginlik, cılğın monoloqlarla ifadə edilən parcalar obrazın tam mahiyyəti haqda kifayət qədər təssəvvür yarada bilir. Bəhramın Saraya olan sevgisi və bu sevginin sonunda bəşəri ülvi bir məhəbbət üçün ölümü belə göz altına alaraq səfil, yazıq və güçsüz olduğunu tam şəkildə təqdim etməyə müvəffəqdir. Tamaşanın finalında iki saf məhəbbətin Bəhram və Saranın ruhları ilə birləşməsi isə rejissor traktofkasının maraqlı səhnə həlli baxımından aktyor ifasında diqqəti cəlb edir. Müəllifin ideyası rejissor traktofkasında aktyor Yusif Qocanın təqdim etdiyi Bəhram obrazı bir daha mənfəət düşgünlərinin qəddar, qaba və nadan adamlar olduğunu tam aydınlığı ilə acıb göstərməyə müvəffəq olmuşdur. Aktrisa Zəmanə Orucovanın Sarası isə bu illər ərzində səhnə həlləri icərisində təqdim olunan obrazlardan tamam fərqlidir. O, nə qədər saf və təmiz qəlbli bir qız olduğunu məharətlə göstərməklə yanaşı, həm də ailə daxili vəziyyətlərin gərginləşməsi fonunda daha baxımlıdır. Ümumiyyətlə qadın azadlığı Cabbarlı dramaturgiyasının əsas mövzularındandır. Aktrisa Zəmanə Orucova dramaturji mövzudan irəli gələn saf sevgi üçün qadın azadlığının elə də zəmanəsi üçün azad olmadığını tam şəkildə təqdim edə bilmişdir. Xüsusilə onun Bəhramla hər an görüşmək istəməsi arzusu daha dolğun və məzmunludur. Aktrisa səhnədə sevgi hisslərinin ülvülüyünü tam cılğınlığı ilə təqdim etməyə nail olmuşdur. Tamaşa zamanı maraqlı və yadda qalan əsas surətlərdən biri də aktrisa Xanım Məmmədovanın ifasında Gülnisə obrazıdır. Gülnisə həmçinin tamaşa boyu tragig obraz kimi də xüsusi olaraq yadda qalmağa müvəffəq olmuşdur. Məhz pyesdə cəryan edən hadisələrin mərkəzində Gülnisə mənfi bir surət kimi dayanır. Gülnisə bütün var-dövlətə sahib olmaq, öz arzularına catmaq üçün Saranın səadətini şüurlu surətə pozaraq, öz insanlıq şərəf və vicdanını ayaqlar altına atır. Aktrisa Xanım Məmmədovanın ifasında Gülnisə obrazı həmçinin məkirli, iradəli və qüvvətli bir xarakterə malikdir. Həmçinin Gülnisə – Xanım Məmmədova səhnədə ehtiyyatlı və tədbirlidir. O, öz hərəkəti ilə cinayətə yuvarlandığını dərindən dərk edir və onu ört-basdır etməyə calışır: “ Tamah və bala məhəbbəti insanı hər şeyə vadar edər, hətta cinayətə belə. Nə eləyim ? Bir yandan qızım Pəri onu gözləyir. Bir yandan da işlərin üstünü örtmək lzımdır ” – deyərək pyesdə cəryan edən hadisələri daha da gərginləşdirir. Tamaşa boyu maraqla izlənilən Gülnisə obrazı sonda rejissor, respublikanın xalq artisti Zülfüqar Abbasovun maraqlı tapıntısı ilə daha da diqqət mərkəzində olmağı bacarır. Rejissor Zülfüqar Abbasov bu çür fitnə-fəsad törədən Gülnisənin tam kimliyini bir ştixlə acıb ortalığa qoyur. Belə ki, Gülnisə aktrisa Xanım Məmmədovanın xac cevirməsi, onun erməni xislətli bir qadının olmasından xəbər verir. Məhz bu çür xislətli bir nadanın öz həyat yoldaşını zəhərləyərək öldürməsi, mal və dövlətinə sahib cıxaraq onu mənimsəməsi, gənc bir qız olan Saranın ülvü məhəbbətinin ayaqlar altına atılaraq məhv edilməsi daxili gərginlik fonunda daha marqala izlənilir.  Hadisələrin maraqla izlənilməsi üçün Pəri obrazı da vəziyyətlərin gərginləşməsi fonunda daha dolğun bir səpgidə təqdim olunur. Pəri obrazı aktrisa Nazilə Məmmədovanın ifasında daha dinamikdir. Əsasən Pəri obrazı köməkçi rol oynasa da vəziyyətlər halına daha yaxındır. Aktrisa Nazilə Məmmədova tərəfmüqabili olan personajların tam şəkildə özünü göstərməsi baxımından maraqla izlənilir. Ançaq çox zaman aktrisa Nazilə Məmmədovanın səhnə plastikası bir qədər tamaşanın ümumi axınına ağırlıq gətirsə də o, bu maniyəni məharətlə dəf etməyə müvəffəq olur. Gülnisənin planları ilə Bəhramı özünə cəlb etməyi bacaran Pəri aktrisa Nazilə Məmmədova Saranın xoşbəxtliyinə mane ola bilir. Bəhramı Gülnisənin planları və öz hiyləsilə nəfsinin quluna çevirir. Sonda isə bu hiylənin və nəfsin qurbanı Pəri özü olur.  Maraqla izlənilən personajlardan biri də Əbdül əmi obrazıdır. Tamaşa boyu baş verən hadisələrin həm iştirakçısı, həm də sözçüsü kimi təqdim olunan Əbdül əmi obrazı aktyor İlqar Hacəliyevin təqdimatında daha dolğundur. Aktyorun ifasında Əbdül əmi zəmanəsinin ağırlığını öz ciyinlərində daşıyan, Saranın nakam məhəbbətinin əzabları içində boğulan bir quludur. O, hər zaman öz sədaqətilə Saraya qarşı olan məhəbbətini nümayiş etdirə bilir. Aktyor İlqar Hacəliyev obrazın tam mahiyyətilə təqdim edilməsinə calışmışdır. Onun Saranın ölüm səhnəsindəki hayqırtısı, Bəhram və Pəridən müjdə istəməsi vəziyyətlərin daha da dinamik həlli baxımından diqqəti cəlb edir. Aktyorun səhnədə Saranın çiçəklərinə qarşı olan həssalığı bir daha onun bu ailəyə bağlılığının bariz nümunəsi kimi təqdim edilir. Tamaşa boyu Əbdül əmi aktyor İlqar Hacəliyev müəllif tərəfindən verilən həyatı realist boyalarla təsvir edərək, ədalətsizliyin, fəlakətlərin mənbəyini göstərməyə müvəffəq olmuşdur.  Ümumiyyətlə Cəfər Cabbarlı dramaturgiyası bəsit və natamam əlavələri qəbul etmir. Cabbarlı yaradıçılığında dramaturji janrına və ideyasına uyğun olaraq hər hansı bir əlavə və artırmalar mümkünsüzdür. Ançaq tamaşanın quruluşçu rejissoru, respublikanın xalq artisti Zülfüqar Abbasov çox böyük bir risq etməklə pyesə yeni bir personaj əlavə edib. Bu Dərviş obrazıdır. Səhnədə iki pərdədə görünən Dərviş aktyor Nəsimi Aşbazov vəziyyətlər dinamikasına daha çox yaxındır. Bəhramın sanki sonradan başına gələçək hadisələri bir ilahi varlıq kimi işarətlə “ Məndə əvvəl sənin kimi idim, indi necəyəm ” söyləməsi səhnədə Dərviş obrazının maraqla izlənilməsinə şərait yaratmış olur. Xalq artisti Zülfüqar Abbasovun quruluşunda “ Solğun çiçəklər ” pyesi olduqca maraqlı, hadisələr dolğun və ardıçıl şəkildə bir-birini əvəz edir. Tamaşanın daha baxımlı olması üçün rejissor cərəyan edən hadisələrin, vəziyyətlərin reallığı və dolğunluğu üçün yüksək ritm yaratmış, səhnədə mizanlar rejissor traktofkası ilə daha dəqiq göstərilmişdir. Pyesdə cərəyan edən hadisələrin inkişafı olduqca surətli və eyni zamanda təbiidir. Rejissor traktofkası öz mizanları ilə əvvəldən sonadək dramatik gərginliklə inkişaf edir. Rejissor Zülfüqar Abbasov hər zaman öz quruluşlarında müəlliflərin təqdim etdiyi pyesi olduğu kimi səhnəyə gətirmir. O, hər hansı bir səhnəni mizanlara görə ya dəyişir, ya da ona əlavələr etməklə orjinallığı qorumağa calışır. Bununla da xalq artisti Zülfüqar Abbasov hər zaman “ tamaşanın üç müəllifi olur: dramaturq, rejissor və teatr kollektivilə bərabər tamaşaçı ” fikirlərinə sadiqliyini nümayiş etdirmiş olur.  Bu baxımdan xalq artisti Zülfüqar Abbasovun “ Solğun çiçəklər ” pyesinə vermiş olduğu yeni quruluşu orjinal və təqdirə layiqdir.   Tamaşanın maraqla izlənilməsi üçün quruluşçu rəssam Afiq Məmmədov və müsiqi tərtibatçısı Aybəniz Qurbanovanın da maraqlı işi diqqəti cəlb edir. Hər iki şəxs pyesin ideyasına uyğun olaraq rejissor traktofkası ilə eynilikdə vəziyyətləri olduğu kimi təqdim edə bilmişlər.     Qeyd etmək lazımdır ki, görkəmli dramaturq Cəfər Cabbarlının qələmə aldığı “Solğun çiçəklər” pyesi bütün dövrlər üçün aktual olduğu qədər də bir çox teatrların repertuarında dəfələrlə uğurlu səhnə taleyini yaşayır. Bu gün real həyatımızda ailəsini başsız qoyub, xoşbəxtliyini başqa qadınlarda axtaran, imkanına, var-dövlətinə susayan, amma mənəviyyatca o qədər də bütöv olmayan qadınların qoltuğuna sığınan kişilərə tez-tez təsadüf olunur. Bu baxımdan pula hərislik, mənəviyyat düşgünlüyü dövrümüzün aktual problemlərindəndir. Cəfər Cabbarlı dramaturgiyası bu amillərin fövqündə hər zaman müasirdir.Anar BürcəliyevTeatrşünas
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.
           
MARAQLI
Maraqlı
- Sitemap BIST 100 endeksi, Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, bugün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na gözünü dikti. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kere toplanmış ancak bu toplantılardan asgari ücret zammına ilişkin karar çıkmamıştı. Bugün yapılan dördüncü toplantı saat 14:00'da başladı. Türk-İş ise asgari ücret zammına ilişkin "bin 893 lira 90 kuruş olmalı" ifadelerini kullanmıştı. Ve merakla beklenen 2018 asgari ücret zammı belli oldu. İşte detaylar. 1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamaya göre 2018 yılı ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı. 1 milyon 157 bin m2’lik büyüklüğü ve değeri ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen ve geçtiğimiz yaz ihalesi yapılarak satılan Galatasaray Sportif AŞ.’nin arazisinin ardından fiyatların artışa geçtiği Riva bölgesinde İstanbul’un en büyük arazisi sessiz sedasız satışa çıktı. 4 milyon m2’lik büyüklüğü ile Galatasaray'ın Riva arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazi için istenen rakam da dudak uçuklatacak seviyelerde. İsmi verilmeyen gizemli bir iş adamına ait olduğu öğrenilen arazi için 3 milyar liranın üzerinde bir rakam telaffuz ediliyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında ise İstanbul’un en küçük ilçesi olarak bilinen Güngören’in yarısına denk geliyor. VAKTİ ZAMANINDA 100 BİN TL’YE ALINMIŞTI Galatasaray’ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt’ın 1971 yılında 100 bin lira karşılığında aldığı Riva arazisi 15 Haziran tarihinde satılmıştı. 1 milyon 157 bin m2’lik arazinin ihalesini en yüksek teklifi veren Fema İnşaat ve KLV İnşaat ortaklığı 3.1 milyar liralık teklifle kazanmış, ancak ihale sonrası C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlığı’nın imar değişikliğine gitmesiyle 50 bin metrekarelik pazarlanabilir alan kaybı yaşanınca ihaleyi kazanan ortaklık grubu ihaleden çekilmişti. BİNE YAKIN VİLLA YAPILACAK İhaleyi ikinci sırada tamamlayan ve Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin teklifi ise 3 milyar 808 milyon lira toplam gelir ve 952 milyon lira şirket payı olmuştu. İhalenin kesinleşmesi sonrası bölge için düşünülen projeler konuşulurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Emlak Konut’la üzerinde anlaştıkları Riva projesinde 950 villa yapılacağını açıklamıştı. EKOLOJİK KÖY GELİYOR Emlak Konut’un Riva ihalesi kapsamında inşa edilecek projesi ekolojik ve sürdürülebilir mimari yaklaşımıyla tasarlandı. EKO-KÖY projesinin toplam konut alanı 869 bin 522 metrekare olduğu belirtilirken, projede 206 bin 497 metrekare özel orman alanı bulunuyor. Emlak Konut Eko-Köy projesi için köy ve doğa yaşantısının bu projede hayat bulması için ihale şartnamesine belirli maddeler ekleyecek. İnşaatın 2018'de başlaması ve 3 yıl sürmesi bekleniyor. BÖLGEYİ HAREKETLENDİRDİ Galatasaray Sportiv A.Ş.’nin arazisinin satışı ve gündeme gelen proje bölgeyi de hareketlendirdi. Söz konusu arazinin satışı sonrası araziye yakın konumdaki arsaların fiyatlarında da ciddi artışlar meydana geldi. 3.Köprü ile hali hazırda değerine değer katan bölgede arsa m2’leri de 350-400 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 3 MİLYAR 100 MİLYON TL Bölgede yaşanan değer artışlarının yanı sıra satışa çıkartılan bir arazisinin büyüklüğü ve fiyatı da dikkat çekiyor. 4 milyon m2 olarak satışa çıkartılan arazisi yakın tarihte İstanbul’da satışa çıkartılmış m2 olarak en büyük arazi olarak biliniyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında daha net ortaya çıkıyor. 4 bin dönümlük arazi 7,17 km2’lik İstanbul’un Güngören ilçesinin yarısı kadar. Değeri ve fiyatı ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen Galatasaray'ın 1 milyon 157 bin m2’lik arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazinin satışı için istenen rakam da astronomik seviyelerde. 4 bin dönüm arazisinin satışı için 800 milyon dolar yani yaklaşık 3 milyar 100 milyon TL, eski para ile ise 3 kat trilyon isteniyor. Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruda, “Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” ifadeleri kullanıldı Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen 2018 asgari ücret zam oranı için yapılan görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre 2018 asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 TL net olarak bin 603 TL olarak açıklandı.günün ilk yarısında yüzde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) toplandı. Akdağ, toplantının açılış konuşmasında AFAD'ın afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir biçimde yerine getirilmesi için kurulduğunu hatırlattı. Türkiye'nin 1999'daki büyük depremler sırasında çok büyük acılar yaşadığını anımsatan Akdağ, "Bu acılara sebep olan depremler sırasında organizasyon, etkin müdahale, hazırlık açısından Türkiye eksiklerini de görmüş oldu. Dolayısıyla hükümetimiz, o dönemde belli kurumları bir araya getirerek Başbakanlığın çatısı altında topladı." diye konuştu. Afet ve acil durumla ilgili olarak birçok bakanlığın ve kurumun görevleri olduğunu ifade eden Akdağ, bu görevlerin bir uyum ve ahenk içerisinde yürütülmesi gerektiği için bu nedenle Yüksek Kurul'un tesis edildiğini dile getirdi. Yüksek Kurul'un yılda en az iki kez toplandığını belirten Akdağ, bu yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerine işaret etti. Recep Akdağ, Yüksek Kurulu 2018 yılında biraz daha sık aralarla toplama ihtiyacı olacağını ifade ederek "Çünkü bu organizasyonun, bu kurul yapısının özellikle afetlere hazırlanmak, riski azaltmak konusunda çok daha farklı bir hamleyi bu yıl içerisinde, yani 2018 yılı içerisinde yerine getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 2018 yılı içerisinde biraz daha sık toplantılarımız olacak." dedi.0,59 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.242,79 puan ile girmişti.Sürekli müzayede işlemlerinin tekrar başlamasının ardından yükseliş eğilimini sürdüren endeks, şu dakikalarda yüzde 0,66 artışla 77.300 seviyelerinde bulunuyor. Analistler, öğleden sonra ABD'de başta fabrika ve dayanıklı mal siparişleri olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydediyor.Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek bugün güne 1,237.65 dolardan işlem görerek başladı. Havalimanının batısında yer alan ve Gizlani Askeri Üssü'nde de tamamen kontrol sağlandı.Doğu cephesinden ilerleyen federal polis güçleri ve özel kuvvetler askerleri, havalimanı yakınındaki Elbu Seyf köyünü hafta başında terör örgütünden geri almıştı.Güney cephesinden ilerleyerek geçen yıl kentin tamamen kuşatılmasını sağlayan İran destekli Şii milisler Haşdi Şabi grubu da batı cephesinden ilk saldırıyı Çarşamba günü başlatmıştı. Telafer çevresindeki köylerde yoğun çatışma var.Bu arada Musul’un batısından ilk tahliye haberi geldi. El-Memum bölgesinden DEAŞ'ın kalkan olarak kullanmak için alıkoyduğu bin 508 kişi tahliye edildi. -Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığınca kentin batısından tahliye edilen bin 508 kişilik ilk grup, Kayyara kasabasındaki kamplara yerleştirildi.Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre çeyrek altın fiyatı bugün 192 lira, altın gram fiyatı ise 117 lira seviyesinde.Altın fiyatları ABD'den açıklanan pozitif verilerin ardından yatırımcıların riskli varlıklara geri dönüş yapmasıyla beraber dün geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek 1,237.65 dolardan işlem görürken, dün yüzde 0.7 değer kazanmıştı.KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARIİstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 116,75 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 780,00 lira oldu.Bu yıla en hızlı başlayan yatırım aracı altın oldu. 3 yıl yatırımcısına kaybettiren altın, Aralık ayında başladığı yükselişi bu yıl hızlandırdı. Peki altın fiyatları 3 yıllık kayıbın ardından nasıl yükselişe geçti? Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın yorumlarını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz.Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporunun altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, teknik olarak altının onsunda 1.210 doların destek, 1.250 - 1.255 dolar bandının ise önemli direnç seviyeleri olarak takip edileceğini kaydediyor. Altının gram fiyatında ise 116 seviyesinin izleneceğini dile getiren analistler, bu seviyenin altında kalınması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, olası yükselişlerde ise 118 direncinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.çarşambaAnalizciler, ABD'de üretimin azalacağına ve OPEC ile OPEC dışı üreticilerin birlikte kararlar alabileceğine ilişkin beklentilerin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekleyen ana etkenler olduğunu ifade ediyor.günü 39 dolar sınırına yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 39,47 dolara kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda 39,11 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrol son olarak 11 Aralık 2015 tarihinde 39,71 dolara kadar yükselmişti.Avrupa'da tarafında ise piyasalar bu hafta Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ve Euro Bölgesi büyüme verisini bekliyor. Analistler, 10 Mart’taki AMB toplantısında alınacak yeni önlemlere yönelik beklentilerin arttığını belirtiyor. Bugün İuro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni açıklanacak. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 prim yaptı.Amerika'da BÜYÜME HEDEFİ REVİZE EDİLDİAsya'da hafta sonu gerçekleşen Çin Ulusal Kongresi'nin yıllık toplantısında ülkenin büyüme hedefinin yüzde 7 civarından yüzde 6,5 - 7,0 aralığına düşürüldüğü kaydedildi. Çin'deki gelişmeler sonrasında Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,32 yükseldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,61 düşüşle 16.911,32 puandan kapandı.Analizciler, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini, yurt dışında ise AMB toplantısı ve ABD verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 76.300 ve 75.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını vurguluyor. musavat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər, yeni musavat, müsavat, musavat qezeti xeberler