Musavat.az
Musavat.az
Müsavat » Xeberler» Xeber

Sema adamı – Əlisa Nicat-80

05 Temmuz 2016
7:44 am


05/07/2016 [11:41]: xeber –
Əlisa Nicat yetkin bir araşdırıcı alim,vicdanlı elm adamı, öz sözü və mövqeyi ilə Azərbaycan milli azadlıq hərəkatında sayılan, seçilən ziyalı və dəyərli dostumuzdur. Əbülfəz Elçibəy, AXC sədri Azərbaycan Respublikasının sabiq prezidenti   Əlisa Nicat ensiklopedik savada malik olan, dünya tarixlərinin yetişdirdiyi ən böyük şəxsiyyətlərdən biridir.  Sözün əsl mənasında insanlıq qürurudur.           Şair, yazıçı, tarixçi, filosof, naşir, tərcüməçi, psixoloq və biologiya elmini bilən qüdrətli zəka sahibidir. O həssas və azad düşüncəli bir insandır. Əsərlərində məntiq qüvvətli və dəqiqdir. Onun yaradıcılığında fərabini, Nizamini, Mövlanani, İbn-Sinani, Nəimini, Nəsimini, M.Ə.Sabiri, Y.V. Çəmənzəmənlini, M.K. AtaTürkü, Ç.Aytmatovu görmək olur.  Əsərlərində dünya və Azərbaycan tarixi, dünya fəlsəfəsi, şeiriyyat, biologiya, satira, yumor və musiqi haqqında biliklər öyrənmək olur.    Əlisa müəllim müxtəlif  janrlarda yazıb yaratmağı məharətlə bacarırdı. Şeir, roman, povest, hekayə, sonetlər, pritça, tərcümələr, felyeton, təmsillər və başqa məqalələr yaratmaqla ədəbiyyatın bütün formalarında yazıları vardır. Eyni zamanda öz həyat və yaradıcılığı ilə heç kəsə oxşamayan, heç kəsi xatırlamayan nadir şəxsiyyətdir. Əsərlərində əks etdirdiyi həyat lövhələrinə, sürətlər silsiləsinə bədii boyaları fərqlidir. Yaradıcılığını xalqın həyatına, mənəvi ehtiyaclarına, dərdlərinə, sevinclərinə yaxınlaşdırmaqla realizmə xidmət etdi.  Azərbaycan poeziyası tarixində Əlisa müəllim İmaməddin Nəsimi kimi siyasi – fəlsəfi şerin böyük nümayəndəsidir. Onun əsərlərində poetik fikir və fəlsəfi fikir birləşir, fikir, mühakimə, hissə və duyquya üstün gəlir. Bu baxımdan Əlisa Nicat yaradıcılığı türk – müsəlman xalqlarının bədii və ictimai fikrinin inkişafı üçün çox əhəmiyyətlidir. Əlisa müəllim sistemli ümumiləşdirmə qüvvəsinə və fəlsəfi dərinliyə malik köhnəlikləri rədd edən şairdir. Eyni zamanda insanların mənəviyyatındankı ziddiyyətli cəhətlərini parlaq bədii sürətlərlə əks etdirmişdir.  Ağaları köləydilər, Kölələri kələydilər, Hamısıda beləydilər, Əjdahalar, cinlər idi.Əlisa müəllim dövlət məmurlarını və kütbeyin insanları tam çılpaqlığı ilə tənqid edir. Şairin fəaliyyətinə zaman-zaman maneələr yaratmaqla onun ruhunu, fikrini boğmağa çalışıblar.Mən Bakıdan namərdlərdən qaçmışam, İndi burda çiçəklərin dostuyam,Qarışmışam buludlara, otlara,Yağışların, küləklərin dostuyam.Bu mərd və mübariz insan vaxtaşırı olaraq, mənəvi və ruhi sıxıntılar keçirib.       “Tarix ruhun müzeyidir” deyən Əlisa müəllim dünya tarixinin bilicisidir. Türk xalqlarının tarixi haqları uğrunda bütün varlığı ilə daim mübarizə aparıb.  Vaxtı ilə “Qobustan” jurnalında 20 Şumer sözünün türklərə  aid olduğunu Oljas Süleymanovdan xeyli qabaq sübut edib. “Nağıllara dönən tarix” əsərində , “Etruskilər türk idilər” sübutlar türkiyə yazıçısı Adilə Aydanın əsərindən öncə yazılmışdı.  Amerika şərqşünas – tarixçiləri doktor Robert Keynolas və dosent Robert lorezin də sübut etdikləri Roma imperiyasına son qoyan Odoakrin türk olduğunu təqdim etmək üçün barışmaz mübarizə aparırdı. Odoakri “Qəbilə başçısı” romanının qəhrəmanı  etdi. O zamanla Əlisa müəllimlə birgə nəşr etdiyimiz “Millətin səsi” qazetində ətraflı yazılar yazdı.           Dünya tarixi səhnəsindən gəlib keçmiş bir çox şəxsiyyətləri onun əsərlərində aydın şəkildə canlanmışdı. Azərbaycan ictimaiyyəti tarixi şəxsiyyətlər məhz onun əsərlərindən ətraflı şəkildə öyrəndi. “Dünya şərkərdələri” kitabı hamının sevimli kitabı idi. Dünya türk və Azərbaycan sərkərdələri, bəşəriyyətin yetişdirdiyi şəxsiyyətlər haqqında bioqrafik yazılar və onlar haqqında özünün xüsusi kəşfləri olan Əlisa müəllim üstün məntiq sahibi və ruhumuzun atasıdır. Türk kimliyimizi dünyaya tanıdan böyük dahimizdir.  Əlisa Nicat insanlığın yetişdirdiyi ən böyük zəka sahibi kimi türk dünyasına işıq saçmışdır. O dünya fəlsəfəsini Azərbaycanda tanıtmış və öz üslubu ilə anlaşıqlı şəklə salmışdır. Fərabi dünya dahisi Aristoteli yunanlara tanıtdığı kimi Əlisa müəllim fəlsəfi fikirləri ilə Azərbaycanda insanların fəlsəfi dərketmə, fəlsəfi yanaşma tərzini öyrətməklə millət müəllimi oldu. Fəlsəfi baxışları, gözəl üslubu, dadlı anlatması, dərin bir həyat aləmini biruzə verən, həyatın gözəlliklərinidən qidalanaraq əbədi yaşayan bir dünya yaratdı.  “Dünya filosofları” əsəri Azərbaycanda hər tərəfli oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılandı. Xalqımızın düşüncə tərzində və milli şüurumuzun formalaşmasında böyük əhəmiyyəti oldu. Əsər dövlət məmurları və ziyalılarımızın stolüstü kitabına çevrildi.          Əlisa müəllimin dinə münasibəti fəlsəfi, tamamilə əxlaqi və həyatidir. Hər hansı bir şeyi anladarkən röyalara, xəyallara baş vurmayıb. Anlatmaq istədiyi fikri öz yazılarında xalqın qavrayacağı bir şəklə salıb. Cəlaləddin Rumi kimi şeri, musiqini və incəsənəti ilahiləşdirmək dini fəlsəfi baxışları ilə köhnəliyin nüfuzunu silkələdi “Allah verdiyi olan dəyişməz” mövqeli, “Qızılbaşlar”  romanındakı kimi “ İş çətinə düşəndə yolun təhlükəlisini seç qaydası  ilə hərəkət edən əsl səma adamıdır.  Onun siyasəti qamış siyasətidir. Heç kimin qarşısında əyilmək olmaz. Əsil demokratik cəmiyyət arzulayır və bütün əsərlərində demokratiyanı tərənnüm edib.           Əlisa müəllim XX əsrin II yarısında xalqımızın azadlıq mübarizələrinin təməl daşını qoyanlardandır. O milli şüurun formalaşmasına təkan verən əsərləri ilə azadlığı sevənlərə psixoloji təminat yaradıb. Onun yaradıcılığı Azərbaycanda sovet buxovlarından xilas olma, demokratiya yolunda irəliləmə üçün ictimai proseslərə ciddi təkan verən hadisələrin ideoloji əsasları rolunu oynayıb. Azadlıq mübarizələrini ləngitmək istəyən şair və yazıçıları, siyasi partiya liderlərini, eyni zamanda dövlət məmurlarını kəskin formada tənqit atəşinə tuturdu.  Yetmiş il sovet hakimiyyəti və sonrakı illərdə Azərbaycanda bütün sahələrdə, eyni zamanda ədəbi aləmə də öz mənfi təsirini göstərmişdi. Bu illərdə elə sözlər var idi ki, rəsmi olaraq qadağan edilmişdi. Belə bir qaranlıqlar içərisində Əlisa müəllim günəş kimi parladı. 1988-ci illərdə başlayan milli azadlıq mübarizələri illərində öz odlu-alovlu çıxışları ilə xalqı ayağa qaldıranlardan oldu. Onun yaradıcılığı Azərbaycanda ictimai-fikirdə köklü dəyişikliklər etdi.  Əlisa müəllim M.K.Atatürk kimi istiqlal uğrunda mübarizə aparan bütün millətlərin istiqlal rəmzlərinə hörmətlə yanaşıb. Qəhrəman türk millətçilərin, seçənləri, ərəbləri və digər xalqları alqışlayıb.  Əlisa müəllim Şərq nəsrini qərb üslubunda dəyişən orjinal bir naşirdir. Onun “Turan” jurnalı, “Ruhların söhbəti” və  saysız hesabsız qəzet və jurnallarda çap etdirdiyi məqaləri oxuculara mənəvi rahatlıq yaradıbdır.  O ədəbiyyatımızda, yeni tipli tənqidi realizmin inkişaf ında misilsiz xidmətləri olan və pritça janırının əsasını qoyan böyük qələm sahibidir. Əlisa müəllimin dünya ədəbiyyatı, tarixi və fəlsəfi incilərinin Azərbaycan türkcəsinə tərcümələri ilə cəmiyyətimizi xeyli zənginləşdirdi. Artur Qobunonun “Şamaxı rəqqasəsi” , Plutarixin “Makedoniyalı İsgəndər”,  Məhəmməd Tahirin “Şeyx Şamil” və neçə-neçə antik, orta əsr və müasir dövr yazıçı və filosofların əsərlərini dilimizə tərcümələri ilə yeni nəfəs gətirmişdir. Əlisa müəllimin bir, iki cümlədən ibarət olan əsərləri var. Bəzən, hətta, bir – iki sözündən sonra hər şey aydın olur. Yəni, “İçiboş məxluqlar”, yaraşıqsız gözəllər, gönüqalın məxluqlar, hiyləgərlik şedevri, üzdəniraq uzaqgörən, “liviyanın uzunsifət, uzunqulaq diktatoru”, əzrayılın müavini, “ölüm rəqsi”, “iki ayaqlı mal-qara” və başqa sözləri kifayətdir ki, oxucu tənqidi mövzunu gülə-gülə, sevə-sevə, yorulmadan və həvəslə qarşılasın.  “Sülh müharibəsi”, “Gənc”, “Çaqqal mədəsi”, “Daş”, “Günün məzənnəsi”, “onlar” və digər bir cümlədən ibarət olan pritçaları böyük həcmli əsərlər qədər düşündürücüdür. “Güc”  pritçası 2 cümlədən ibarətdir. Güc adlı bir nəfər öz nəhəng maşınını ölkənin  küçələri ilə sürdükcə, köhnə və kustar maşın öz saysız-hesabsız məsamə və dəliklərindən gah benzin, gah qaz, gah da hava buraxıb yerində qurcalanır, irəli gedə bilmirdi. Bunu görən Güc bir anda yoldan ötüb keçənlərin başını qoparıb, həmin dəliklərə basaraq maşınını irəli sürürdü.” Məncə belə əsərlərin mahiyyətini məntiqli oxucu azca fikirləşdikdən sonra anlayacaqdır.  Əlisa müəllimin yaradıcılığında xalq təbabəti, biologiya, psixologiyaya  aid xeyli  maraqlı  məlumatlar var. Bitkilərin və heyvanların ağlı ilə bağlı hələ qədimlərdən çox müşahidələr aparılıb. Müəyyən olunub ki, ayı qışlağa getməzdən əvvəl işlətmə murdarçasının meyvələrini tapıb yeyir, qarnını təmizləyir, sonra qış yuxusuna gedir. İndi hamı bilir ki, murdarça yaxşı işlətmə dərmanıdır.  Durnalar uzaq məsafəyə uçarkən qara gəndəlaşın meyvələrini, tapıb dənləyir, sonra uçmağa başlayır. Xalq təbabətindən məlumdur ki, çox zəifləmiş uşaqlara qara gəndəlaşın meyvələrindən hazırlanmış kisel çox yaxşı təsir edir.  Əlisa müəllim yazılarının birində yazır ki, “hər bir şey riya, zülm mənbəyi çibana bənzəyir. Vaxtından əvvəl toxunsan məhv olacaqsan.” Elə ki, yetişdi, bağayarpağı lazımdır ki, onun təsiri ilə çibanın yeli, zəhəri və canı  çıxıb məhv olsun”. Əsərlərində belə məqamlar çoxdur. “Viruslar”, “Beyin və onun qərarları”, “Xəstəliyin mənası”, “Dominitsanın yuxu dərmanı”, “İnsan beyninin sirləri”, “Ağrı”, “Dəli” və başqa əsərlərində əsl həkim kimi çıxış edir.           Əlisa müəllimin insan psixologiyası barədə dərin biliyə malikdir. “Qorxu”, “Acgözlük”, “Cənnət”, “Ruhların yarısı”, “Paxıllıq” və digər yazılarında insan psixologiyasının cəmiyyətə, ailəyə, dövlətə təsirlərini maraqlı dünya görüşcəsinə izah edir.  Əlisa Nicat yaradıcılığında təkamül nəzəriyyəsinin banisi Çarlz Darvin təliminin maraqlı təhlili var. Canlılarda ümumi olanın izahı, canlıların məntiqli müqayisələri “Ağaclar və adamlar”, “Kəpənəyin sevgisi”, “Bülbüllər və qaranquşlar”, “Ayı və arı”, “Göyərçin”, “Sərçə balaları”, “İtlər və canavarlar”, “Primatlar”, “Toxum və dənin məna və funksiyaları”, “Soğan yemişin yaxşısın çaqqal yeyər” və yüzlərlə belə əsrlərində bitkilərin, heyvanların və insanların maraqlı xüsusiyyətlərini qeyd edir.  Canlılarda ümumi və fərqli cəhətləri özünəməxsus şəkildə izah edir.  Cansızlarla canlılar arasında rabitə görür. “Cansızların canlılarla həmrəyliyi” məqaləsində qədim xalqların su, torpaq, daş, qaya, hər cür məişət əşyaları üzrə Allahları olmasını qədim dövrlərdə insanların cansızlarla əlaqəsi olması ilə əlaqələndirir. Əlisa müəllim yazır ki, bitkilərin də öz ağlı var. Onlar dünyada hər şeyi hiss edirlər. Lazımi şeylər və təhlükə barədə bir-birinə xəbərdar edirlər. Torpaqdan zərərli maddələri  yarpaqlarına ötürərək düşmənləri məhv edirlər”.  Bitkilər sahibini tanıyırlar onun gəlişinə sevinirlər və hətta qapı ağzında gül kolu onun qayğısına qalmayan su və qida verməyən qoca ev sahibinin öldüyünü biləndə neçə gün sevinirlər”.  Əmir Teymurun qarışqanın 69-cu təşəbbüsdən sonra xilas olduğunu görüb gizləndiyi yerdən çıxıb öz tərəfdarlarına qovuşması rəvayətini də Əlisa müəllimdən öyrənmişik. Bunlar şübhəsiz ki, gələcək nəsillərin və dünyada biologiya elminin inkişaf mərhələlərində müzakirə və tədqiqat obyekti olacaq.  Əlisa müəllim hesab edir ki, təbiətin təkamülün hansı bir milyon ilində və insana bəxş etdiyi sevgi adlı hiss bəşəriyyəti xilas etdi. “Skandinav dastanlarının birində belə bir əhvalat var. Gəmi fəlakətə uğrayır, əksəriyyət qırılır və bu zaman hardansa üzub gələn bir qayıq görünür. Qayıqçı sağ qalanlara bildirir ki, bəs 16 adam götürə bilər. Sayırlar məlum olur ki, 17 adam var. Danışıb belə qərar gəlirlər ki, həmin bir nəfəri püşk atmaqla müəyyənləşdirsinlər. Püşk atılır və bu zaman adamlardan atanın oğluna düşür. Ata oğluna deyir. Oğlum eyib etməz, sən min mən onsuzda az-çox yaşamışam. Və beleliklə ata ölümə gedib oğlunu xilas edir. Aydındır ki, təbiətdə heç bir canlı buna getməz”. Əlisa müəllim öz mühitini yaratmış möhtəşəm  bir zəka sahibidir. Ruhən sağlam özünəməxsus dəyərli xüsusiyyətləri olan, yaxın ətrafında yüksək tərbiyə və əxlaqın formalaşmasında böyük əməyi olan, qüruru və nəzakəti ilə yüksək səviyyədə duran, sərtliklə yumşaqlıq və mərhəməti öz şəxsiyyətində birləşdirib.  Zəmanəmizin haqsızlıqlarını, zülmünü böyük ustalıqla qələmə alan, Əlisa müəllim əsərlərində cəmiyyətdəki özbaşınalıqları, rüşvətxorluğu pisləməklə qəzəbini söndürüb. Onun yaradıcılığı türk müsəlman dünyasında həyata yeni bir münasibət və düşüncənin mümkünlüyünün ifadəsidir. Əlisa müəllim öz evini və qiymətli əşyalarını sataraq kitablarını çap etdirdi. Dahilərə xas olan kütlədən qaçma istəyi ilə şəhərin sakit güşəsinə çəkildi.  Əlisa müəllim öz xəyali düşüncələrini, çoxlarına bəlli olmayan gözəllikləri əsərlərində ustalıqla təsvir etməyi bacardı. Qürurunu yenə bilsəydi 80 ilin 80 dəqqəsində milyonçu ola bilərdi. Amma “məndə sığarikən cahan, mən bu cahana sığmaram” prinsipi ilə yaşadı. Özünü tamamən haqq ədaləti müdafiə edən, eyni zamanda dünya düzəninə təsir edən əsərlər yazmağa həsr etdi.           Əlisa müəllim  Azərbaycan xalqına ruh verən, insanlığa xidmət edən, yaxşı əməlləri ilə tarixdə yaşamağa haqqı olan çox layiqli şəxsiyyətdir.  Onun yaradıcılığını layiqincə qiymətləndirə bilməyənlərin nöqsanı milli şürumuzun formalaşmasında onun əsərlərinin nə kimi təsir göstərməsinin üstündən sükutla keçilməsidir.             Əlisa müəlliminin güzgüsündə millətimizin keçmişi, bu günü və gələcəyinə gedən yol aydın görünür. Əlisa Nicat tədqiqatçıları çox qiymətli incilər tapacaq. Zamanəmizin amansızlığından gələcək nəsillərə araşdırılmasına ehtiyac olan sərvətlər xeylidir.           Min il yaşayacaqdır.       Səksən yay bundan əvvəl ,        Gəldi azad dünyaya .       Azadlıq keşikçisi,       Müdrik bir insan kimi.       Yaxşıların yaxşısın,       Gəldi icad etməyə.        Azadlıq istəyənin,       Yolunu göstərməyə.       Aristotel, Sokratı,       Bizlərə öyrətməyə.       Atamız Atillanı,        Bizlərə o tanıtdı.       Şah İsmayıl dədəmin,       Çaldıranda döyüşün,       Çingizxanın yürüşün,       O anlatdı bizlərə.        Azadlığın uğrunda,       Döyüşən millətlərin,        Ucalan bayrağına,        Xeyir-dua verdi, O.       Çox nadir insan oldu,       Bənzəmədi heç kimə,       Sevimli müəllimim,       Əziz qardaşımdır, O.       Zəkası qidamızdır,       Nuru ay işığımız,       Ruhumuzun atası,       Durduqca bəşəriyyət,       Min il yaşayacaqdır.Təyyar Çıraqoğlu
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.
           
MARAQLI
Maraqlı
- Sitemap BIST 100 endeksi, Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, bugün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na gözünü dikti. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kere toplanmış ancak bu toplantılardan asgari ücret zammına ilişkin karar çıkmamıştı. Bugün yapılan dördüncü toplantı saat 14:00'da başladı. Türk-İş ise asgari ücret zammına ilişkin "bin 893 lira 90 kuruş olmalı" ifadelerini kullanmıştı. Ve merakla beklenen 2018 asgari ücret zammı belli oldu. İşte detaylar. 1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamaya göre 2018 yılı ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı. 1 milyon 157 bin m2’lik büyüklüğü ve değeri ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen ve geçtiğimiz yaz ihalesi yapılarak satılan Galatasaray Sportif AŞ.’nin arazisinin ardından fiyatların artışa geçtiği Riva bölgesinde İstanbul’un en büyük arazisi sessiz sedasız satışa çıktı. 4 milyon m2’lik büyüklüğü ile Galatasaray'ın Riva arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazi için istenen rakam da dudak uçuklatacak seviyelerde. İsmi verilmeyen gizemli bir iş adamına ait olduğu öğrenilen arazi için 3 milyar liranın üzerinde bir rakam telaffuz ediliyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında ise İstanbul’un en küçük ilçesi olarak bilinen Güngören’in yarısına denk geliyor. VAKTİ ZAMANINDA 100 BİN TL’YE ALINMIŞTI Galatasaray’ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt’ın 1971 yılında 100 bin lira karşılığında aldığı Riva arazisi 15 Haziran tarihinde satılmıştı. 1 milyon 157 bin m2’lik arazinin ihalesini en yüksek teklifi veren Fema İnşaat ve KLV İnşaat ortaklığı 3.1 milyar liralık teklifle kazanmış, ancak ihale sonrası C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlığı’nın imar değişikliğine gitmesiyle 50 bin metrekarelik pazarlanabilir alan kaybı yaşanınca ihaleyi kazanan ortaklık grubu ihaleden çekilmişti. BİNE YAKIN VİLLA YAPILACAK İhaleyi ikinci sırada tamamlayan ve Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin teklifi ise 3 milyar 808 milyon lira toplam gelir ve 952 milyon lira şirket payı olmuştu. İhalenin kesinleşmesi sonrası bölge için düşünülen projeler konuşulurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Emlak Konut’la üzerinde anlaştıkları Riva projesinde 950 villa yapılacağını açıklamıştı. EKOLOJİK KÖY GELİYOR Emlak Konut’un Riva ihalesi kapsamında inşa edilecek projesi ekolojik ve sürdürülebilir mimari yaklaşımıyla tasarlandı. EKO-KÖY projesinin toplam konut alanı 869 bin 522 metrekare olduğu belirtilirken, projede 206 bin 497 metrekare özel orman alanı bulunuyor. Emlak Konut Eko-Köy projesi için köy ve doğa yaşantısının bu projede hayat bulması için ihale şartnamesine belirli maddeler ekleyecek. İnşaatın 2018'de başlaması ve 3 yıl sürmesi bekleniyor. BÖLGEYİ HAREKETLENDİRDİ Galatasaray Sportiv A.Ş.’nin arazisinin satışı ve gündeme gelen proje bölgeyi de hareketlendirdi. Söz konusu arazinin satışı sonrası araziye yakın konumdaki arsaların fiyatlarında da ciddi artışlar meydana geldi. 3.Köprü ile hali hazırda değerine değer katan bölgede arsa m2’leri de 350-400 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 3 MİLYAR 100 MİLYON TL Bölgede yaşanan değer artışlarının yanı sıra satışa çıkartılan bir arazisinin büyüklüğü ve fiyatı da dikkat çekiyor. 4 milyon m2 olarak satışa çıkartılan arazisi yakın tarihte İstanbul’da satışa çıkartılmış m2 olarak en büyük arazi olarak biliniyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında daha net ortaya çıkıyor. 4 bin dönümlük arazi 7,17 km2’lik İstanbul’un Güngören ilçesinin yarısı kadar. Değeri ve fiyatı ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen Galatasaray'ın 1 milyon 157 bin m2’lik arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazinin satışı için istenen rakam da astronomik seviyelerde. 4 bin dönüm arazisinin satışı için 800 milyon dolar yani yaklaşık 3 milyar 100 milyon TL, eski para ile ise 3 kat trilyon isteniyor. Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruda, “Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” ifadeleri kullanıldı Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen 2018 asgari ücret zam oranı için yapılan görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre 2018 asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 TL net olarak bin 603 TL olarak açıklandı.günün ilk yarısında yüzde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) toplandı. Akdağ, toplantının açılış konuşmasında AFAD'ın afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir biçimde yerine getirilmesi için kurulduğunu hatırlattı. Türkiye'nin 1999'daki büyük depremler sırasında çok büyük acılar yaşadığını anımsatan Akdağ, "Bu acılara sebep olan depremler sırasında organizasyon, etkin müdahale, hazırlık açısından Türkiye eksiklerini de görmüş oldu. Dolayısıyla hükümetimiz, o dönemde belli kurumları bir araya getirerek Başbakanlığın çatısı altında topladı." diye konuştu. Afet ve acil durumla ilgili olarak birçok bakanlığın ve kurumun görevleri olduğunu ifade eden Akdağ, bu görevlerin bir uyum ve ahenk içerisinde yürütülmesi gerektiği için bu nedenle Yüksek Kurul'un tesis edildiğini dile getirdi. Yüksek Kurul'un yılda en az iki kez toplandığını belirten Akdağ, bu yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerine işaret etti. Recep Akdağ, Yüksek Kurulu 2018 yılında biraz daha sık aralarla toplama ihtiyacı olacağını ifade ederek "Çünkü bu organizasyonun, bu kurul yapısının özellikle afetlere hazırlanmak, riski azaltmak konusunda çok daha farklı bir hamleyi bu yıl içerisinde, yani 2018 yılı içerisinde yerine getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 2018 yılı içerisinde biraz daha sık toplantılarımız olacak." dedi.0,59 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.242,79 puan ile girmişti.Sürekli müzayede işlemlerinin tekrar başlamasının ardından yükseliş eğilimini sürdüren endeks, şu dakikalarda yüzde 0,66 artışla 77.300 seviyelerinde bulunuyor. Analistler, öğleden sonra ABD'de başta fabrika ve dayanıklı mal siparişleri olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydediyor.Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek bugün güne 1,237.65 dolardan işlem görerek başladı. Havalimanının batısında yer alan ve Gizlani Askeri Üssü'nde de tamamen kontrol sağlandı.Doğu cephesinden ilerleyen federal polis güçleri ve özel kuvvetler askerleri, havalimanı yakınındaki Elbu Seyf köyünü hafta başında terör örgütünden geri almıştı.Güney cephesinden ilerleyerek geçen yıl kentin tamamen kuşatılmasını sağlayan İran destekli Şii milisler Haşdi Şabi grubu da batı cephesinden ilk saldırıyı Çarşamba günü başlatmıştı. Telafer çevresindeki köylerde yoğun çatışma var.Bu arada Musul’un batısından ilk tahliye haberi geldi. El-Memum bölgesinden DEAŞ'ın kalkan olarak kullanmak için alıkoyduğu bin 508 kişi tahliye edildi. -Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığınca kentin batısından tahliye edilen bin 508 kişilik ilk grup, Kayyara kasabasındaki kamplara yerleştirildi.Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre çeyrek altın fiyatı bugün 192 lira, altın gram fiyatı ise 117 lira seviyesinde.Altın fiyatları ABD'den açıklanan pozitif verilerin ardından yatırımcıların riskli varlıklara geri dönüş yapmasıyla beraber dün geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek 1,237.65 dolardan işlem görürken, dün yüzde 0.7 değer kazanmıştı.KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARIİstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 116,75 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 780,00 lira oldu.Bu yıla en hızlı başlayan yatırım aracı altın oldu. 3 yıl yatırımcısına kaybettiren altın, Aralık ayında başladığı yükselişi bu yıl hızlandırdı. Peki altın fiyatları 3 yıllık kayıbın ardından nasıl yükselişe geçti? Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın yorumlarını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz.Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporunun altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, teknik olarak altının onsunda 1.210 doların destek, 1.250 - 1.255 dolar bandının ise önemli direnç seviyeleri olarak takip edileceğini kaydediyor. Altının gram fiyatında ise 116 seviyesinin izleneceğini dile getiren analistler, bu seviyenin altında kalınması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, olası yükselişlerde ise 118 direncinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.çarşambaAnalizciler, ABD'de üretimin azalacağına ve OPEC ile OPEC dışı üreticilerin birlikte kararlar alabileceğine ilişkin beklentilerin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekleyen ana etkenler olduğunu ifade ediyor.günü 39 dolar sınırına yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 39,47 dolara kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda 39,11 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrol son olarak 11 Aralık 2015 tarihinde 39,71 dolara kadar yükselmişti.Avrupa'da tarafında ise piyasalar bu hafta Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ve Euro Bölgesi büyüme verisini bekliyor. Analistler, 10 Mart’taki AMB toplantısında alınacak yeni önlemlere yönelik beklentilerin arttığını belirtiyor. Bugün İuro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni açıklanacak. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 prim yaptı.Amerika'da BÜYÜME HEDEFİ REVİZE EDİLDİAsya'da hafta sonu gerçekleşen Çin Ulusal Kongresi'nin yıllık toplantısında ülkenin büyüme hedefinin yüzde 7 civarından yüzde 6,5 - 7,0 aralığına düşürüldüğü kaydedildi. Çin'deki gelişmeler sonrasında Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,32 yükseldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,61 düşüşle 16.911,32 puandan kapandı.Analizciler, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini, yurt dışında ise AMB toplantısı ve ABD verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 76.300 ve 75.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını vurguluyor. musavat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər, yeni musavat, müsavat, musavat qezeti xeberler