Musavat.az
Musavat.az
Müsavat » Xeberler» Xeber

Rüstem Behrudinin özü haqqında bilmedikleri

12 Kasım 2016
9:52 am


12/11/2016 [13:50]: xeber –
Ədəbiyyatımızda
Rüstəm Behrudi adında bir imza var. Bu imza ötən əsrin axırlarından bu günə
qədər yol gəlir və bundan sonra da dayanmadan həmin yolu tutub gedəcəkdir. Bu
yolun başlanğıcı da Vətən, sonu da Vətəndir!Rüstəm
Behrudinin vətən, yurd sevgisinin zamanı intəhasızdır, sonsuzdur. Qarşı yatan
qara dağdan başlayıb qara başın bu yol üstə qurbanlığına qədər davam edir. Şairin
poeziyasında poetik zaman min illərlə ölçülür. Ya hər şey min illərin
arxasından görünür, ya da qarşıda min ildir can verən məmləkət var. Sevdanın
dəli havası da min ildi başdan getmir. Daşlarda uyuyan tarix min ildi oxunmur.
Dərd-qəm min ildir ötüşmür, “Min ilin dərdi təzədən oyanıb
canımızda”, “Qardaş, ayrılığa min ildir tuşuq, Qəfəsə salınmış bir
qızıl quşuq”, “Mən min il özümdən uzaqlaşmışam, Min il getməliyəm
özümə sarı”, “Bu yurdun min illik ayrılıqları, Div kimi durubdu
yolumun üstə”, “Min il ümid yedik, sözlə, şeirlə”. Şairin
vətən, yurd sevgisi ləyaqətli vətəndaş olmaqdan keçir, “Yurd yerimiz”
şeri əsl vətəndaşlıq andıdır.Rüstəm
Behrudinin şeirləri vətəni sevməyə və sevdirməyə gücü çatan poeziya
nümunələridir. Çünki onun şeirləri yalnız misradan, bənddən, qafiyə və bölgüdən
ibarət deyil, onların gözlə görünməyən ruhu var. Rüstəm Behrudinin
“Vətəndaş deyilik qanana kimi” şerinin heç bir misrasında
“ruh” sözü yoxdur, əvəzində isə “ölüm”, “gor”,
“qara daş” var, amma şeir başdan-başa ruhani bir tülə bürünüb:Vətənsiz
biz kimik, vətənsiz nəyik?!Vətəndaş
deyilik qanana kimi.Vətən bir
ocaqdı, biz pərvanəyik,Dolannıq
başına yanana kimi.Rüstəm
Behrudi şeirləri ilə yol gedir. O, yüz illik, min illik yolun yolçusudur. Bu
yol Rüstəm Behrudinin qəlbindən başlayır, onu yurd yerinə aparır, amma həmin
yolun üstündə Türkmənçay, Gülüstan, Çaldıran var. Qardaş qovğasını yaşadan
tarixi yaddaş içində şairin “Beyrəyin köynəyini qanlı-qanlı
gəzdirmək” istəyi təbii və inandırıcıdır. Çünki Rüstəm Behrudinin yurd
yerinə çatmaq istəyinin görk yeri yalnız Beyrəyin köynəyi ola bilərdi. Mövzu,
ideya və bədii detal arasındakı qırılmaz bağların təbiiliyinin sübutu üçün şeir
tariximizdə bundan gözəl nümunə tapmaq çox çətindir. Rüstəm Behrudinin
poeziyasında tarixi məkanlar da – Təbriz, Dərbənd, Ötükən; tarixi şəxsiyyətlər
də – Teymurləng, Xətai, İldırım Bəyazid, Sultan Səlim, Qacar; mifoloji obrazlar
da – Qorqud, Beyrək, Leyli, Məcnun, Əsli, Kərəm həm poetik mətnin içinə daxil
olurlar, həm də müəllif ideyasının qavramına təminat verirlər.Rüstəm
Behrudinin vətən, yurd sevgisinin məkanı bugünkü deyil, tarixi coğrafiyanın
sərhədlərinə dayanır: Qarayazı, Göyçə, Ərzurum, Kərkük bu coğrafiyanın adi
məkanlarıdır. Şair bu
yolu gedərkən Araz üstə körpü olmaq istəyir. Bu yol çox uzundur, bəzən heç
axırı da görünmür. Amma o, öz yolundan dönməzdir və dönməməkdə çox qərarlıdır:Bəlkə də,
ölümə aparır məni,Mənə
gəl-gəl deyib yanan ocaqlar.Yolumdan
dönmərəm, dönük şairinŞerinə od
vurub yandıracaqlar.Rüstəm
Behrudi bu yolun sonunda ölümə də hazırdır:Bu yurdun
min illik ayrılıqlarıDiv kimi
durubdu yolumun üstə.Qoy
düşsün sonuncu döyüşçü kimiMənim
qara başım qolumun üstə.Şairin
poeziyasında həyatla ölüm bir yerdədir, vəhdətdədir, ayrılmazdır:Bir
ömürdüm, – sevinci az, qəmi çox,Necə
göynər könlümdəki yaram, ox!Bu
dözümdən daha mənə haray yox…Bax,
öldürüb:Başdaşımı
ağlar hey!..Bəs yurd
yerinə çatan Rüstəm Behrudi kimdir? Bu sualın cavabını o, özü vermişdi.
“Şaman nəvəsiyəm mən yurd yerində”, – deyən Rüstəm Behrudi heç vaxt
özünü yurd yerinin sahibi hesab etmir. Qızğın, ehtiraslı romantik pafosun
qanadlarında onun özünü yurd yerinin ilk nümayəndəsi hesab etmək istəyi təbii
görünərdi. Şair bunu etsəydi, hamımız inanacaqdıq. Amma Rüstəm Behrudi
poeziyası ayıq, aydın poeziyadır, hədəfi düz nişan almağı bacaran şeir
sənətidir:İlk yurd
yerindəki ocaqdan öncə,Dil açıb
danışan – mən deyiləm, yox!Heç zaman
qəbrinə sığmayanlarınRuhudur,
danışır mənim dilimcə!Müasir
insanı öz əcdadı ilə birləşdirən yeganə doğru yol ruhdan keçir. Bu ruh tarixi
yaddaşın da əzəli və əbədi məkanıdır.Rüstəm
Behrudi əqidəsi şairliyi ilə harmoniya təşkil edir. Bu yolda ölmək də var.
Çünki bu yol şairin (həm də türkün!) taleyidir.Rüstəm
Behrudi poeziyasında xalqdan və millətdən ayrıca bir şair ömrü yoxdur. Şairin
yaşadığı hiss və duyğular millətin həyatı, xalqın taleyi ilə vəhdətdədir. Onun
yaradıcılığında şair şəxsiyyəti ilə millət obrazının birliyi yaranır. Bu xətt
Rüstəm Behrudi yaradıcılığını fərqləndirir.Mən
kiməm? Özünə qılınc qaldıran,Özündən
intiqam, qisas alan da.Mənəm
Çaldıranda, mənəm ŞuşadaElə qalib
gələn, məğlub olan da.Rüstəm
Behrudi özünü həm qalibin, həm də məğlubun yerinə qoymaqla Füzulidən, Sabirdən
Məmməd Araza, Bəxtiyar Vahabzadəyə qədər olan poeziyanın vətəndaşlıq qayəsinin
müstəvisini dəyişir. Şəxsiyyət və millətin vəhdəti özünü insanın fiziki
simasında yox, ruhun ölməzliyində təsdiq edir:Bir vaxt
Ərdəbildən ərtək atlanıb,Üz tutub
bu yurda, üz tutub elə.Özünə
qayıdan Şah İsmayılınSərgərdan
ruhuyam gəzirəm elə.Rüstəm
Behrudi Oljas Suleymənova açıq məktub yazır: “Hər şey ayrılıqdan
başladı”. Şairə görə, bu ayrılığın əvvəl nöqtəsi kəhər atları cilovsuz
qoymağımızdır. Əslində, Rüstəm Behrudinin şairliyi də elə ayrılığın əzabını
yaşadır.Ayrılıqdan
başladıOlum da,
ölüm də, doğum da.Elə bu
ayrılıqdan başladıMənim
şeir adlı yolçuluğum da.Onun
ayrılığı şəxsi hiss və duyğularından, sevgidən, məhəbbətdən doğan ayrılıq
deyil, vətən həsrəti və vətən ayrılığıdır. Ayrılıq
Rüstəm Behrudinin yaradıcılığı boyu onun yolu üstündə bir div kimi dayanıb.
Ayrılıq özü div boydadır, hətta şairin sözlərinə sığışmır, çünki sonda Vətən
boyda ayrılıq var. “Ayrılıq matəmgahı”, “Alın yazısı”,
“Mən haqqa sığınmış qərib dərvişəm” şeirlərində bir-birini tamamlayan
ayrılıq ifadəsi üçün şair milli folklorun qorxunc obrazını – Divi seçib. Rüstəm
Behrudi öz ruhunu dinləyən şairdir. O, ruhun söyləmədiyini, yaşamadığını
poeziyaya gətirmir. Şairin ruhunda ayrılığın vüsala çevrilməyəcəyi nisgili
var:        Məni
öldürürlər, xəbəriniz yox, Məni
yandırırlar – koram tüstümə.Yenə
tufan gəlir qarşı tərəfdən,Yenə ayrılıqdı
gəlir üstümə.Qəriblik
və ayrılığın acı bir ağrısı illərlə şairin ruhunda yaşayandan, qana hopandan
sonra misralara çevrilir, yeni şeirlər yaranır. “Boz qurd” şerində
həmin ağrının misralara çevrilmək təbiiliyini şərtləndirən ruh yuxu kimi
seçilib. Şairin qələmində yuxu keçmişə – tarixə baxışın bir formasıdır. Məhz bu
halda Rüstəm Behrudinin şair obrazı yuxusuna gül-çiçək və mələklər girən digər
şairlərdən fərqlənir. Nəticədə Rüstəm Behrudinin yuxusunda “çadırı
dağılmış, ocağı sönmüş”, “qara torpağına nə toxum əksən, yenə də
baharda ayrılıq bitirən” yurd yeri görünür. İnsan öz
yuxusunu olduğu kimi danışmağı, necə varsa, o cür təqdim etməyi çətindir. Onun
poetik mətn kimi yazıya alınması daha çətindir. Hər halda danışsan da, yazsan
da qarşıdakını inandırmalısan. Rüstəm Behrudi inandıra bilir, onun poeziyasında
yuxu reallıqla irreallığın qovuşuğudur:Üstümə
qəm gələr əjdahalartək,Yuxumda
bir ağız qurd ular, keçər.Nədənsə
həmişə yuxularımdanÖnündə
qurd duran ordular keçər.Əsl
yuxudur: burada xəyalla həqiqətin qovuşması var. Şairin “Qara qazlıq
atların kişnərtisi gəlir misralarımdan” düşüncəsi də yuxudan keçib gəldiyi
üçün inandırıcı görünür, poetik səslənir.Rüstəm
Behrudinin nağılı da yurd haqqındadır, yurda bağlıdır. Bu nağılın əsas obrazı
da Qurddur – Boz Qurd. “Qurd və yaxud yurd nağılı” şerində Rüstəm
Behrudinin arzuladığı nağıl da bizim uşaqlıqdan eşitdiyimiz, yaddaşımıza
hopdurduğumuz nağıl deyil. Bu nağılda göyçək Fatma, ağ atlı oğlan deyil,
Səttarxan var, orada mağara, yeraltı dünya yox, Urmiya, Dərbənd, Altay var.
Rüstəm Behrudi yaradıcılığında folklor obrazları azdır, amma bu yaradıcılığa
xalq ruhu hakimdir.Boz Qurd
obrazı Rüstəm Behrudi yaradıcılığında bədii mətnin ruhunun təminatçısıdır. Ona
görə də şairin şeirlərində Qurd özünə rahatca yer tapa bilir. Onun poeziyasında
Boz Qurd ölməyib, diridir. Rüstəm Behrudinin şeirlərində yalnız Boz Qurd
ulamır, təkliyin, tənhalığın, yalqızlığın ağrısını yaşayan sözlər, misralar da
ulayır. Həssas oxucu Rüstəm Behrudinin şeirlərində onun özünün Boz Qurd kimi
uladığını eşidə bilər.  Rüstəm
Behrudi yaradıcılığında Boz Qurd obrazı onun poeziyasını mifoloji düşüncəyə
söykəyirsə, Şaman obrazı bu poeziyanı İlahi başlanğıca bağlayır. Bu poeziyada
Şaman ayrıca vəsf olunmur, onun şəninə söylənən misralar yoxdur. Amma Şamana,
onun duasına böyük inam var. Bu inam Rüstəm Behrudi poeziyasının güc
mənbəyidir, oxucuda şairin duasının qəbul ediləcəyinə böyük ümid yaradır:Şaman
kimi sözlərdənmən tale
toxuyuram,Ürəyimdə
səksəkə,ruhumda
bir zəlzələ…Hər gecə
göy üzünəmən dua
oxuyuram:- İlahi,
bu millətiyox
olmaqdan hifz elə! Şair
tək-tənha, çarəsiz qalan insanın vəziyyətini hay-küylə, ünvansız sözlərlə
deyil, psixoloji duyumla canlandırır. Bu canlanma oxucuya ümid və inam gətirir:Min il
pıçıltım da Tanrıya çatdı,İndi
hayqırıram, özümə çatmır.Bu gün
mən piyada, istəyim atlı,Gör necə
tükənib, qüvvətim, gücüm,Düşmənim
bir yana, sözümə çatmır.Gör necə
qısalıb qollarım mənimDoğma
ocaqdakı sözümə çatmır.Bu hələ
bir yana, dərdə bax, Allah!Əllərim
saçıma, gözümə çatmır.Bu
misralar Vətənlə, yurdla bağlı istəklərin həqiqət ola bilməməsinin faciəsini
yaşadır. Bu misralar qeyzdən və qəzəbdən param-parça olmuş bir ömrün
zərrələridir. Amma bu yerdə Şaman ruhu köməyə gəlir və o bildirir ki, əgər
arzularım həqiqət olmursa, ağaca, daşa dönüb torpağa qarışmaq istəyirəm. Bu,
ruhun dincəlməsinin də ən qısa yoludur.   Rüstəm
Behrudi heç kəsi təkrar etmir. Əslində o, kimisə təkrar etmək istəsə belə bu,
mümkün deyil. Çünki Rüstəm Behrudinin çapdığı atın meydanı başqa məkandır. Bu
məkanın bir tərəfində gün batanda o biri tərəfində günəş yenidən doğur. Onun
poeziyasında özünəməxsus milli hiss və duyğudan enerji alan daxili dinamizm və
səmimilik öz gücünü həmişə saxlayır. Səmimiyyəti, məhrəmliyi qoruyan və yaşadan
poeziya isə oxucuya daha çox doğmadır.  Rüstəm Behrudinin “Salam, Dar ağacı ” şerinin geniş
yayılmasının və müəllifinə şöhrət gətirməsinin əsas səbəbi şerin misralarına
hopmuş səmimilik və məhrəmlikdir. Oxucu eşitdiyi salamı ala-ala, ona
“əleyküm-salam” cavabını verə-verə özü də bilmədən şerin ruhuna uyur.
Elə bil salam oxucunu dalınca dartıb aparır. Rüstəm
Behrudinin Dar ağacı cəza ağacı deyil ki, günahkarları asasan, ölümün qınaq
sahibi olasan. Rüstəm Behrudinin Dar ağacı əsr-əsr, nəsil-nəsil bölünən bir
xalqın dərdiylə üz-üzə dayanan, Tanrının bəndədən aralı düşməsinə şəhadət verən
bir ağacdır. Dar ağacına verilən salam oxucuya verilən salama çevrilir, ağac da
ruhən yaxınlaşır, doğmalaşır.Rüstəm
Behrudi şeirində Dar ağacı oxucu yaddaşında qalan quru, günahkar ağac deyil.
Rüstəm Behrudinin dilində bu ağac budağı, yarpağı olan həyat ağacıdır:Çarxı
tərs fırlanır fələk qarının,Turan
kölgəsində budaqlarının,Rəngi
bayrağımda yarpaqlarının,Salam,
Dar ağacı!Əleyküm-salam.Rüstəm
Behrudi yağmalanan obalara, bölünən ellərə, tapdanan torpaqlara, quruyan
çaylara görə Dar ağacı ilə haqq-hesab çəkməyə gəlib. Amma bu haqq-hesab
məqamında hakim olmaq iddiasında deyil, o, yaxşı bilir ki, haqq-hesab məqamı
Tanrının ixtiyarındadır. Rüstəm Behrudi Dar ağacının hüzurunda dəli bir şair
kimi dayanır, heç Dar ağacının özünə də qürrələnməyə imkan vermir:Qəbul et,
növbəti qurbanın mənəm,Mənim
canım səndə, bil, canın mənəm,Elə
qürrələnmə… hər yanın mənəm,Salam,
Dar ağacı!Əleyküm-salam.Rüstəm
Behrudinin şeirləri müasir şairlərin heç birinin şeirlərini xatırlatmır. Bu
fərqlilik poetik novatorluğun şeirdə ifadə olunan fikirlərdən qaynaqlanması,
həmçinin şerin daxili hərəkətinin tənzimləməsi ilə bağlıdır. Nümunələrdə rast
gəlinən “Tanrı öz yanından göndərib məni”, “Qurd kimi uladım
gecələr elə”, “Orda – Tanrı dağda Gurşad gözləyir” kimi misralar
bir bəndin sonuncu, digər bəndin isə birinci misrasına çevrilməklə dinamizm
yaradır. Əslində isə Tanrı, Boz Qurd, Gurşad adlarını içinə hopduran həmin
misralar şeri ruh kimi dolaşır. Rüstəm
Behrudi yol gedir, bu yol heç kəsin getmədiyi yoldur, ruhun yoludur. Bu yolun
mənzili uzaqdı, mənzilinə çatasan, şair!Kamran ƏLİYEV, əməkdar elm xadimi 

 


mənbə : moderator.azŞərh yazılmayıb.

Şərh yaz.
           
MARAQLI
Maraqlı
- Sitemap BIST 100 endeksi, Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, bugün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na gözünü dikti. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kere toplanmış ancak bu toplantılardan asgari ücret zammına ilişkin karar çıkmamıştı. Bugün yapılan dördüncü toplantı saat 14:00'da başladı. Türk-İş ise asgari ücret zammına ilişkin "bin 893 lira 90 kuruş olmalı" ifadelerini kullanmıştı. Ve merakla beklenen 2018 asgari ücret zammı belli oldu. İşte detaylar. 1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamaya göre 2018 yılı ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı. 1 milyon 157 bin m2’lik büyüklüğü ve değeri ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen ve geçtiğimiz yaz ihalesi yapılarak satılan Galatasaray Sportif AŞ.’nin arazisinin ardından fiyatların artışa geçtiği Riva bölgesinde İstanbul’un en büyük arazisi sessiz sedasız satışa çıktı. 4 milyon m2’lik büyüklüğü ile Galatasaray'ın Riva arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazi için istenen rakam da dudak uçuklatacak seviyelerde. İsmi verilmeyen gizemli bir iş adamına ait olduğu öğrenilen arazi için 3 milyar liranın üzerinde bir rakam telaffuz ediliyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında ise İstanbul’un en küçük ilçesi olarak bilinen Güngören’in yarısına denk geliyor. VAKTİ ZAMANINDA 100 BİN TL’YE ALINMIŞTI Galatasaray’ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt’ın 1971 yılında 100 bin lira karşılığında aldığı Riva arazisi 15 Haziran tarihinde satılmıştı. 1 milyon 157 bin m2’lik arazinin ihalesini en yüksek teklifi veren Fema İnşaat ve KLV İnşaat ortaklığı 3.1 milyar liralık teklifle kazanmış, ancak ihale sonrası C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlığı’nın imar değişikliğine gitmesiyle 50 bin metrekarelik pazarlanabilir alan kaybı yaşanınca ihaleyi kazanan ortaklık grubu ihaleden çekilmişti. BİNE YAKIN VİLLA YAPILACAK İhaleyi ikinci sırada tamamlayan ve Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin teklifi ise 3 milyar 808 milyon lira toplam gelir ve 952 milyon lira şirket payı olmuştu. İhalenin kesinleşmesi sonrası bölge için düşünülen projeler konuşulurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Emlak Konut’la üzerinde anlaştıkları Riva projesinde 950 villa yapılacağını açıklamıştı. EKOLOJİK KÖY GELİYOR Emlak Konut’un Riva ihalesi kapsamında inşa edilecek projesi ekolojik ve sürdürülebilir mimari yaklaşımıyla tasarlandı. EKO-KÖY projesinin toplam konut alanı 869 bin 522 metrekare olduğu belirtilirken, projede 206 bin 497 metrekare özel orman alanı bulunuyor. Emlak Konut Eko-Köy projesi için köy ve doğa yaşantısının bu projede hayat bulması için ihale şartnamesine belirli maddeler ekleyecek. İnşaatın 2018'de başlaması ve 3 yıl sürmesi bekleniyor. BÖLGEYİ HAREKETLENDİRDİ Galatasaray Sportiv A.Ş.’nin arazisinin satışı ve gündeme gelen proje bölgeyi de hareketlendirdi. Söz konusu arazinin satışı sonrası araziye yakın konumdaki arsaların fiyatlarında da ciddi artışlar meydana geldi. 3.Köprü ile hali hazırda değerine değer katan bölgede arsa m2’leri de 350-400 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 3 MİLYAR 100 MİLYON TL Bölgede yaşanan değer artışlarının yanı sıra satışa çıkartılan bir arazisinin büyüklüğü ve fiyatı da dikkat çekiyor. 4 milyon m2 olarak satışa çıkartılan arazisi yakın tarihte İstanbul’da satışa çıkartılmış m2 olarak en büyük arazi olarak biliniyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında daha net ortaya çıkıyor. 4 bin dönümlük arazi 7,17 km2’lik İstanbul’un Güngören ilçesinin yarısı kadar. Değeri ve fiyatı ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen Galatasaray'ın 1 milyon 157 bin m2’lik arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazinin satışı için istenen rakam da astronomik seviyelerde. 4 bin dönüm arazisinin satışı için 800 milyon dolar yani yaklaşık 3 milyar 100 milyon TL, eski para ile ise 3 kat trilyon isteniyor. Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruda, “Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” ifadeleri kullanıldı Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen 2018 asgari ücret zam oranı için yapılan görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre 2018 asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 TL net olarak bin 603 TL olarak açıklandı.günün ilk yarısında yüzde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) toplandı. Akdağ, toplantının açılış konuşmasında AFAD'ın afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir biçimde yerine getirilmesi için kurulduğunu hatırlattı. Türkiye'nin 1999'daki büyük depremler sırasında çok büyük acılar yaşadığını anımsatan Akdağ, "Bu acılara sebep olan depremler sırasında organizasyon, etkin müdahale, hazırlık açısından Türkiye eksiklerini de görmüş oldu. Dolayısıyla hükümetimiz, o dönemde belli kurumları bir araya getirerek Başbakanlığın çatısı altında topladı." diye konuştu. Afet ve acil durumla ilgili olarak birçok bakanlığın ve kurumun görevleri olduğunu ifade eden Akdağ, bu görevlerin bir uyum ve ahenk içerisinde yürütülmesi gerektiği için bu nedenle Yüksek Kurul'un tesis edildiğini dile getirdi. Yüksek Kurul'un yılda en az iki kez toplandığını belirten Akdağ, bu yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerine işaret etti. Recep Akdağ, Yüksek Kurulu 2018 yılında biraz daha sık aralarla toplama ihtiyacı olacağını ifade ederek "Çünkü bu organizasyonun, bu kurul yapısının özellikle afetlere hazırlanmak, riski azaltmak konusunda çok daha farklı bir hamleyi bu yıl içerisinde, yani 2018 yılı içerisinde yerine getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 2018 yılı içerisinde biraz daha sık toplantılarımız olacak." dedi.0,59 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.242,79 puan ile girmişti.Sürekli müzayede işlemlerinin tekrar başlamasının ardından yükseliş eğilimini sürdüren endeks, şu dakikalarda yüzde 0,66 artışla 77.300 seviyelerinde bulunuyor. Analistler, öğleden sonra ABD'de başta fabrika ve dayanıklı mal siparişleri olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydediyor.Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek bugün güne 1,237.65 dolardan işlem görerek başladı. Havalimanının batısında yer alan ve Gizlani Askeri Üssü'nde de tamamen kontrol sağlandı.Doğu cephesinden ilerleyen federal polis güçleri ve özel kuvvetler askerleri, havalimanı yakınındaki Elbu Seyf köyünü hafta başında terör örgütünden geri almıştı.Güney cephesinden ilerleyerek geçen yıl kentin tamamen kuşatılmasını sağlayan İran destekli Şii milisler Haşdi Şabi grubu da batı cephesinden ilk saldırıyı Çarşamba günü başlatmıştı. Telafer çevresindeki köylerde yoğun çatışma var.Bu arada Musul’un batısından ilk tahliye haberi geldi. El-Memum bölgesinden DEAŞ'ın kalkan olarak kullanmak için alıkoyduğu bin 508 kişi tahliye edildi. -Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığınca kentin batısından tahliye edilen bin 508 kişilik ilk grup, Kayyara kasabasındaki kamplara yerleştirildi.Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre çeyrek altın fiyatı bugün 192 lira, altın gram fiyatı ise 117 lira seviyesinde.Altın fiyatları ABD'den açıklanan pozitif verilerin ardından yatırımcıların riskli varlıklara geri dönüş yapmasıyla beraber dün geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek 1,237.65 dolardan işlem görürken, dün yüzde 0.7 değer kazanmıştı.KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARIİstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 116,75 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 780,00 lira oldu.Bu yıla en hızlı başlayan yatırım aracı altın oldu. 3 yıl yatırımcısına kaybettiren altın, Aralık ayında başladığı yükselişi bu yıl hızlandırdı. Peki altın fiyatları 3 yıllık kayıbın ardından nasıl yükselişe geçti? Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın yorumlarını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz.Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporunun altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, teknik olarak altının onsunda 1.210 doların destek, 1.250 - 1.255 dolar bandının ise önemli direnç seviyeleri olarak takip edileceğini kaydediyor. Altının gram fiyatında ise 116 seviyesinin izleneceğini dile getiren analistler, bu seviyenin altında kalınması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, olası yükselişlerde ise 118 direncinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.çarşambaAnalizciler, ABD'de üretimin azalacağına ve OPEC ile OPEC dışı üreticilerin birlikte kararlar alabileceğine ilişkin beklentilerin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekleyen ana etkenler olduğunu ifade ediyor.günü 39 dolar sınırına yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 39,47 dolara kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda 39,11 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrol son olarak 11 Aralık 2015 tarihinde 39,71 dolara kadar yükselmişti.Avrupa'da tarafında ise piyasalar bu hafta Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ve Euro Bölgesi büyüme verisini bekliyor. Analistler, 10 Mart’taki AMB toplantısında alınacak yeni önlemlere yönelik beklentilerin arttığını belirtiyor. Bugün İuro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni açıklanacak. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 prim yaptı.Amerika'da BÜYÜME HEDEFİ REVİZE EDİLDİAsya'da hafta sonu gerçekleşen Çin Ulusal Kongresi'nin yıllık toplantısında ülkenin büyüme hedefinin yüzde 7 civarından yüzde 6,5 - 7,0 aralığına düşürüldüğü kaydedildi. Çin'deki gelişmeler sonrasında Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,32 yükseldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,61 düşüşle 16.911,32 puandan kapandı.Analizciler, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini, yurt dışında ise AMB toplantısı ve ABD verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 76.300 ve 75.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını vurguluyor. musavat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər, yeni musavat, müsavat, musavat qezeti xeberler