Musavat.az
Musavat.az
Müsavat » Xeberler» Xeber

Multikultural proseslerden imtina: total felaketler tehlükesi…

02 Temmuz 2016
8:16 am


02/07/2016 [12:15]: xeber –
(Əvvəlli burda: http://www.moderator.az/news/141214.html)…J.Deridanın təbirincə desək, indi artıq “yaxşı və pis” anlayışlarının aradan qalxdığı bir dövrdə hər kəsin, hər bir dövlətin, hər bir cəmiyyətin yalnız öz “yaxşısına” tarixi sədaqəti ağrılı olsa da, başa düşülən olmalı, yaxud o, instinktlərdən, ənənədən, tarixi və dini-mədəni varislikdən doğan ziddiyyətlər kimi qəbul edilməlidir.Ancaq biz mövcud “yaxşı və pislər” arasında ümumiləşdirmələr apararkən, “təkcələri cəmə çevirərkən” həm mədəni, həm də dini anlamda sərhədlər bəzən pozulduğundan, təməl itirildiyindən, hər hansı dini, milli və etnik proseslərə siyasətçi, politoloq kimi yox, tədqiqatçı, daha dəqiq desək, fəlsəfi tədqiqatçı kimi suallar verməliyik. Müasir amerikalı sosioloq S.Hantinqtonun qeyd etdiyi kimi, XX əsrin sonlarına doğru dünyada “iqtisadi və sosial modernizasiya qlobal miqyas aldığı kimi, dinlərin də qlobal dirçəlişi baş vermişdir”. Hazırkı dünyanın “iqtisadi və sosial modernizasiya”sının bütün cəmiyyətlər üçün aktuallığını inkar etmək normal məntiqə sığmayan hal kimi dəyərləndirilsə də, biz tezisdə adı çəkilən dirçəlişin Yaxın Şərq regionunda nələrə səbəb olduğunu analiz edərkən bu qorxulu “dirçəlişdən” ölkəmizdə və regionda yayınmağın yollarını da mütləq nəzərdən keçirməliyik. Çünki bir çox hallarda bəzi qüvvələrin təhriki ilə bir sıra ideoloqlar “dini təriqətlər və cərəyanlar, xüsusilə sünnilik və şiəlik arasında ziddiyyətləri, qarşıdurmaları bərpa etmək yolu ilə gedirlər”, yaxud bu istiqaməti özləri üçün başlıca prioritet hesab edirlər. O cümlədən hazırda hansısa gözəgörünməz qüvvələrin qloballaşma adı altında dinləri “dirçəltmək” əzmləri sayəsində bir çox ölkələrdə baş verən proseslər göstərir ki, “İslam dini yönümlü çoxsaylı təriqət və cərəyanlar az qala (bütün Yaxın Şərqdə) bir-birinə qarşı çıxma mövqeyində dayanırlar; onların hər biri özünün dünyagörüşünü İslamın əsası kimi təqdim etməyə çalışır” və ya bu kontekstdə baş verən qlobal proseslərdə yalnız neqativ hadisələrin mərkəzi qüvvəsi kimi xatırlanırlar. Biz Samuel Hantinqtonun ideya olaraq ortaya atdığı “dinlərin qlobal dirçəlişinin” humanizm və mədəniyyətlərin dialoqu kontekstində multikultural anlamda idarə edilməsinin tərəfdarı kimi, onu da vurğulamalıyıq ki, ölkəmizdə dövlət-din münasibətləri hazırda dünyanın real “cəhənnəminə” çevrilməkdə olan bir sıra Yaxın Şərq, o cümlədən multikulturalizmi islamofobiya, irqçilik kimi antoqonist meyillərə qurban verən Qərb üçün uğurlu nümunə qismində təqdim edilə bilər. Çünki bir çox məqamlarda proseslərin əsl mahiyyətini ört-basdır etmək istəyən müxtəlif qüvvələr hər iki qütbdə mədəniyyətləri və dinləri siyasətin yedəyində oyuncağa çevirmişdir və “çox vaxt Avropa ölkələrinin elmi və texnologiya sahəsində inkişaf etməsi, İslam dünyasının isə müqayisədə geri qalması faktından çıxış edərək bunu Xristianlıq və İslam dini ilə əlaqələndirməyə çalışırlar”. Halbuki Latın Amerikasının və Afrikanın əksəriyyətinin Xristianlığa tapındığı halda, iqtisadi və sosial cəhətdən “geridəqalma” səbəblərini təhlil edərkən, burada nə Xristianlığın, nə də İslamın rol oynadığını, bunun bir sıra iqtisadi, siyasi və digər silsilə problemlərdən, yaxud həmin cəmiyyətlərə təsir edən qərəzli maraqlar kompleksindən qaynaqlandığını görərik.Hazırda müxtəlif aspektlərdə olduğu kimi, dinlərarası dialoqa və multikulturalizmə yeni nəfəs verməyi bacaran qloballaşma münbit şəraitdə yeni üfüqlər açmasına baxmayaraq, həm də Qərbdə başqa dinlərə qapalılığı, irqçiliyi, multikulturalizmdən imtinanı, xüsusilə islamafobiyanı, Şərq coğrafiyasında məzhəblərarası, dini və etnikmilli qarşıdurmaları kəskin şəkildə aktuallaşdıra bilmişdir. Yeri gəlmişkən, biz Qərbdə imkan düşdükcə açıq və ya gizli formada hər hansı etiqad, o cümlədən fərqli mədəniyyət daşıyıcılarına qarşı demokratiya pərdəsi altında olunan total basqıları da qeyd etmək məcburiyyətindəyik. Halbuki “qloballaşmanın humanist modelinin uğuru daha çox Qərb dinamizminin Şərq harmoniyası ilə nə dərəcədə inteqrasiya etməsindən asılıdır”. Çünki bəşəriyyətin hazırkı inkişafı elə bir istiqamətdə gedir ki, baş verən hadisələr sanki tarixin dərinliklərində ortaya çıxan ziddiyyətlərin öz mənfi orbitindən kənarlaşa bilmədiyini bir daha təsdiqləyir. Dünyada müxtəlif qərəzli maraqlara hesablanmış siyasi və ideoloji yanaşmalar obyektiv şəkildə kənara qoyalarsa, bu qlobal proseslər fəlsəfi və elmi kontekstdən analiz edilərsə, “XXI əsrin zaman məsafəsindən baxdıqda, dünyada gedən qlobal proseslərin konturları kifayət qədər aydın görünür və məlum olur ki, dünyanın yeni nizamının formalaşması sivilizasiyaların qarşılıqlı əlaqəsinə də fərqli münasibət göstərilməsini tələb edir”. Lakin vurğulamalıyıq ki, qlobal dəyişikliklərin baş verdiyi keçid mərhələlərində toqquşan ziddiyyətli məqamlarda olduğu kimi, köhnənin öz ehkamlarının, dəyərlərinin müdafiəsi uğurunda yeni ilə mübarizəsi, doqmaların (zamanın ruhuna uyğunlaşmayan ənənələrin və institutlaşmış dini görüşlərin, ifrat fundamentalizmin) ona “dəyişmək vaxtıdır” deyənlərə təpkisi və açıq eqodan doğan “basqısı”, keçmiş dəyərlərin yeni proseslərlə uzlaşma çətinlikləri mədəniyyətdə, dini inanc sistemlərində, dildə, məişətdə, hüquq və münasibətlərdə qarşılıqlı anlaşılmazlıqlar, ziddiyyətlər yaratdığından, qloballaşma prosesi həqiqətən də, daha “güclülərin” (Qərbin) “zəiflərə” (Şərqə) qarşı növbəti basqısı kimi də xarakterizə edilməkdədir.Alman filosofu K.Yaspers bu qəbildən olan ziddiyətləri şərh edərkən bildirirdi ki, “Şərq və Qərb ziddiyyətini bütövlükdə mənəvi aləmin oyanışı kimi də nəzərdən keçirmək olar. Belə ki, filosof müxtəlif mədəniyyətlərə məxsus ruhun yalnız özünü ziddiyyət və mübarizədə dərk etdiyi zaman yaşadığına, hərəkət etdiyinə, məhsuldar olub çiçəkləndiyinə inanırdı”. Həmçinin o, ziddiyyət deyərkən burada onun tarixi səciyyə daşıdığını vurğulayır və bu ziddiyyəti tarixə xas olan obyektiv hadisə kimi dəyərləndirirdi. Filosofa görə, məhz bu ziddiyyətlər çərçivəsində “mədəniyyətlər və xalqlar bir-birinə yaxınlaşır və bir-birindən uzaqlaşırlar”. Etiraf edilməlidir ki, “ictimai hadisələrin miqyası böyüdükcə onları hansısa bir bütöv ideyanın təcəssümü kimi izah etmək”də anlaşılmaz çətinliklər yaradır, bu da zaman və məkan anlayışını nəzəri cəhətdən yenidən aktual edə bilir. Təəssüf ki, bir çox mütəxəssislərin də qeyd etdiyi kimi, dinlərin və mədəniyyətlərin, o cümlədən sivilizasiyaların dialoqunun zərurət kəsb etdiyi hazırkı böhran şəraitində Qərbin öz tarixi missiyası olan xristian ekspansionizmindən imtina etməməsi real faktdır. Ekspansionizmin təkcə Qərb üçün əhəmiyyət daşıyan anlayış olaraq xarakterizə edilməsi də qərəzli yanaşma kimi qiymətləndirilə bilər. Tarixən bütün inkişaf etmiş, böyük nailiyyətlərə imza atmış, kamilləşmiş sivilizasiya və imperiyalar öz dövrlərinə, imkanlarına müvafiq olaraq ekspansionist xarakter daşımışlar. Qərb filosofu “O.Şpenqlerə görə, elə vaxtı ilə tarixdə bu cür kamilləşmiş Yunan, Roma, Çin, İslam və başqa sivilizasiyalar da ekspansionist sivilizasiyalar olmuşlar”. Bir çox mütəxəssislərin fikrincə, istənilən sivilizasiyaya xas olan bu ekspansionist meyillər, insanların onu istəyib-istəməməsindən asılı olmayaraq, tanrının və ya xalqların taleyinin qərarı kimi özünü göstərmiş və tarixin gedişinə təsir etmişdir. Yuxarıda biz “fenomenoloji instinktlər formatında mövcud olan müəmmalı tarixi sehrlər” ifadəsini işlədərkən, məhz belə qlobal proseslərdə “tanrının və xalqların taleyinin qərarı”nın da olduğuna diqqət yetirməyi lazımbilmişik. Lakin bu, heç də fəlsəfi və dinifəlsəfi refleksiyalarda qədim tarixə malik olan birlik, bərabərlik, humanizm, başqalarına hörmət və vəhdət anlayışlarının qlobal problemlərin qabarıq baş verdiyi və böhranda olduğu indiki mərhələsində məyus halda neqativ tendensiyalara təslim olması anlamına gəlməməlidir. Hətta qeyd etmək lazımdır ki, artıq Şərq cəmiyyətlərində Qərbin fəlsəfi, siyasi və ideoloji kurslarının yeri gəldi-gəlmədi tənqid olunmasına baxmayaraq, orada müsbət məqamların və ideyaların çəkisi heç də Şərq dünyasındakı mütərəqqi birləşdirici ideyalardan az deyildir. Təkcə bir faktı göstərmək yerinə düşər ki, Qərb fəlsəfi fikrinin bir çox məşhur nümayəndəsi həm Şərq, həm də Qərb fəlsəfəsinin, dininin, mədəniyyətinin dialoqlarının tərəfdarı kimi yeri gəldikcə obyektiv çıxışlar etmiş və bunun təbliğatını aparmışlar. Alman filosofu K.Yaspersin ideyaları bu baxımdan hər iki sivilizasiya üçün çox qiymətli və orijinal fikir kimi öz aktuallığını qorumaqdadır. Belə ki, “K.Yaspersin (1893-1969) fəlsəfi baxışlarına diqqət edərkən onun vahid bəşəriyyət ideyasına qayıdışının həm ifrat avrosentrizmə, həm də qapalı mədəniyyətlər konsepsiyalarına qarşı çıxdığını müəyyən etmək olar”. Bu anlamda etiraf olunmalıdır ki, “bu cür yanaşdıqda qloballaşmanın tarixi bəşər tarixi ilə üst-üstə düşür”. Bəzən nəzəri fikrin bu cür mütərəqqi ideyaları elə məhz ideya olaraq qaldığından, Şərq-Qərb problematikası “əzəli və əbədi” hesab edilir. Çünki tarixən olduğu kimi, indi də həm Qərb cəmiyyətlərində, həm də Şərqdə multikulturalizm və vəhdət anlayışına qarşı biganəliklər, yaxud paralel mövcudluq anlayışına olan bir sıra loyallıq və qara qüvvələrə qarşı birləşə bilməmək tendensiyaları hələ də ictimai şüurun ən başlıca atributu kimi özünü göstərməkdədir. Bəzən instinktiv, bəzən də obyektiv olaraq qlobal zəka və ya qlobal mövcudluğun özü belə, müxtəlif formada başqa-başqa cəmiyyətlərin daxili subyekti kimi çıxış etdiyindən, o, hansısa siyasi və ya ideoloji dairələrə ya bilərəkdən təsir göstərmir, ya da ki, sadəcə təsir mexanizminə malik olmadığından, öz iradəsini qlobal anlamda ortaya qoya bilmir. Müasir dünyanın həm siyasi, həm mədəni, həm də tarixən ən həssas sahəsi olan dini müxtəlifliklər müstəvisindəki ziddiyyətlərinin dinamikasını analiz edərkən aydın olur ki, həm Şərq, həm də Qərb, ümumiyyətlə, dünya üçün bütün ortaq dəyərləri ifadə edəcək və ya bizə qədər mövcud olmuş dəyərlər sistemini qoruyacaq optimal bir yeni inkişaf yolunun tapılması şərtdir. Başqa sözlə, müasir dövrdə elm və texnoloji inkişaf müxtəlif cəmiyyətlərin, sivilizasiyaların və onları təmsil edən dinlərin həyatında bir sıra üstünlüklər yaratsa da, bu, heç də tarixən mövcud olmuş etnik, milli, coğrafi, ən başlıcası isə dinlərarası və məzhəblərarası qarşıdurmaları yox etmək iqtidarında deyildir. Çünki “… texnikanın hökmranlığı altında olan həmişə yalnız mexaniki dərk olunandır”.Bu anlamda biz dövrün ruhunu dərk etməyə çalışmalı və etiraf etməliyik ki, bir çox situasiyalarda “texnogen amillər konkret sosial şəraitdən asılı olaraq, mənəviyyata həm mənfi, həm də müsbət təsir göstərmək imkanlarına malikdir”. Yaxud texnoloji inkişaf müasir dünyada humanizmi, mənəviyyatı, mədəniyyəti, etikanı, dini stabilliyi daha üstün vəziyyətə gətirmək, digərlərini sevmək, anlamaq, mahiyyətini dərk edərək dialoqlara stimul vermək yerinə, əksinə, bəzən dini dünyagörüşlərin, mədəniyyətlərarası qarşıdurmaların daha da kəskinləşməsinə gətirib çıxarmışdır. Bu hadisələr isə bir daha “qloballaşmanın humanist modelinin uğurunun daha çox Qərb dinamizminin Şərq harmoniyası ilə nə dərəcədə inteqrasiya etməsindən” asılılığını sübut edərək, bunu obyektiv zərurət kimi ortaya qoyur. Başqa sözlə, dinamizm və mütəhərriklik ruhdan kənar və onunla harmoniya təşkil etmədiyindən qarşılıqlı mövcudluq, multikulturalizm və vəhdət anlayışının iflasa uğramış görüntüsünü yaradır. Çünki bir vaxtlar illərlə, əsrlərlə dünya üçün qapalı qalan müxtəlif nəzəriyyələr, ideyalar, informasiyalar hazırda anındaca yeni texnoloji vasitələrlə bütün dünya üçün əlçatan “əşya” statusuna çevrildiyindən, artıq bu “əşyanın” sahibi sanki onu dövriyyəyə buraxanlarla bərabər bütün bir dünyadır.Daha dar çərçivədə izah etsək, bəzən istənilən cəmiyyətin, regionun və ya din mənsublarının həyatında baş verən kiçik hadisələr, gedən əhəmiyyətsiz proseslər yeni texnoloji vasitələrlə təhrif edilərək bütün dünyada elə sürətlə aktuallaşdırıla, “əlçatana” çevrilə bilir ki, anındaca multikultural və tolerantlığa meyilli olmayan cəmiyyətlər, insanlar üçün əks hadisələrə səbəb olan “münbit” ideya və ya çağırış rolunda çıxış edir.Yaxud əksinə, elmi-texnoloji kəşflər sekulyar cəmiyyətlərə təmənnasız rifah və əmin-amanlıq gətirdiyi kimi, qapalı və lokal sistemlər üçün də münbit şəraitlər istehsal edilən “əşyaya” əlçatanlığı yaradır və bu səbəbdən müxtəlif cəbhələri daha yeni, daha qorxunc situasiyalara cəlb edə bilir. Bu anlamda, müasir beynəlxalq təsisatlar sanki onların antonimi kimi çıxış edən beynəlxalq terrorizmə hər cəhətdən uduzmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qaldığından, artıq dünya insanının təfəkküründə bəşəri münasibətlərin həqiqiliyinə şübhələr yaranır və ya onun spekulyativ manipulyatorluğuna fundamental inamları öz təsdiqini tapır. Həmçinin, bu proseslər müxtəlif aspektləri neqativ anlamda bir-birinə qarşı qoya bilir və böhranın digər sahələri ilə yanaşı, nəzəri fikrin özünü də çıxılmaz vəziyyətə salır. Çünki ikili siyasətin (standartın) fəlsəfi yükünün nəyi ifadə etdiyini anlamağa cəhd göstərərkən aydın olur ki, müasir dövrdə yaratdığımız dəyərlər sistemi əslində əvvəlki “ağa-qul”, “dindar-qeyri-dindar”, “barbar-sivil” insan münasibətlərinin texnogen amillərlə daha kommunikativ, daha texnogen yüklənməsindən, daha qorxunc və mobil “təkrar istehsalından” başqa bir şey deyil. Bütün bunlar bir daha təsdiq edir ki, nə Qərb, nə də Şərq tarixin dərinliklərində baş vermiş dialektik inkişafı analiz edə bilir. Halbuki qloballaşma özünün başlıca aktoru olan sivilizasiyalararası və dinlərarası dialoq və əməkdaşlığa, tolerantlıq və multikulturalizmə, o cümlədən xalqların, dövlətlərin iqtisadi-sosial, mədəni-dini görüşlərinin uzlaşmasına, biri-birini tanımasına sonsuz imkanlar yaratmaqdadır. Bu anlamda professor İlham Məmmədzadə bildirir ki, “…mürəkkəbləşmiş gerçəklik sosial fəlsəfədən fərdiyyət sferasına nüfuz etməyi, müasir qloballaşma və modernləşmə dövrünün özəlliklərinin anlamında dərinləşməyi, milli və fərdi identiklik, metafizika və s. anlayışların yenidən mənalandırılmasını tələb edir”.Əslində, fəlsəfi anlamda, ümumiyyətlə, müasir dünya nəzəri fikrinin özü dərin bir böhranda, yaxud Qərbin yedəyində olduğundan və ya “Üstün Qərb” siyasətinin “nökərinə”, “könüllü” əlaltısına çevrildiyindən, hazırda yeni “Sokrat axtarışları” (A.Toynbi) ümumi olaraq müsbət nəticələr vermir. Bütün bunlar isə “gələcək insanın və dünyanın taleyinin necə olması sualını” yaradır və həmin sualın müasir dünya üçün o qədər də maraqlı və aydın olmadığını daha qlobal şəkildə ifadə edir. Başqa sözlə, “texnikanın hökmranlığı altında olan həmişə yalnız mexaniki dərk olunan…” olduğundan, başqalarının əzabı, iztirabı, sarsıntıları, istək və arzuları “texnikanın hökmranlığına” arxalananlar üçün əhəmiyyətsiz bir “əşyaya” çevrilib. Çünki bir çox məqamlarda təəssüf ki, bölgülərə məruz qalmış müxtəlif dini təsisatlar, mədəniyyətlər və hətta “qlobal etika” anlayışı müasir dövr üçün özününkü kimi “Başqası” və yad kimi “Başqası” anlayışlarını və eyni zamanda, yad kimi “Başqası”nın potensial olaraq özünün ayrılmaz hissəsi kimi təşəkkül etməli olduğunun dərkini aktuallaşdır”maq əvəzinə bir çox hallarda məqsədli şəkildə Qərb siyasətçiləri tərəfindən böhranla qarşılaşdırılır. Etiraf etməliyik ki, Qərb üçün hazırkı ümumdünya böhranı şəraitində üstün texnologiya və arsenala malik olmaq hüququ ümumyaşam mövcudluq fəlsəfəsindən imtina edərək, O.Şpenqlerin təbirincə desək, “… mədəni mövcud olmayıb, sırf bioloji həyat” uğrunda mübarizədə üstünlüyü təlqin edir və onlar üçün bu üstünlük məhvəri sanki əbədi postulat hesab edildiyindən “multikulturalizmin ölümü”ndən danışmağı asanlaşdırır. Bu istiqamət isə birmənalı şəkildə dialoq fəlsəfəsinə, yaxud multikulturalizmin müasir dünyaüçün əvəzsiz resept olduğuna inananların (məqalə müəllifi də bura aiddir) həqiqi inamlarını sarsıdır, həmçinin demokratiyanın yalnız Qərb modelinə hesablanması fikrində onların haqlı olduğunu təsdiqləyir. Acı həqiqət olsa da, bu, danılmaz reallıqdır. Yaxın Şərq hadisələrini həm siyasi, həm dini, həm də demokratik aspektdən analiz edərkən bir daha aydın olur ki, hörmətli Akademik Ramiz Mehdiyevin də qeyd etdiyi kimi, “beynəlxalq münasibətlər sisteminin sonrakı inkişafı əyani şəkildə göstərdi ki, suveren dövlətlərə liberal demokratiya konsepsiyasını inkişafın yeganə rasional modeli kimi zorla qəbul etdirmək cəhdləri həm vaxtından tez, həm də səhvdir”.Başqa sözlə, “Qərb və qeyri-Qərb” ideoloji bölgüsünün fəlsəfəsi ilə yüklənmiş qərəzli “…liberal demokratiya konsepsiyası” adı altında ikili standartların tətbiqi kasıb, etnik, milli, dini problemləri aşa bilməyən, iqtisadi, sosial, hüquqi cəhətdən bu proseslərə hazır olmayan cəmiyyətləri bir çox hallarda haqlı olaraq xofa salır və bununla onlar öz xoşbəxtliyini hər iki anlamda müasir dünya rəqabətinin iqtisadi, demokratik, mədəni, mənəvi şərtlərində, o cümlədən liberal demokratiya konsepsiyasında deyil, “öz keçmişlərinin dərinliklərində”, tarixi intriqaların fövqündə axtarmağa məcbur olurlar və ya buna həm xaricdən, həm də daxildən sadəcə təhrik edilirlər. Çünki “dinlərin qlobal dirçəlişi” kontekstində artıq din və siyasiləşdirilmiş, qütbləşdirilmiş dini dünyagörüşləri bəzi cəmiyyətlərə o qədər aktiv təsir hüququnda çıxış edə bilir ki, onların vasitəsilə müxtəlif maraqlı tərəflər öz istəklərinə müvafiq hərəkət etdikdə bir sıra məqamlarda nəinki dinlərarası, hətta məzhəblərarası multikultural münasibətlər perspektivsizlik təsiri bağışlaya bilir. Lakin qeyd olunmalıdır ki, qloballaşma özündə sivilizasiyalararası dialoqlara, tolerantlıq və multikulturalizmə daxili aktor kimi çıxış etmək imkanı yaradırsa, deməli, onun münaqişəli tərəfləri ilə yanaşı, ümumbəşər dəyərlər kontekstindən xidməti də reallıqdır. Onu da vurğulamalıyıq ki, qloballaşma adı altında heç bir konstruktiv fəlsəfi yükü və mənanı özündə ehtiva etməyən hansısa ideyaları total şəkildə müxtəlif cəmiyyətlərə köçürmək də optimallığı ifadə edə bilməz. Hazırda “bu riskli və münaqişəli oyunda” mədəni identiklik, dini dünyagörüşləri, özəlliklə, ənənəvi və s. ailə institutlaşmalarına basqılar bütün cəmiyyətlərdə haqlı olaraq birmənalı qarşılanmır. Dünyada gedən tendensiyalar nəzərdən keçirilərkən aydın olur ki, hər halda dialoq və əməkdaşlıq üçün ümidlər vardır. Dialoqun inkişafı bütövlükdə müxtəlif maraqlı dairələr tərəfindən müharibə vəziyyəti ilə toqquşdurulsa da, ümidlər tam itirilməmişdir. Bu anlamda dünyaya təqdim olunan Azərbaycan modelinin əhəmiyyəti artıq bir sıra dünya ölkələri tərəfindən öyrənilməyə başlanılmışdır. Bu, təqdirəlayiq hadisədir. Yuxarıda nəzərdən keçirilən problematikanın özəlliyi ondadır ki, o, bəşəri varlıq üçün son dərəcə əhəmiyyətli aspektləri özündə birləşdirir. Bunlar isə dünyada ümumi olaraq təhsili, elmi, sevgini, mərhəməti, etikanı, ləyaqəti, başqasını anlamağı, o cümlədən sosial və iqtisadi amillərin istənilən cəmiyyət üçün vacib şərt kimi çıxışını aktuallaşdırır. Lakin, fikrimizcə, multikulturalizm, tolerantlıq və dinlərarası dialoq, o cümlədən bütövlükdə qloballaşma bir çox ideoloqların, alimlərin qeyd etdikləri kimi, heç də hər hansı mədəniyyətin xaosda əriməsi, bir-birinin içində yox olması prosesi kimi xarakterizə edilməməlidir. Bu anlayışların ümumi fəlsəfi yükü o qədər geniş sahələri özündə birləşdirir ki, orada ziddiyyətlərin mövcudluğu insanın ümumi düşüncəsinin, şüurunun, ətrafa refleksiyalarının və ya nə qədər paradoksal olsa da, mövcudluğunun bütöv şərti kimi çıxış etməsini də inkar etmək mümkün deyildir. Lakin bu, heç də o demək deyil ki, Yer üzündəki bütün mədəniyyətlər, dinlər və ümumbəşəri dəyərlər bu ziddiyyətli məqamlara təslim olmalı, loyallaşaraq hər kəs özü üçün mövcud olmalıdır. Bu anlamda dünyada baş verən problemlər fonunda “olum, ya qalım” fəlsəfəsi, bəlkə də, tarixin heç bir dövrlərində nəzəri fikir üçün bu qədər aktual olmamışdır.Şölət ZEYNALOV,AMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun Dinşünaslıq və mədəniyyətin fəlsəfi problemləri şöbəsinin elmi işçisi
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.
           
MARAQLI
Maraqlı
- Sitemap BIST 100 endeksi, Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, bugün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na gözünü dikti. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kere toplanmış ancak bu toplantılardan asgari ücret zammına ilişkin karar çıkmamıştı. Bugün yapılan dördüncü toplantı saat 14:00'da başladı. Türk-İş ise asgari ücret zammına ilişkin "bin 893 lira 90 kuruş olmalı" ifadelerini kullanmıştı. Ve merakla beklenen 2018 asgari ücret zammı belli oldu. İşte detaylar. 1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamaya göre 2018 yılı ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı. 1 milyon 157 bin m2’lik büyüklüğü ve değeri ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen ve geçtiğimiz yaz ihalesi yapılarak satılan Galatasaray Sportif AŞ.’nin arazisinin ardından fiyatların artışa geçtiği Riva bölgesinde İstanbul’un en büyük arazisi sessiz sedasız satışa çıktı. 4 milyon m2’lik büyüklüğü ile Galatasaray'ın Riva arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazi için istenen rakam da dudak uçuklatacak seviyelerde. İsmi verilmeyen gizemli bir iş adamına ait olduğu öğrenilen arazi için 3 milyar liranın üzerinde bir rakam telaffuz ediliyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında ise İstanbul’un en küçük ilçesi olarak bilinen Güngören’in yarısına denk geliyor. VAKTİ ZAMANINDA 100 BİN TL’YE ALINMIŞTI Galatasaray’ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt’ın 1971 yılında 100 bin lira karşılığında aldığı Riva arazisi 15 Haziran tarihinde satılmıştı. 1 milyon 157 bin m2’lik arazinin ihalesini en yüksek teklifi veren Fema İnşaat ve KLV İnşaat ortaklığı 3.1 milyar liralık teklifle kazanmış, ancak ihale sonrası C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlığı’nın imar değişikliğine gitmesiyle 50 bin metrekarelik pazarlanabilir alan kaybı yaşanınca ihaleyi kazanan ortaklık grubu ihaleden çekilmişti. BİNE YAKIN VİLLA YAPILACAK İhaleyi ikinci sırada tamamlayan ve Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin teklifi ise 3 milyar 808 milyon lira toplam gelir ve 952 milyon lira şirket payı olmuştu. İhalenin kesinleşmesi sonrası bölge için düşünülen projeler konuşulurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Emlak Konut’la üzerinde anlaştıkları Riva projesinde 950 villa yapılacağını açıklamıştı. EKOLOJİK KÖY GELİYOR Emlak Konut’un Riva ihalesi kapsamında inşa edilecek projesi ekolojik ve sürdürülebilir mimari yaklaşımıyla tasarlandı. EKO-KÖY projesinin toplam konut alanı 869 bin 522 metrekare olduğu belirtilirken, projede 206 bin 497 metrekare özel orman alanı bulunuyor. Emlak Konut Eko-Köy projesi için köy ve doğa yaşantısının bu projede hayat bulması için ihale şartnamesine belirli maddeler ekleyecek. İnşaatın 2018'de başlaması ve 3 yıl sürmesi bekleniyor. BÖLGEYİ HAREKETLENDİRDİ Galatasaray Sportiv A.Ş.’nin arazisinin satışı ve gündeme gelen proje bölgeyi de hareketlendirdi. Söz konusu arazinin satışı sonrası araziye yakın konumdaki arsaların fiyatlarında da ciddi artışlar meydana geldi. 3.Köprü ile hali hazırda değerine değer katan bölgede arsa m2’leri de 350-400 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 3 MİLYAR 100 MİLYON TL Bölgede yaşanan değer artışlarının yanı sıra satışa çıkartılan bir arazisinin büyüklüğü ve fiyatı da dikkat çekiyor. 4 milyon m2 olarak satışa çıkartılan arazisi yakın tarihte İstanbul’da satışa çıkartılmış m2 olarak en büyük arazi olarak biliniyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında daha net ortaya çıkıyor. 4 bin dönümlük arazi 7,17 km2’lik İstanbul’un Güngören ilçesinin yarısı kadar. Değeri ve fiyatı ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen Galatasaray'ın 1 milyon 157 bin m2’lik arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazinin satışı için istenen rakam da astronomik seviyelerde. 4 bin dönüm arazisinin satışı için 800 milyon dolar yani yaklaşık 3 milyar 100 milyon TL, eski para ile ise 3 kat trilyon isteniyor. Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruda, “Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” ifadeleri kullanıldı Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen 2018 asgari ücret zam oranı için yapılan görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre 2018 asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 TL net olarak bin 603 TL olarak açıklandı.günün ilk yarısında yüzde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) toplandı. Akdağ, toplantının açılış konuşmasında AFAD'ın afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir biçimde yerine getirilmesi için kurulduğunu hatırlattı. Türkiye'nin 1999'daki büyük depremler sırasında çok büyük acılar yaşadığını anımsatan Akdağ, "Bu acılara sebep olan depremler sırasında organizasyon, etkin müdahale, hazırlık açısından Türkiye eksiklerini de görmüş oldu. Dolayısıyla hükümetimiz, o dönemde belli kurumları bir araya getirerek Başbakanlığın çatısı altında topladı." diye konuştu. Afet ve acil durumla ilgili olarak birçok bakanlığın ve kurumun görevleri olduğunu ifade eden Akdağ, bu görevlerin bir uyum ve ahenk içerisinde yürütülmesi gerektiği için bu nedenle Yüksek Kurul'un tesis edildiğini dile getirdi. Yüksek Kurul'un yılda en az iki kez toplandığını belirten Akdağ, bu yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerine işaret etti. Recep Akdağ, Yüksek Kurulu 2018 yılında biraz daha sık aralarla toplama ihtiyacı olacağını ifade ederek "Çünkü bu organizasyonun, bu kurul yapısının özellikle afetlere hazırlanmak, riski azaltmak konusunda çok daha farklı bir hamleyi bu yıl içerisinde, yani 2018 yılı içerisinde yerine getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 2018 yılı içerisinde biraz daha sık toplantılarımız olacak." dedi.0,59 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.242,79 puan ile girmişti.Sürekli müzayede işlemlerinin tekrar başlamasının ardından yükseliş eğilimini sürdüren endeks, şu dakikalarda yüzde 0,66 artışla 77.300 seviyelerinde bulunuyor. Analistler, öğleden sonra ABD'de başta fabrika ve dayanıklı mal siparişleri olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydediyor.Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek bugün güne 1,237.65 dolardan işlem görerek başladı. Havalimanının batısında yer alan ve Gizlani Askeri Üssü'nde de tamamen kontrol sağlandı.Doğu cephesinden ilerleyen federal polis güçleri ve özel kuvvetler askerleri, havalimanı yakınındaki Elbu Seyf köyünü hafta başında terör örgütünden geri almıştı.Güney cephesinden ilerleyerek geçen yıl kentin tamamen kuşatılmasını sağlayan İran destekli Şii milisler Haşdi Şabi grubu da batı cephesinden ilk saldırıyı Çarşamba günü başlatmıştı. Telafer çevresindeki köylerde yoğun çatışma var.Bu arada Musul’un batısından ilk tahliye haberi geldi. El-Memum bölgesinden DEAŞ'ın kalkan olarak kullanmak için alıkoyduğu bin 508 kişi tahliye edildi. -Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığınca kentin batısından tahliye edilen bin 508 kişilik ilk grup, Kayyara kasabasındaki kamplara yerleştirildi.Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre çeyrek altın fiyatı bugün 192 lira, altın gram fiyatı ise 117 lira seviyesinde.Altın fiyatları ABD'den açıklanan pozitif verilerin ardından yatırımcıların riskli varlıklara geri dönüş yapmasıyla beraber dün geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek 1,237.65 dolardan işlem görürken, dün yüzde 0.7 değer kazanmıştı.KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARIİstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 116,75 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 780,00 lira oldu.Bu yıla en hızlı başlayan yatırım aracı altın oldu. 3 yıl yatırımcısına kaybettiren altın, Aralık ayında başladığı yükselişi bu yıl hızlandırdı. Peki altın fiyatları 3 yıllık kayıbın ardından nasıl yükselişe geçti? Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın yorumlarını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz.Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporunun altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, teknik olarak altının onsunda 1.210 doların destek, 1.250 - 1.255 dolar bandının ise önemli direnç seviyeleri olarak takip edileceğini kaydediyor. Altının gram fiyatında ise 116 seviyesinin izleneceğini dile getiren analistler, bu seviyenin altında kalınması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, olası yükselişlerde ise 118 direncinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.çarşambaAnalizciler, ABD'de üretimin azalacağına ve OPEC ile OPEC dışı üreticilerin birlikte kararlar alabileceğine ilişkin beklentilerin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekleyen ana etkenler olduğunu ifade ediyor.günü 39 dolar sınırına yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 39,47 dolara kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda 39,11 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrol son olarak 11 Aralık 2015 tarihinde 39,71 dolara kadar yükselmişti.Avrupa'da tarafında ise piyasalar bu hafta Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ve Euro Bölgesi büyüme verisini bekliyor. Analistler, 10 Mart’taki AMB toplantısında alınacak yeni önlemlere yönelik beklentilerin arttığını belirtiyor. Bugün İuro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni açıklanacak. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 prim yaptı.Amerika'da BÜYÜME HEDEFİ REVİZE EDİLDİAsya'da hafta sonu gerçekleşen Çin Ulusal Kongresi'nin yıllık toplantısında ülkenin büyüme hedefinin yüzde 7 civarından yüzde 6,5 - 7,0 aralığına düşürüldüğü kaydedildi. Çin'deki gelişmeler sonrasında Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,32 yükseldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,61 düşüşle 16.911,32 puandan kapandı.Analizciler, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini, yurt dışında ise AMB toplantısı ve ABD verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 76.300 ve 75.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını vurguluyor. musavat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər, yeni musavat, müsavat, musavat qezeti xeberler