Musavat.az
Musavat.az
Müsavat » Xeberler» Xeber

Kerametle magiyanı nece ferqlendirmeli – Elmi-ledun araşdırma

02 Ekim 2016
11:00 am


02/10/2016 [14:57]: xeber –
“İçərilərindən bir adama: “İnsanları (Allahın əzabı ilə) qorxut, iman gətirənləri (yaxşı əməllərinə görə) Rəbbi yanında gözəl mükafat gözlədiyi ilə müjdələ!” – deyə vəhy etməyimiz xalqa təəccüblü gəldimi ki, kafirlər: “Bu, həqiqətən, açıq-aşkar bir sehrbazdır!” dedilər”. “Yunus” surəsi, 2.Dünənki yazımızda kəramət sahiblərindəki hikməti şərh edərək, onların funksiyasını tester cihazının funksiyası ilə müqayisə etmişdik (yazını bu linkdən oxumaq olar:  moderator.az/news/153210.html  ).  Məqalənin yayımlanmasından sonra ünvanımıza çoxsaylı suallar gəlib. Onlara ayrı-arılıqda cavab vermək fiziki cəhətdən çətin olduğundan, bütün suallara bir yazıda cavab vermək qərarına gəldik. – Bu gün cəmiyyətimizdə kəramətli adamlar varmı? Varsa biz onları niyə tanımırıq?- Kəramət sahiblərindən (Allah dostlarından) bir qisminin vəzifəsi insanları irşad etmək, doğru yola yönəltmək olduğu halda, digər qismi də vardır ki, onların vəzifəsi insanlara yardım etmək, xidmət göstərməkdir. Allahın sevimli qulları olan bu şəxslərin dünyanın nizamı (düzəni) ilə görəvli olduqlarını bir kəs bilməz (dərk etməz). Bunlardan biri vəfat etdikdə yerinə digəri təyin olunar, bu vəzifə ilə görəvləndirilər. Onlar irşad əhli, yəni insanlara doğru yol göstərən vəlilərdən olmayıb, ancaq maddi yardımlarda bulunarlar. Yer üzündə bunların sayının bəzi alimlər yeddi, bəziləri qırx, bəzi alimlər isə yetmiş olduğunu söyləmişlər. Fəxri-Kainat Peyğəmbərimiz onlar haqqında bir hədisində buyurmuşdur: “Ümmətim arasında hər zaman 40 kişi bulunur. Bunların qəlbləri İbrahimin (ə) qəlbi kimidir. Allah-təala onlar səbəbi ilə qullarından bəlaları götürər. Bu zatlara ebdal deyilir. (“Ebdal” – təsəvvüfdə yüksək məqam – P. Y.) Onlar bu mərtəbəyə namaz və orucla yetişmədilər”.Abdullah ibn Məsud: “Ya Rəsulallah! Nə ilə bu dərəcəyə çatdılar?” – deyə soruşdu. “Comərdliklə və müsəlmanlara nəsihət etməklə yetişdilər” – deyə, buyurdu. Oxucuların diqqətini bir məqama da cəlb etmək istəyirik ki,  Övliyalıqda yüksək dərəcələrə çatmış mübarək şəxslərdən bir qisminə də “Qütb” və ya bunun sinonimi olan “Aktab” adı verilir. İşlərin görülməsinə və çətinliklərin aradan qaldırılmasına vasitə olan bu müqəddəs insanların dünya işləri və maddi aləmlə əlaqəli olanlarına “Qütb-ül-aktab”, “Qütb-ül-ebdal” və ya “Qütb-ül-medar” (medar qütbü), din və irşad işləri ilə vəzifəli olanlara Qütb-ül-irşad (irşad qütbü) deyilir. Qütb-ül-aktab – aləmin nizamı ilə əlaqələnən, bolluq-qıtlıq, barış-savaş, sağlamlıq-xəstəlik, ruzi, yağmur və buna bənzər olaylarla görəvləndirilən, rical-i qeybdən yəni hər kəsin tanımadığı (kəşf etmədiyi) Allah adamı olub, əmrində üçlər, yeddilər, qırxlar deyə söylənən yenə bu işlərlə vəzifəli seçilmiş insanların olduğu böyük vəlilərdir. Böyük alim İmam Rəbbaninin bildirdiyinə görə Qütb-ül-ebdal (və ya Qütb-ül-medar) deyilən bu zat hər zaman bulunur. Fəqət bunlara inziva (insanlar arasına qarışmamaq) lazımdır. Bunları hər kəs tanımaz (dərk etməz). Hətta, bunlardan bəziləri özü-özünü belə tanımaz (dərk etməz). Yenə İmam Rəbbani həzrətləri buyurur: “Qütb-ül-medar – aləmdə, dünyada hər şeyin var olması və yaşaya bilməsi üçün feyz (həyat eşqi) gəlməsinə vasitə olur. Hər şeyin yaradılması, ruzilərin göndərilməsi, dərdlərin, bəlaların götürülməsi, xəstələrin şəfa tapması, Qütb-ül-ebdal və ya Qütb-ül-medar deyilən zatın feyzləri ilə olur. İman sahibi olmaq, hidayətə qovuşmaq, ibadət etmək, tövbə etmək isə, Qütb-ül-irşadın feyzləri  ilə olur. Qütb-ül-ebdalın (Qütb-ül-medarın) hər zamanda, hər əsrdə bulunması lazımdır. Aləmin ondan boş qalması mümkün deyildir. Çünkü, aləmin nizamı ona bağlı yaradılmışdır. Əgər bu qütblərdən biri vəfat edərsə, yerinə başqası təyin edilir. İrşad qütbü isə, belə deyildir. Çünkü, aləmin rüşd, hidayət və imandan boş olduğu zamanlar olur.Qızıl satan müştərini çağırmaz O ki, qaldı bu cür adamların cəmiyyətdə niyə tanınmamasına (kəramət sahibi kimi qəbul edilməməsinə), qeyd edək ki, bu kateqoriyadan olan insanlar (Allah dostları) özlərini reklam etməzlər. Bunu qızıl satanla da müqyisə etmək olar. Belə ki, bazara girərkən bütün satıcıların “xiyar”, “pomidor”, “kartof”…  deyə qışqıraraq müştəri çağırdığını eşidərik. Bazarda olan qızıl satanın isə, heç vaxt qışqırıb müştəri çağırdığını eşidən olmayıb. Əksinə, qızılı həm satan, həm də alan pünhanlığı sevər. Kəramət sahibləri də qızıl satana bənzəyirlər – heç vaxt kəramətli olduqlarını etiraf etməzlər. Çünkü, onların dualarının qəbul olması daha çox Allahın dua edilən şəxsə (!) məhəbbətindən, mərhəmətindən aslıdır. Yəni, dua edənlə yanaşı, dua edilənin də Allah yanında hörməti olmalıdır. Yəni, o şəxsin gözəl imanı, əxlaqı və saleh əməlləri olmalıdır ki, onları vəsilə tutub, Allaha dua edəsən ki, bu şəxsi dardan qurtarsın. Ola bilər müraciyət edən şəxsdə bunların heç biri olmasın və ona edilən dua da qəbul olmasın. Onda kəramət sahibi həmin şəxsin qabağında necə deyərlər pərt ola bilər. Odur ki, Allah dostları dualarının qəbul olacağına qabaqcadan zəmanət verə bilmirlər. Bu və digər səbəblərdən özlərini kəramət sahibi kimi  təqdim etmirlər (tanıtmırlar). – Bizim qəbul edib-etməməyimizdən aslı olmayaraq, bu gün cəmiyyətimizdə magiya ilə məşğul olanlar var ki, çoxları savadsızlıqdan bunları Allah dostları (kəramət sahibləri) kimi qəbul edirlər və onlar özləri də verdikləri informasiyaların Allahdan olduğunu bildirirlər. Bu sahədə elmi olmayan sıravi insan bunları biri-birindən necə ayrdıd etsin? Necə bilsin ki, bu falçıdır, yoxsa övliyadır?- Düzdür, elə bir qarmaqarışıq dövrə gəlib çıxmışıq ki, haqqı batildən ayırmaq çətinləşib. Dediyiniz mövzuda “Quran”ın “İnək” surəsinin 102-103-cü ayələrində geniş bəhs olunur. Ayələrin məzmunundan aydın olur ki, bəzi insanlar (onlara xalq arasında falçı, cadugər, elmi camiədə isə “maq” deyilir) ər-arvad arasına nifaq salmaq üçün Harut və Marut adlı iki mələkdən (şeytandan) sehr öyrənirlər…Narahatlıq yaradan bir məqamı da vurğulamaq istəyirəm ki, sehrbazlıq, cadugərlik Musa Peyğəmbərin zamanından sonra heç vaxt indiki qədər geniş vüsət almamışdır. İnsanların demək olar ki, əksər hissəsi onların “xidmətindən” istifadə edərək, məqsədlərinə nail olmağa, digər insanlara problem yaratmağa çalışırlar. Yaxınlığınızda yaşayan istənilən cadugərin  qapısında düzülən növbələrə baxsanız, bunu özünüz də aydın görə bilərsiniz. Nəzərə alsaq ki, hər şəhərdə, rayonda belə “maq”ların sayı minlərlədir, onda nə qədər insanın onlara müraciət etməsini və yüzminlərlə insanın neqativ təsirə məruz qalmasını təsəvvür etmək çətin deyil. Məhz bu növbələrin, belə “xidmətlərin” nəticəsidir ki, bu gün cəmiyyətdən xeyir-bərəkət çəkilməkdə, aclıq, səfalət hər yanı bürüməkdə, ailələr sürətlə dağılmaqda, hər gün intihar xəbərləri gəlməkdədir…-  Falçıların xidmətindən istifadə edib hansısa məqsədə nail olmaq mümkündürmü? – Əsla yox! Qəti şəkildə sizi əmin edirəm və Allahı, “Quran”ı şahid gətirirəm ki, sehrbazların, cadugərlərin (eləcə də bu kimi işlərlə məşğul olan bəzi mollaların) xidmətindən istifadə etməklə, heç bir xoş (!) məqsədə nail olmaq mümkün deyildir!!! Bu necə mümkün ola bilər ki, Allah onları “Quran”da lənətləyir və cəhənnəm vəd edir?! Ancaq onların dağıtdığı ailələrə, bədbəxt etdiyi insanlara baxıb “sevinmək” olar. Təəssüf ki, bu gün cəmiyyətimizdə bu kimi ürəkağrıdan hallara baxıb sevinən paxıl insanlar da az deyildir. Məhz belələrini nəzərdə tutub Rəbbim “Sübh” surəsində buyurur: “…Ovsun oxuyub düyünlərə üfürən, yaxud cadu edib iplərə düyün vuran qadınların şərindən və bir də paxıllığı tutanda paxılın şərindən…” (bax: “Fələq”, “Nas” surələrinə).Ayədə paxıl adamlardan təsadüfən bəhs olunmur. Təcrübə göstərir ki, bu cür nalayiq işlərlə əsasən paxıl adamlar məşğul olurlar. Yəni, onları sehrbazların növbəsində durmağa vadar edən səbəb öz qohumlarına, qonşularına qarşı olan hədsiz paxıllıq hissidir… Amma, bəzən avamlıqdan (ufologiya elmindən bixəbərlikdən) da cadugərlərə üz tutanlar, onlardan öz dərdlərinə çarə gözləyənlər var. Onların atdıqları addım suda boğulanın saman çöpünə əl atmasına bənzəyir. –  Magiya pisliyə qadirdisə (onların hər cür pisliyə qadir olduqlarını Allah-təala Quran-Kərimdə təsdiq edir), bəs niyə yaxşılığa da qadir olmasın? Bunun sirri nədir? – Maraqlı sualdır, maraqlı da cavabı var: bunun sirrini onların istifadə etdikləri əşyalarda və o əşyaların tərkibindəki kimyəvi birləşmələrdə, maddələrdə axtarmaq lazımdır. Araşdırmalarımız göstərir ki, sehrbazlar bir qayda olaraq neqativ enerjiyə malik olan maddələrdən hazırlanmış əşyalardan istifadə edirlər (uran və s. kimyəvi elementlər ətrafa zəhərli şüalar buraxdığı kimi, bəzi elementlər də neqativ eneri ötürərək, insanın aurasını pozur ki, bu da xəstəliyə və yuxarıda sadaladığım mənfi hallara səbəb olur). Məhz bunun nəticəsidir ki, bu cür təsirə məruz qalan insanlar adətən yuxularında canavar, ilan və s. neqativ heyvanların üstlərinə hücum etdiyini görürlər və bu da onlarda yuxu pozğunluğuna, diksinməyə, yersiz qorxuya səbəb olur. İnsanlar cadugərlərdən o vaxt uzaqlaşarlar ki, (onların növbəsinə o vaxt yazılmazlar ki,) bu sahədə maariflənsinlər. Yəni, ufologiya elmindən xəbərdar olsunlar. Sehrbazların işinin mahiyyətini bilsinlər. Yazılarımızın böyük əksəriyyəti buna xidmət edir. Yəni, insanlara yalnız “getmə” deməklə, onları çəkindirmək olmaz. Əksinə, onlarda daha da maraq yaranacaq. Çünki, Yaradanın sözünə baxmayan bəndə (Allah “Quran”da sehrbazlara getməyi qadağan edir) gəlib hansısa bir ziyalının qadağasınamı tabe olacaq?! Əsla tabe olmayacaq. Tabe olsaydı, bu gün cadugərlərin qapısının qarşısında bunca uzun növbələr yaranmazdı. Əlac qalır bu sahədə insanları maarifləndirməyə. Yəni, işin mahiyyətini açmağa.Bu sahədə oxucunun gözünü açmaq üçün daha bir gizli məqama aydınlıq gətirmək istəyirik. Sual olunur: niyə şama, kofeyə… baxaraq dil-dil ötən “maq” bu vasitələr götürülsə (şam söndürülsə, kofe bayıra atılsa…) lal olur? Cavabı budur ki, şeytan oddan yaranıb, şamın da yanar hissəsi oddur, hansıki, şeytan onun içindədir və informasiyanı da məhz oradan ötürür. Odur ki, həmin anda şamı üfürsəniz, informasiya mənbəyini kəsmiş olacaqsınız.Elə isə, cadugərin qarşısında oturan insan bir anlıq özünə sual versin: mən şeytanamı pənah gətirdim? Bu mənə yaraşarmı? Şeytandan nicat tapmaq mümkündürmü? Məndən qabaq kimsə şeytandan xeyir görübmü? İnsan bu sualları özünə versə, məncə bir daha oralarda növbə gözləməz (kofedə də böyük magik qüvvə – neqativ enerji vardır ki, fəsad törədə bilir. Məhz bu fəsadın nəticəsidir ki, kofeni içən insanda bir qayda olaraq yuxu pozğunluğu baş verir).-  Əgər insan neqativ (bəd nəzər, magiya və s.) təsirə məruz qalıbsa və onda yazınızda  sadalanan əlamətlər müşahidə olunursa, bundan necə xilas olsun?- Araşdırmalarımız göstərir ki, hələ ta qədimdən son 30-40 ilə qədər (tibb elmi xeyli inkişaf edənədək) bu cür problemlərlə qarşılaşan insanlar yaşadıqları ərazidə olan kəramət sahiblərinə (ilkin dövrlərdə peyğəmbərlərə, sonrakı dövrlərdə isə, Allah dostlarına) üz tutar, dərdlərini onlara danışar və onların xeyir-duası ilə özlərində sağlam, xoş əhval (oxu: sabit cərəyan, enerji) hiss edərdilər. Onlarda həyat eşqi, yaşamaq həvəsi, özünəinam yaranardı.Keçən yazımızda tester cihazından təsadüfən bəhs etmədim. Kəramət sahiblərinin bu funksiyası fizikada tester cihazının funksiyası ilə üst-üstə düşür…Mövlanə Cəlaləddin Rumi kəramət sahiblərini mənəvi həkimlər adlandırır və onları maddi həkimlərlə (tibb işçiləri ilə) belə müqayisə edir:“O zahir həkimlər başqadır, onlar ürəyə nəbzi tutaraq baxırlar və verdikləri əczalarla (dərmanlarla) insanın cismini müalicə edirlər. Mənəvi həkimlər isə, nəbzi tutmadan ürəyə baxırlar və Allahın bəxş etdiyi elmlə (elmi-ladunla) insanın ruhunu müalicə edirlər. Onların dəlilləri kəşf, ilham və sirri-İlahidir. Onlar müalicə haqqı da istəməzlər”.Araşdırmalarımız göstərir ki, bu cür neqativ təsirdən xilas olmaq üçün kəramət sahiblərini (sağdırsa özünü, ölübdürsə qəbirini) ziyarət etmək müsbət nəticə verir. Bu ziyarətlər 3 (yaxud 7) dəfə təkrar olarsa (ziyarətlər arasında qalan günlərin sayı 3-5 gündən çox olmasın) nəticənin daha yüksək olması ehtimalı var. Paşa Yaqub – tədqiqatçı-yazıçıMüəllifin arxivi:moderator.az/search?q=pa%C5%9Fa%20yaqub


mənbə : moderator.azŞərh yazılmayıb.

Şərh yaz.
           
MARAQLI
Maraqlı
- Sitemap BIST 100 endeksi, Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, bugün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na gözünü dikti. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kere toplanmış ancak bu toplantılardan asgari ücret zammına ilişkin karar çıkmamıştı. Bugün yapılan dördüncü toplantı saat 14:00'da başladı. Türk-İş ise asgari ücret zammına ilişkin "bin 893 lira 90 kuruş olmalı" ifadelerini kullanmıştı. Ve merakla beklenen 2018 asgari ücret zammı belli oldu. İşte detaylar. 1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamaya göre 2018 yılı ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı. 1 milyon 157 bin m2’lik büyüklüğü ve değeri ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen ve geçtiğimiz yaz ihalesi yapılarak satılan Galatasaray Sportif AŞ.’nin arazisinin ardından fiyatların artışa geçtiği Riva bölgesinde İstanbul’un en büyük arazisi sessiz sedasız satışa çıktı. 4 milyon m2’lik büyüklüğü ile Galatasaray'ın Riva arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazi için istenen rakam da dudak uçuklatacak seviyelerde. İsmi verilmeyen gizemli bir iş adamına ait olduğu öğrenilen arazi için 3 milyar liranın üzerinde bir rakam telaffuz ediliyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında ise İstanbul’un en küçük ilçesi olarak bilinen Güngören’in yarısına denk geliyor. VAKTİ ZAMANINDA 100 BİN TL’YE ALINMIŞTI Galatasaray’ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt’ın 1971 yılında 100 bin lira karşılığında aldığı Riva arazisi 15 Haziran tarihinde satılmıştı. 1 milyon 157 bin m2’lik arazinin ihalesini en yüksek teklifi veren Fema İnşaat ve KLV İnşaat ortaklığı 3.1 milyar liralık teklifle kazanmış, ancak ihale sonrası C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlığı’nın imar değişikliğine gitmesiyle 50 bin metrekarelik pazarlanabilir alan kaybı yaşanınca ihaleyi kazanan ortaklık grubu ihaleden çekilmişti. BİNE YAKIN VİLLA YAPILACAK İhaleyi ikinci sırada tamamlayan ve Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin teklifi ise 3 milyar 808 milyon lira toplam gelir ve 952 milyon lira şirket payı olmuştu. İhalenin kesinleşmesi sonrası bölge için düşünülen projeler konuşulurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Emlak Konut’la üzerinde anlaştıkları Riva projesinde 950 villa yapılacağını açıklamıştı. EKOLOJİK KÖY GELİYOR Emlak Konut’un Riva ihalesi kapsamında inşa edilecek projesi ekolojik ve sürdürülebilir mimari yaklaşımıyla tasarlandı. EKO-KÖY projesinin toplam konut alanı 869 bin 522 metrekare olduğu belirtilirken, projede 206 bin 497 metrekare özel orman alanı bulunuyor. Emlak Konut Eko-Köy projesi için köy ve doğa yaşantısının bu projede hayat bulması için ihale şartnamesine belirli maddeler ekleyecek. İnşaatın 2018'de başlaması ve 3 yıl sürmesi bekleniyor. BÖLGEYİ HAREKETLENDİRDİ Galatasaray Sportiv A.Ş.’nin arazisinin satışı ve gündeme gelen proje bölgeyi de hareketlendirdi. Söz konusu arazinin satışı sonrası araziye yakın konumdaki arsaların fiyatlarında da ciddi artışlar meydana geldi. 3.Köprü ile hali hazırda değerine değer katan bölgede arsa m2’leri de 350-400 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 3 MİLYAR 100 MİLYON TL Bölgede yaşanan değer artışlarının yanı sıra satışa çıkartılan bir arazisinin büyüklüğü ve fiyatı da dikkat çekiyor. 4 milyon m2 olarak satışa çıkartılan arazisi yakın tarihte İstanbul’da satışa çıkartılmış m2 olarak en büyük arazi olarak biliniyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında daha net ortaya çıkıyor. 4 bin dönümlük arazi 7,17 km2’lik İstanbul’un Güngören ilçesinin yarısı kadar. Değeri ve fiyatı ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen Galatasaray'ın 1 milyon 157 bin m2’lik arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazinin satışı için istenen rakam da astronomik seviyelerde. 4 bin dönüm arazisinin satışı için 800 milyon dolar yani yaklaşık 3 milyar 100 milyon TL, eski para ile ise 3 kat trilyon isteniyor. Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruda, “Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” ifadeleri kullanıldı Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen 2018 asgari ücret zam oranı için yapılan görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre 2018 asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 TL net olarak bin 603 TL olarak açıklandı.günün ilk yarısında yüzde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) toplandı. Akdağ, toplantının açılış konuşmasında AFAD'ın afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir biçimde yerine getirilmesi için kurulduğunu hatırlattı. Türkiye'nin 1999'daki büyük depremler sırasında çok büyük acılar yaşadığını anımsatan Akdağ, "Bu acılara sebep olan depremler sırasında organizasyon, etkin müdahale, hazırlık açısından Türkiye eksiklerini de görmüş oldu. Dolayısıyla hükümetimiz, o dönemde belli kurumları bir araya getirerek Başbakanlığın çatısı altında topladı." diye konuştu. Afet ve acil durumla ilgili olarak birçok bakanlığın ve kurumun görevleri olduğunu ifade eden Akdağ, bu görevlerin bir uyum ve ahenk içerisinde yürütülmesi gerektiği için bu nedenle Yüksek Kurul'un tesis edildiğini dile getirdi. Yüksek Kurul'un yılda en az iki kez toplandığını belirten Akdağ, bu yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerine işaret etti. Recep Akdağ, Yüksek Kurulu 2018 yılında biraz daha sık aralarla toplama ihtiyacı olacağını ifade ederek "Çünkü bu organizasyonun, bu kurul yapısının özellikle afetlere hazırlanmak, riski azaltmak konusunda çok daha farklı bir hamleyi bu yıl içerisinde, yani 2018 yılı içerisinde yerine getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 2018 yılı içerisinde biraz daha sık toplantılarımız olacak." dedi.0,59 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.242,79 puan ile girmişti.Sürekli müzayede işlemlerinin tekrar başlamasının ardından yükseliş eğilimini sürdüren endeks, şu dakikalarda yüzde 0,66 artışla 77.300 seviyelerinde bulunuyor. Analistler, öğleden sonra ABD'de başta fabrika ve dayanıklı mal siparişleri olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydediyor.Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek bugün güne 1,237.65 dolardan işlem görerek başladı. Havalimanının batısında yer alan ve Gizlani Askeri Üssü'nde de tamamen kontrol sağlandı.Doğu cephesinden ilerleyen federal polis güçleri ve özel kuvvetler askerleri, havalimanı yakınındaki Elbu Seyf köyünü hafta başında terör örgütünden geri almıştı.Güney cephesinden ilerleyerek geçen yıl kentin tamamen kuşatılmasını sağlayan İran destekli Şii milisler Haşdi Şabi grubu da batı cephesinden ilk saldırıyı Çarşamba günü başlatmıştı. Telafer çevresindeki köylerde yoğun çatışma var.Bu arada Musul’un batısından ilk tahliye haberi geldi. El-Memum bölgesinden DEAŞ'ın kalkan olarak kullanmak için alıkoyduğu bin 508 kişi tahliye edildi. -Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığınca kentin batısından tahliye edilen bin 508 kişilik ilk grup, Kayyara kasabasındaki kamplara yerleştirildi.Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre çeyrek altın fiyatı bugün 192 lira, altın gram fiyatı ise 117 lira seviyesinde.Altın fiyatları ABD'den açıklanan pozitif verilerin ardından yatırımcıların riskli varlıklara geri dönüş yapmasıyla beraber dün geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek 1,237.65 dolardan işlem görürken, dün yüzde 0.7 değer kazanmıştı.KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARIİstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 116,75 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 780,00 lira oldu.Bu yıla en hızlı başlayan yatırım aracı altın oldu. 3 yıl yatırımcısına kaybettiren altın, Aralık ayında başladığı yükselişi bu yıl hızlandırdı. Peki altın fiyatları 3 yıllık kayıbın ardından nasıl yükselişe geçti? Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın yorumlarını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz.Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporunun altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, teknik olarak altının onsunda 1.210 doların destek, 1.250 - 1.255 dolar bandının ise önemli direnç seviyeleri olarak takip edileceğini kaydediyor. Altının gram fiyatında ise 116 seviyesinin izleneceğini dile getiren analistler, bu seviyenin altında kalınması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, olası yükselişlerde ise 118 direncinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.çarşambaAnalizciler, ABD'de üretimin azalacağına ve OPEC ile OPEC dışı üreticilerin birlikte kararlar alabileceğine ilişkin beklentilerin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekleyen ana etkenler olduğunu ifade ediyor.günü 39 dolar sınırına yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 39,47 dolara kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda 39,11 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrol son olarak 11 Aralık 2015 tarihinde 39,71 dolara kadar yükselmişti.Avrupa'da tarafında ise piyasalar bu hafta Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ve Euro Bölgesi büyüme verisini bekliyor. Analistler, 10 Mart’taki AMB toplantısında alınacak yeni önlemlere yönelik beklentilerin arttığını belirtiyor. Bugün İuro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni açıklanacak. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 prim yaptı.Amerika'da BÜYÜME HEDEFİ REVİZE EDİLDİAsya'da hafta sonu gerçekleşen Çin Ulusal Kongresi'nin yıllık toplantısında ülkenin büyüme hedefinin yüzde 7 civarından yüzde 6,5 - 7,0 aralığına düşürüldüğü kaydedildi. Çin'deki gelişmeler sonrasında Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,32 yükseldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,61 düşüşle 16.911,32 puandan kapandı.Analizciler, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini, yurt dışında ise AMB toplantısı ve ABD verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 76.300 ve 75.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını vurguluyor. musavat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər, yeni musavat, müsavat, musavat qezeti xeberler