Musavat.az
Musavat.az
Müsavat » Xeberler» Xeber

“İslahat qerarları ya tam dolğun deyil, ya da bu günün teleblerine cavab vermir”

Genel 18 Haziran 2016
4:20 pm


18/06/2016 [20:17]: xeber –
Ölkəmizin statistika orqanları 2016-cı ilin yanvar-may aylarında Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf statisikasının nəticələrini açıqladı. Qısaca bir cədvəl formasında əsas göstəriciləri nəzərə çatdırım:Bax Cədvəl 1.N Göstəricilər 2016-cı ilin yanvar-may ayları, faktiki, milyon manat 2016-cı ilin yanvar-may ayları 2015-сi ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün: 2015-ci ilin yanvar-may ayları 2014-сü ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə1. ÜDM (Ümumi daxili məhsul), mln manat 21512,8 95.8 105,3O cümlədən, qeyri-neft ÜDM 13806,4 93,0 107,62. İnvestisiya, Mln manat 5388.8 66.9 103.7O cümlədən Tikinti Qİ 3725.8 63.0 112,03 Kənd təs. məhsulu. Mln manat 1341,7 105.8 104.14.1 Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 5453,9 84,9 80,14.2 Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 5316,1 72,5 99,54.3 Profisit 137,85 Əmanətlərin həcmi (1 may) 7685,0 99,6 117,55.1 Kredit qoyuluşları 18758,7 91.1 129,86 cümlədən vaxtı keçmiş 1381,3 109,9 140,37 İxrac* Statisika 3859,7 92,6 104,9 Gömrük 2449,8 82,4 112,48 Qeyri neft ixracı* 334,7 60,5 134,89 İdxal* 2594,2 76,0 123,510 Kurs Dollar-manat, Dövrün başina 1.55 198,7 100,0* 2016 yanvar-aprel məlumatlarıƏlbəttə, əldə olunan göstəricilər gözlənilən idi, amma təəsüflər olsun ki, bu günkü Azərbaycanın potensialına uyğun deyil. Göstəricilərin təhlilindən əldə olunan bir sıra müsbət və mənfi nəticələr:1-Müsbət nəticələr:-Ölkənin iqtisadiyyatında düşmə sürəti nisbətən azalmışdır, əgər yanvar –aprel aylarında bu düşmə 4,5% olmuşdursa, 5 ay ərzində düşmə tempi 4,2%-ə enmişdir.- Ölkənin kənd təssərüfatında nisbətən dirçəlmə prosesi getmiş, digər sahələrdən fərqli olaraq bu sahədə ÜDM uyğun dövr üçün 5,8% artmışdır.-qeyri neft sənayesində nisbi dirçəlişə nail olunmuş, beş ay ərzində 3,5% artım qeyd olunmuşdur.2- Mənfi nəticələr.-Əksəriyyət istiqamətlərdə ciddi tənəzzül müşahidə olunmuşdur. Ümumi daxili məhsul 4,2 % aşağı düşmüşdür. Bu düşmənin xarakterik mənfı tərəfləri: a/ bu azalma keçmiş SSRİ (hətta sanksiyalar içərisində olan Rusiyada), və bütün sosialist ölkələri içərisində ən böyük azalmadı, hətta dünya miqyasında belə sürətli azalma təhlil olunana dövrlərdə çox az ölkələrdə müşahidəolmuşdu, Venesuela kimi ciddi siyasi və iqtisadi böhran yaşayan bir ölkədə (bu ölkədə fövqəladə vəziyyət elan olunmuşdu) bu qədər azalma müşahidə olunmamışdı. b/ müstəqilliyimizi qazandıqdan və böhrandan çıxdıqdan sonra ilk dəfədir ki, iqtisadiyyatda tənəzzüllə qarşılaşmışıq və həm də birdən birə ciddi tənəzzüllə üz-üzə qalmışıq. c/ hökümətin və beynəlxalq qurumların planlaşdırdığı tənəzzüldən daha böyük geriləmə var, bu da ondan xəbər verir ki, iqtisadiyyat idarəetmə məcarasından çıxa bilər.-İqtisadiyyatın bazasını təşkil edən investisiya və tikinti sahəsində tənəzzül daha böyük olmuşdur ki, bu da təbii ki, bütövlükdə inkişafa daha böyük zərbə vurur. Həm də bu meyl aybaay daha da kəskinləşir. Tikinti quraşdırma işlərində 4 ay ərzində azalma 35,5% olmuşdursa, 5 ayda bu rəqəm 37%-ə qalxmışdır. Tikintinin azalması tempinə görə Azərbaycan dünyada birinci yerdədir (cəmi bir il əvvəl tikinti meydançalarına çevrilmiş və dünya birincilərindən olan bir ölkə). May ayı tikinti işlərinin canlanma mövsümüdü, heç olmasa bu ay azalma yüngülləşməli idi.- Azalma qeyri-neft sektorunda daha qabarıq büruzə vermişdi. Əgər bütöv iqtisadiyyatda azalma 4,2% olmuşdursa, qeyri neft sektorunda 7% təşkil etmişdir. Əslində bu böhran neft sektorunda qiymətlərin düşməsi ilə əlagədar olmuşdur. Qeyri neft sektoru hətta bu azalmanın bir qismini kompensasiya etməli idi.Bəs bu nəticələri yaradan səbəblər nədir? Hamını düşündürən sualdı. Ola bilməz ki, cəmi bir-iki il əvvəl bu qədər sürətlə inkişaf edən, faktiki olaraq, iqtisadi inkişafda böyük müvəffəqiyyətlər əldə edən bir ölkə birdən birə ağır geriləməyə məruz qalsın. Mən bu barədə mətbuatda çox çıxış etmişəm və hətta, SOS siqnalı ilə xəbərdarlıq etmişdim ki, bizi yaxşı nəticələr gözləmir.Heç kim inkar edə bilməz ki, iqtisadi məsələ daimi Prezidentin diqqətindədi və islahatlar istiqamətində böyük addımlar atılmış, işlər görülmüşdü. Amma nəticə nəinki gözlənilən deyil, hətta planlaşdırlan göstəricilərdən də çox ağırdı.Demək ki, qəbul olunan islahat qərarları ya tam dolğun deyil, yəni, bütün sahələri əhatə etmir. Və ya qəbul olunan qərarlar bu günün tələblərinə cavab vermir. Təəsüflər olsun ki, bu gün bizdə hər ikisi var. Səbəblərin izahatına keçək:Məsələ burasındadır ki, bu böhran tələb böhranıdı, neftə tələbin azalması (Rusiya faktoru daxil olmaqla) ilə əlaqədar neftin iymətləri xeyli düşdü və ölkəyə daxil olan pulun miqdarı azaldı, davamı olaraq iqtisadiyyat daraldı.İstahsalı artırmağın yeganə şərti tələbdi. Belə olan halda böhrandan çıxmağın bir yolu var, o da tələb yaratmaq. Tələbi isə bazar iqtisadiyyatı şəraitində əsasən əhaliyə, müəssisə və şirkətlərə pul verməklə yaratmaq və artırmaq olar. İnsanlara pul verərkən onlar mal dalınca bazara gedirlər, bazar mal tələbi ilə istehsalçılara üz tutacaq, istehsalçılarsa uyğun olaraq işçi qüvvəsinə üz tutacaq, xammal bazarına təzyiqi gücləndirəcək. Beləcə dövriyyə və iqtisadiyyat canlanmış olacaq. Deməli, yeganə yol məhdudlaşdırıcı maliyyə siyasətindən genişləndirici maliyyə siyasətinə keçərək hər yolla bazarda pul təklifini artırmaq, həm xarici və həm də daxili mənbəələr hesabına iqtisadiyyatı maliyyə ilə təmin etmək lazımdı. Bazarda pul təklifinin artması isə emissiya, pul bazasının artırılması, mərkəz banklarının rezerv normalarının və uçot dərəcələrinin azalması, mərkəz banklarının kredit məbləginin artırılması, mərkəzi bank tərəfindən müəssisələrin, şirkətlərin, bankların, maliyyə şirkətləri, investisiya fondları və banklarının qiymətli kağızlarının kütləvi surətdə alınması, dövlət xərclərinin artırılması, büdcə kəsirinin artırılması və ümumiyyətlə borclanmanın yüksəldilməsi, əllərdə olan pulun ictimai dövriyyəyə cəlb olunması, əmanətlərin artırılması, dövlət təşkilatlarının (maliyyə qurumları, hökümət fondlarının, pensiya və sığorta fondları, istehsalat qurumlarının sərbəst vəsaitlərinin hamısının hökümət əmanətləri kimi kommersiya banklarında yerləşdirilməsi və s.yollarla həyata keçirilə bilər. Təəsüflər olsun ki, indi Azərbaycanda sanki xüsusi olaraq hazırlanmış sxem üzrə bu görülməli olan tədbirlərin hamısı tam əks istiqamətdə həyata keçirilmişdi. Belə olan halda isə hətta ən dahi hökümət və ya prezident, iqtisadçı, biznesmen artım ala bilməz. İkinci bir cədvələ nəzər salsaq vəziyəti daha aydın görmək olar:Cədvəl 2Azərbaycanda anti böhran tədbirləriN Tədbirlərin adları Böhrandan çıxmaq üçün zəruri Azərbaycanda faktiki tədbirlər1. Emissiya və pul bazasının həcmi Mütləq artmalıdı Kəskin surətdə azalmış, bir ildə iki dəfəyə yaxın2. Dövlət xərclərinin həcmi Mütləq artmalıdı kəskin azalmışdı-27%3. Uçot dərəcəsi azalmalıdı Xeyli artmışdı-3%-dən 7%-ə qaldırılmışdı.*4 Rezerv normaları azalmalıdı Artmış, milli valyutada dəyişməz qalsa da xarici valyutada 0.5% dən 1%-ə qaldırılmlşdı5 Büdcə kəsiri Artmalıdı, minimum ÜDM-nin 3% qədər Profisit yaranmış, 4 ay ərzində 714 milyon, 5 aya hələ dəqiq məlum deyil.6 Vergi dərəcələri Azalmalıdı, vergi yükü minimuma endirilməlidi Artmış, yeni vergi növləri var, vergi yükü xeyli artmışdı və ümumi vergilərin həcmi artmışdı.8 İnvestisiya xərcləri və tikinti Təsirli dərəcədə artmalıdı Xeyli-37% azalmışdı9 Milli valyutanın kursu Tədriclə yumşalmalıdı Kəskin –iki dəfə devalvasiya olmuşdu10 Xarici borcların həcmi Artmalıdı, bazar pul vəsaitlərilə tam təmin olunmalıdı Cüzi artmış, amma xaricə verilən və ya çıxarılan vəsaitlər bundan xeyli çox olmuş12 Kreditləşmə məbləği Çox artmalıdır, faizlər düşməlidi Həcm xeyli azalmış, faiz qalxmışdı13 Açıq bazarda qiymətli kağızların satın alınması MB kütləvi şəkildə qiymətli kağızları almaqla bazara pul axınını artırmalıdı Müşahidə olunmamış, tam əksinə depozit hərracı yolu ilə xeyli vəsait yayındırılmışdır-129 mln manat* Yeri gəlmişkən, 2008-ci il böhranında 14%-dən 3%-ə endirilmişdir ki, bu da ən düzgün qərar idi.Göründüyü kimi, bütün tədbirlər iqtisadiyyata, böhrandan çıxmağa lazım ola tədbirlərin əksidi, bunula bərabər ölkənin prezidentinin qarşıya qoyduğu böyük strateji məqsədini və tapşırıqlarını yerinə yetirə biləcək tədbirlərdən xeyli uzaqdı.Hər bir təhlilin nəticəsinin doğurduğu sual: nə etməli?Birinci növbədə, iqtisadiyyatın qanunauyğunluqlarına və hətta deyərdim, əlifbasına riayət edərək, yuxarıda sadalanan tədbirlər redaksiya olunmalı və düzgün istiqamətə yönəldirilməlidi. Yəni məhdudlaşdırıcı və ya daraldıcı iqtisadi siyasətdən genişləndirici siyasətə keçərək, pul bazasını xeyli artırmaq, rezerv normalarını azaltmaq, uçot dərəcəsini Avropa və ABŞ səviyyəsinə qədər endirmək (yəni, 7%-dən 0.5%-ə), rezerv normasını azaltmaq, büdcənin kəsirini ÜDM 3%-nə qədər yüksəltmək, bank aktivlərini ÜDM həcminə qədər çatdırmaq üçün lazımi tədbirlər görmək, maliyyə bazarına pul təzyiqini artırmaq, xarici kapitalın və borcların ölkənin iqtisadiyyatına maksimum dərəcədə cəlb etmək və s. İnflyasiyanın artmasının qarşısını almaq üçün onun tənzimlənə biləcək metodlarından istifadə edərək dövlətin tənzimlədiyi qiymətlərin artmasına moratoriya qoymaq;İkinci, biznesi liberrallaşdırmaq, dünya bankının Doing buziness reyting cədvəlinə birinci yerləri tutan ölkələrin (Sinqapur, Avropa birliyi ölkələri, Cənubi Koreya, Yeni Zelandiya və s) təcrübəsinə uyğun olaraq sistemi qurmaq və bu reyting cədvəlində Azərbaycanı birinci beşliyin tərkibinə çıxarmaq. Belə bir səviyyəyə nail olunması ölkədə ən azı 5% artımı təmin edəcək və ölkəyə hər hansı beynəlxalq tədbirdən daha güclü reyting, məhşurluq təmin edəcəkdi. Həmçinin, Türkiyə, Çin və Böyük Britaniya təcrübəsinə uygun olaraq kiçik biznesə yardım sistemi qurmaq və bu tədbirləri maliyyə vəsaitləri ilə təmin etmək. Neft və qaz sənayesini ucuz xammal satmaq prinsipindən əl çəkərək, əksəriyyət həcminin dərin emalını təşkil etmək və alınan məhsullarla həm daxili tələbatı təmin etmək və həm də ixrac potensialını artırmaq. Özəlləşdirməni davam etdirmək və əksəriyyət mülkiyyət növlərini dövlətin buxovundan azad edərək özəl sektora vermk bu gün üçün daha vacibdir.Üçüncü, Ölkənin iqtisadi inkişafını elmi relsə keçirmək, ABŞ, İsrail, Cənubi Koreya təcrübəsindən istifadə edərək elmə çəkilən məsrəfləri bu ölkələrin səviyyəsinə (ÜDM-də pay olaraq) qaldırmaq, elmin idarə edilməsi və maliyyələşdirilməsi sistemini dəyişdirmək, bütün iqtisadiyyatı elmləşdirmək, nüvə, elektronika, kosmos, materialşunaslıq sənaye sahələrinin inkişafının təmin olunması;Dördüncü, coğrafi mövqeyini nəzərə alaraq ölkədə tranzit iqtisadiyyatı qurmaq. Görülən tədbirlər çoxdur, amma zəruri qədər deyil. Dünyada bu sistemi ən yaxşı quran Sinqapur və BƏƏ-nin təcrübəsindən yararlanaraq ölkənin bütün qanunvericilik aktlarını bu prinsiplərə uyğun dəyişmək, geniş miqyaslı infrastruktur yaratmaq, bütün gömrük qapılarında, böyük liman, aeroportlarında və dəmir yol stansiyalarında sərbəst iqtisadi zonalar və gömrük anbarları yaratmaq, taariflərin müəyyənləşdirilməsində dövlətin rolunu məhdudlaşdırmaq, viza rejimini ciddi sadələşdirmək lazımdır.Beşinci, kənd təssərüfatını elmi reysə keçirərək yüksək sürətlə inkişaf etdirmək, bu sahədə dünyanın ən müvəffəq ölkələri olan İsrail və Hollandiyanın təcrübəsindən yararlanaraq kənd təsərrüfatının idarəetmə və maliyyələşmə (subsidiya) sisteminin, sığorta və kreditləşmə, bazar tənzimləmə fəaliyyətinin yeni prinsiplərə uyğun qurulması və kənd təsərrüfatının inkişafı səviyyəsini yaxın on il içərisində həmin ölkələrə çatdırmaq.Nəticədə bir mühüm məsələni bəyan etmək istəyirəm ki, bu təkliflər paketi yalnız quru söz yığını deyil, tərəfimizdən bunun tam mexanizmi və icra üsulu, hətta qanun, fərman və qərar layihələri hazırlanmış, bəziləri mətbuatda dərc olunmuşdu. Müvafiq orqanlara yalnız üzərində işləyib, düzəlişlər etmək və tətbiqinə başlamaq olar. Nəticəsi qarantiyalıdı, amma yenə də müzakirə olunmalıdı. Bütün dünya ölkələri bu yolu keçmiş və hələ ki, ikinci daha səmərəlisi tapılmayıb.Saleh Məmmədov, keçmiş maliyyə naziri, tanınmış iqtisadçı alim, iqtisad elmləri doktoru, professor
Şərh yazılmayıb.

Şərh yaz.
           
MARAQLI
Maraqlı
- Sitemap BIST 100 endeksi, Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, bugün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na gözünü dikti. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kere toplanmış ancak bu toplantılardan asgari ücret zammına ilişkin karar çıkmamıştı. Bugün yapılan dördüncü toplantı saat 14:00'da başladı. Türk-İş ise asgari ücret zammına ilişkin "bin 893 lira 90 kuruş olmalı" ifadelerini kullanmıştı. Ve merakla beklenen 2018 asgari ücret zammı belli oldu. İşte detaylar. 1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamaya göre 2018 yılı ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı. 1 milyon 157 bin m2’lik büyüklüğü ve değeri ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen ve geçtiğimiz yaz ihalesi yapılarak satılan Galatasaray Sportif AŞ.’nin arazisinin ardından fiyatların artışa geçtiği Riva bölgesinde İstanbul’un en büyük arazisi sessiz sedasız satışa çıktı. 4 milyon m2’lik büyüklüğü ile Galatasaray'ın Riva arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazi için istenen rakam da dudak uçuklatacak seviyelerde. İsmi verilmeyen gizemli bir iş adamına ait olduğu öğrenilen arazi için 3 milyar liranın üzerinde bir rakam telaffuz ediliyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında ise İstanbul’un en küçük ilçesi olarak bilinen Güngören’in yarısına denk geliyor. VAKTİ ZAMANINDA 100 BİN TL’YE ALINMIŞTI Galatasaray’ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt’ın 1971 yılında 100 bin lira karşılığında aldığı Riva arazisi 15 Haziran tarihinde satılmıştı. 1 milyon 157 bin m2’lik arazinin ihalesini en yüksek teklifi veren Fema İnşaat ve KLV İnşaat ortaklığı 3.1 milyar liralık teklifle kazanmış, ancak ihale sonrası C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlığı’nın imar değişikliğine gitmesiyle 50 bin metrekarelik pazarlanabilir alan kaybı yaşanınca ihaleyi kazanan ortaklık grubu ihaleden çekilmişti. BİNE YAKIN VİLLA YAPILACAK İhaleyi ikinci sırada tamamlayan ve Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin teklifi ise 3 milyar 808 milyon lira toplam gelir ve 952 milyon lira şirket payı olmuştu. İhalenin kesinleşmesi sonrası bölge için düşünülen projeler konuşulurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Emlak Konut’la üzerinde anlaştıkları Riva projesinde 950 villa yapılacağını açıklamıştı. EKOLOJİK KÖY GELİYOR Emlak Konut’un Riva ihalesi kapsamında inşa edilecek projesi ekolojik ve sürdürülebilir mimari yaklaşımıyla tasarlandı. EKO-KÖY projesinin toplam konut alanı 869 bin 522 metrekare olduğu belirtilirken, projede 206 bin 497 metrekare özel orman alanı bulunuyor. Emlak Konut Eko-Köy projesi için köy ve doğa yaşantısının bu projede hayat bulması için ihale şartnamesine belirli maddeler ekleyecek. İnşaatın 2018'de başlaması ve 3 yıl sürmesi bekleniyor. BÖLGEYİ HAREKETLENDİRDİ Galatasaray Sportiv A.Ş.’nin arazisinin satışı ve gündeme gelen proje bölgeyi de hareketlendirdi. Söz konusu arazinin satışı sonrası araziye yakın konumdaki arsaların fiyatlarında da ciddi artışlar meydana geldi. 3.Köprü ile hali hazırda değerine değer katan bölgede arsa m2’leri de 350-400 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 3 MİLYAR 100 MİLYON TL Bölgede yaşanan değer artışlarının yanı sıra satışa çıkartılan bir arazisinin büyüklüğü ve fiyatı da dikkat çekiyor. 4 milyon m2 olarak satışa çıkartılan arazisi yakın tarihte İstanbul’da satışa çıkartılmış m2 olarak en büyük arazi olarak biliniyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında daha net ortaya çıkıyor. 4 bin dönümlük arazi 7,17 km2’lik İstanbul’un Güngören ilçesinin yarısı kadar. Değeri ve fiyatı ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen Galatasaray'ın 1 milyon 157 bin m2’lik arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazinin satışı için istenen rakam da astronomik seviyelerde. 4 bin dönüm arazisinin satışı için 800 milyon dolar yani yaklaşık 3 milyar 100 milyon TL, eski para ile ise 3 kat trilyon isteniyor. Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruda, “Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” ifadeleri kullanıldı Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen 2018 asgari ücret zam oranı için yapılan görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre 2018 asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 TL net olarak bin 603 TL olarak açıklandı.günün ilk yarısında yüzde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) toplandı. Akdağ, toplantının açılış konuşmasında AFAD'ın afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir biçimde yerine getirilmesi için kurulduğunu hatırlattı. Türkiye'nin 1999'daki büyük depremler sırasında çok büyük acılar yaşadığını anımsatan Akdağ, "Bu acılara sebep olan depremler sırasında organizasyon, etkin müdahale, hazırlık açısından Türkiye eksiklerini de görmüş oldu. Dolayısıyla hükümetimiz, o dönemde belli kurumları bir araya getirerek Başbakanlığın çatısı altında topladı." diye konuştu. Afet ve acil durumla ilgili olarak birçok bakanlığın ve kurumun görevleri olduğunu ifade eden Akdağ, bu görevlerin bir uyum ve ahenk içerisinde yürütülmesi gerektiği için bu nedenle Yüksek Kurul'un tesis edildiğini dile getirdi. Yüksek Kurul'un yılda en az iki kez toplandığını belirten Akdağ, bu yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerine işaret etti. Recep Akdağ, Yüksek Kurulu 2018 yılında biraz daha sık aralarla toplama ihtiyacı olacağını ifade ederek "Çünkü bu organizasyonun, bu kurul yapısının özellikle afetlere hazırlanmak, riski azaltmak konusunda çok daha farklı bir hamleyi bu yıl içerisinde, yani 2018 yılı içerisinde yerine getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 2018 yılı içerisinde biraz daha sık toplantılarımız olacak." dedi.0,59 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.242,79 puan ile girmişti.Sürekli müzayede işlemlerinin tekrar başlamasının ardından yükseliş eğilimini sürdüren endeks, şu dakikalarda yüzde 0,66 artışla 77.300 seviyelerinde bulunuyor. Analistler, öğleden sonra ABD'de başta fabrika ve dayanıklı mal siparişleri olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydediyor.Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek bugün güne 1,237.65 dolardan işlem görerek başladı. Havalimanının batısında yer alan ve Gizlani Askeri Üssü'nde de tamamen kontrol sağlandı.Doğu cephesinden ilerleyen federal polis güçleri ve özel kuvvetler askerleri, havalimanı yakınındaki Elbu Seyf köyünü hafta başında terör örgütünden geri almıştı.Güney cephesinden ilerleyerek geçen yıl kentin tamamen kuşatılmasını sağlayan İran destekli Şii milisler Haşdi Şabi grubu da batı cephesinden ilk saldırıyı Çarşamba günü başlatmıştı. Telafer çevresindeki köylerde yoğun çatışma var.Bu arada Musul’un batısından ilk tahliye haberi geldi. El-Memum bölgesinden DEAŞ'ın kalkan olarak kullanmak için alıkoyduğu bin 508 kişi tahliye edildi. -Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığınca kentin batısından tahliye edilen bin 508 kişilik ilk grup, Kayyara kasabasındaki kamplara yerleştirildi.Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre çeyrek altın fiyatı bugün 192 lira, altın gram fiyatı ise 117 lira seviyesinde.Altın fiyatları ABD'den açıklanan pozitif verilerin ardından yatırımcıların riskli varlıklara geri dönüş yapmasıyla beraber dün geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek 1,237.65 dolardan işlem görürken, dün yüzde 0.7 değer kazanmıştı.KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARIİstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 116,75 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 780,00 lira oldu.Bu yıla en hızlı başlayan yatırım aracı altın oldu. 3 yıl yatırımcısına kaybettiren altın, Aralık ayında başladığı yükselişi bu yıl hızlandırdı. Peki altın fiyatları 3 yıllık kayıbın ardından nasıl yükselişe geçti? Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın yorumlarını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz.Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporunun altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, teknik olarak altının onsunda 1.210 doların destek, 1.250 - 1.255 dolar bandının ise önemli direnç seviyeleri olarak takip edileceğini kaydediyor. Altının gram fiyatında ise 116 seviyesinin izleneceğini dile getiren analistler, bu seviyenin altında kalınması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, olası yükselişlerde ise 118 direncinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.çarşambaAnalizciler, ABD'de üretimin azalacağına ve OPEC ile OPEC dışı üreticilerin birlikte kararlar alabileceğine ilişkin beklentilerin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekleyen ana etkenler olduğunu ifade ediyor.günü 39 dolar sınırına yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 39,47 dolara kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda 39,11 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrol son olarak 11 Aralık 2015 tarihinde 39,71 dolara kadar yükselmişti.Avrupa'da tarafında ise piyasalar bu hafta Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ve Euro Bölgesi büyüme verisini bekliyor. Analistler, 10 Mart’taki AMB toplantısında alınacak yeni önlemlere yönelik beklentilerin arttığını belirtiyor. Bugün İuro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni açıklanacak. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 prim yaptı.Amerika'da BÜYÜME HEDEFİ REVİZE EDİLDİAsya'da hafta sonu gerçekleşen Çin Ulusal Kongresi'nin yıllık toplantısında ülkenin büyüme hedefinin yüzde 7 civarından yüzde 6,5 - 7,0 aralığına düşürüldüğü kaydedildi. Çin'deki gelişmeler sonrasında Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,32 yükseldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,61 düşüşle 16.911,32 puandan kapandı.Analizciler, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini, yurt dışında ise AMB toplantısı ve ABD verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 76.300 ve 75.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını vurguluyor. musavat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər, yeni musavat, müsavat, musavat qezeti xeberler