Musavat.az
Musavat.az
Müsavat » Xeberler» Xeber

Hüseyn Cavidin “Afet” faciesinde obrazların özünü ifşası…

25 Eylül 2016
5:36 pm


25/09/2016 [21:32]: xeber –
Azərbaycan ədəbiyyatının böyük ustadı, görkəmli şair–dramaturq Hüseyn Cavidin dramaturgiyası özünüifşa məqamları ilə zəngindir. Ümumiyyətlə, Cavid yaradıcılığından danışarkən onu da deməliyik ki, Cavid romantik qəhrəman tiplərinin hec birini nə müsbət, nə mənfi obrazlarını ideal şəkildə nə müsbətləşdirmiş, nə də mənfiləşdirmişdir.Hər hansı bir qəhrəmana baxsaq görərik ki, romantik bir qəhrəmanın daxili aləmində tərəddüd var, ikilik var. Deməli, Cavidin dramları əsas etibarı ilə xarakterlər dramıdır.Sevilməyib-sevənlər faciəsi dünya ədəbiyyatında dəfələrlə işlənmişdir. L. Tolstoyun “Anna Karenina”, C. Qolsoursinin “Farsaytlar haqqında əfsanə” kimi əsərlərində bu xətt geniş şəkildə təqdim olunmuşdur.Hüseyn Cavid yaradıcılığında isə bu xətt “Afət” faciəsində ümumiləşdirilmişdir.            Afət faciəsində qoyulan ailə-məişət münasibətlərinin bəzi əlamətləri  “Uçurum” faciəsində də əks olunmuşdur. Lakin “Uçurum”da yalnız bir ailənin və ailəni dağıdan səbəblərdən biri göstərilirdisə, “Afət”də bir neçə ailənin faciəsi və ailəni dağıdan bir neçə mühüm səbəb göstərilir. “Afət”də yüksək əxlaq normalarını tapdalayan, qadın-ana hüququnu ayaqlayan, qadına sadəcə bir əyləncə vasitəsi kimi baxan pozğun ərlərin və eyni əxlaqa malik subay gənclərin çirkin hərəkətləri, kübar ailələrə mənsub ata-anaların öz oğul və qızlarının tərbiyəsinə laqeyd qalmaları,öz mənliklərini qiymətləndirməyən, gözəlliklərinə güvənib ara-namusa arxa çevirən kübar qadınların məsuliyyətsizliyi, nəhayət ailə-məişətdə ən böyük bəlalardan biri olan əyyaslıq kimi səbəblər bir neçe ailəni bədbəxt edir. Başqa bir şəhərə köçən ailə burada çirkin bir mühitə düşür. Gənc və gözəl Afət özünün ailə həyatından narazıdır. Ərinin ailəyə laqeydliyi, üstəlik də sərxoşluğu Afəti usandırıb. Ailədəki bu münasibəti bilən və Afətin gözəlliyinə vurulan doktor Qaratay vəziyyətdən istifadə etmək istəyir. Qaratayın həqiqi aşiq maskası ilə araya girməsi  onsuzda bünövrəsi çürük olan bu ailənin dağılması üçün ilk qüvvətli təkan olur. Afət onsuzda sevmədiyi əyyaş ərini Qaratayın şirin sevgi vədlərinə aldanaraq zəhərləyir : “Mən bütün mənliyimi, bütün həyat və səadətimi yolunda fəda etməyə hazıram. Hətta sənin uğrunda cinayətdən belə çəkinməm. Ancaq aldadılmaq istəməm. Aldandığımı duysam məhv olurum. Həm də pək kinliyim, anlıyormusun? Məni aldatmaq istəyənləri əsla əfb etməm. Iki gözüm olsa belə intiqam alırım, intiqam!.. Əvət , mən, pək kinliyim. Məni təhqir edənlər əzrailin qucağına atılmış olurlar”.             Afətin səhvi onda olur ki,  o, xoşbəxtliyə aparan yolda Özdəmiri maneə hesab edir və onu öldürməklə əzablı bir ömrə son qoyacağına ümid edir. Lakin az keçməmiş, o, əməlindən peşman olur. : əvət baban bəni sonra aldı , bən isə göz bəbəyi kibi səni bəslədim, məsum bir mələk kibi böyütdüm (sinirli və həyəcanlı) ah,bən əxlaqsız deyildim fəqət Özdəmirin sərxoşluğu, sayğısızlığı bəni məhv etdi…sonra doktor Qaratay sapdırdı, ona vuruldum qatil oldum,babani zəhərlədim.” Mənən tənha, həyatı mənəvi əzablarla dolu qadınların ümumiləşdirilmiş obrazı olan Afət bütün əsər boyu əhatə olunduğu mühitlə qarşı-qarşıya qoyulmuş, bu qarşıdurma ilə də müəllif cəmiyyətin mənəvi həyatının bədii əksini verə bilmişdir. «Afət» əsərində biz qadın hüququnu tapdayan cəmiyyətin ifşasını, insan hisslərinə hörmət qoymayan bu mühitdə qadınların faciəsinin ürəkağrıdan mənzərəsini görürük. Afətin faciəsini dərinləşdirən amillərdən biri onun təbiəti ilə əhatə olunduğu mühit arasındakı ziddiyyətlərdir. Afətin şəxsi arzuları, romantik xəyalları, sevib-sevilmək istəyi obyektiv gerçəkliyin onun hisslərinə zidd olan «qanunları» ilə üz-üzə gəlir ki, dramatik münaqişənin əsasında da elə bu toqquşma dayanır. Afətə xoşbəxt olmaq üçün hər şey verilmişdir: gözəllik, vicdan, sevgi duyumu və bütün bunlardan yüksəkdə dura biləcək bir məziyyət–özgə bir şəxsin övladına doğma ana qayğısı göstərmək bacarığı. Lakin o, xoşbəxt ola bilmədi. Çünki onun mənsub olduğu cəmiyyətdə əksər insanlar həmin hisslərdən uzaq idi. Deməli, Afət öz hissləri, dünyagörüşü etibarilə bu aləmdə tək idi. H.Cavidin fikrincə, qadının incə hisslərini təhqir edən adamın, qadına hörməti olmayan ailənin, qadını alçaldan cəmiyyətin heç bir yüksək keyfiyyətindən danışmaq olmaz. Qadına heç bir hörmət qoymayan ailə, cəmiyyət də gec-tez məhvə məhkumdur. Afətin düçar olduğu müsibətlərdə, onun sevən şəxs ucalığından bir qatilin mənəvi səviyyəsinə enməsində əsas günahkar bir tərəfdən mühit idisə, digər tərəfdən özünün hissə qapılması, sonunu düşünmədən hisslərini təlqin etdiyi fikri tələsik icra etməsi idi. Afet(pek sinirli).ah bən niçin şu xain mühitə atıldım ,niçin yaratıldım, niçin qatil oldum, niçin aldatıldım.Biz burada Afətin tutduğu əməldən peşmanlıq hissi keçirdiyini,çarəsizliyinin,eyni zamanda üsyanının şahidi oluruq.H.Cavid bu əsərdə romantik qəhrəmanın taleyi zəminində insanın daxilində gedən təkamül prosesinin bədii əksinə nail ola bilmişdir. Afət surəti bütün əsər boyu mənəvi inkişafda  verilmişdir. Belə ki, birinci pərdədə biz bu qadının daxilində hökm sürən iztirabların onun varlığında bir narahatlıq doğurduğunu görürük. Afət ziddiyyətli hisslər yaşayaraq səhv qərar çıxarır və səhvi onu məhvə aparır. Lakin son ana qədər Afətin mənəvi inkişafı davam edir. Sonra o, elə bir dərketmə əldə edir ki, həyatda yaşaması artıq qeyri-mümkün olur, əgər ərini sevdiyinə qovuşmaq üçün öldürürse ,Qaratayı qisas almaq üçün öldürür.Afət (elinde silah,aci qəhqəhələrlə ) Özdəmirin intiqamını aldım,öz intiqamımı aldım (cənazəyə) sən bəni unutdun, gözəlliyimi təhqir etdin,iştə gözəlliyin intiqamını aldım. Ah intiqam vəhşətlərin ən alçagıdır,lakin kəndimi almadim əhv et (mustehzi qehqehelerle) ah sən bu aqşam dügün yapacaqdın Altunsaça qavuşacaqdın… Halbuki bən buna razı olamam çünki …səni pek seviyorum (masa uzərindəki çiçək dəmətini çözərək cənazəyə süslər) ah əvət səndən ayrılmaq istəməm, bu dodaqlar bəndən başqasını öpməməlidir (cənazəyi qucaqlayıb öpər,fövqaladə bir həyəcanla qalqar ve əlindəki revolveri şakağına tutar) şimdi isə sıra bana geliyor.Əsərdə diqqət doğuran, ən maraqlı və mürəkkəb obrazlardan biri də Özdəmirdir. Onun əvvəlki taleyi, gəncliyi, nə zaman və nə üçün içkiyə qurşanması haqqında heç bir məlumat verilmir. Lakin məlum vəziyyətinə əsasən onun Xandəmir kimi heç də yaranışdan bu qədər qüsurlarla dolu bir adam olduğunu söyləmək doğru olmaz. Özdəmirin xarakterində qabarıq nəzərə çarpan xüsusiyyətlərdən biri onun iradəsizliyi, müdafiə və mübarizə qabiliyyətinə malik olmamasıdır. Özdəmir təbiətən elə təsvir edilir, lakin bu obraz mənfi planda işlənsə də, oxucu bütün əsər boyu onu  Xandəmirlə eyni mənəvi səviyyədə qəbul edə bilmir.. Hadisələrin gedişi və bunlardan asılı olaraq Özdəmirin müxtəlif hallar keçirməsi onun əvvəllər Afəti sevmiş olduğunu göstərir. Lakin xarakterində üstünlük təşkil edən mənfi xüsusiyyətlərin hakimliyi nəticəsində bu məhəbbət kölgədə qalmışdır. Arada keçilməz bir sədd olduğunu duysa da, Özdəmir ən son həddə belə Afətə biganə olmadığını bildirir:«Afət (bir qədəh şərab gətirir). Buyurun, əfəndim!Özdəmir (qalxıb qədəhi alır.) Nasıl! Əfəndim?..(Qəhqəhə.) Halbuki mən sənin ən aciz qullarından, ən dəyərsiz kölələrindən biriyəm.  »Bu sözlər istehza, yaxud rişxənd deyil. Özdəmirin özünü Afət qarşısında dəyərsizləşdirmək cəhdi ilə söylədiyi bu ifadə artıq əyyaşlıq, mənəvi səfillik, bir tərəfdən qısqanclıq, bir tərəfdən də etinasızlıq hissləri ilə boğulan, məhvə məhkum olan sevginin son şölələrindən xəbər verir. Məhz bu zaman oxucu dərk edir ki, Özdəmirin qəlbində qeyri-insani hisslərə qalib gəlməyə gücü çatmayan, zəif, çox zəif bir sevgi hissi, məhəbbət duyğusu var. O, bütün varlığı ilə sevə bilmir. Özdəmir sərxoş və əyyaş olduğu qədər, qadınlara qarşı da hörmətsizdir.Onun qadınlar haqqındakı fikri nece bir xarakterə malik olduğunu göstərir.O, qadın hüquqlarını tapdalayanlardan biridir:«Özdəmir (təkrar laubali qəhqəhələrlə ). Əvət düşünüyorum qadın pek körpə ikən taze bir çiçək ,sonra füsunkar bir mələkdir.Yalnız bəziləri ,əvət, əvət bəziləri isə çamurlarda gəzən bir ördək,azğın ve hercai bir ördəkdir. »Qaratay surəti isə saxta şöhrət və məhəbbət ardınca qaçan, həyatını yalan üzərində quran şəxs obrazıdır. Onu hər hansı bir şeyin çirkin və ya təmiz olması yox, məqsədlərinə xidmət edəcəyi və etməyəcəyi düşündürür. Onun üçün hər nə məqsədinə xidmət edirsə, qarşısında yol açırsa, o da təmiz və qiymətlidir. Çirkin bir mühitdə sevilərək necə bir yüksək məqama yetirildiyini Qaratay başa düşə bilmir. Bu anlaya bilməmək faciəsi ilə mənəvi məhvə düçar olan Qaratayın şərəfsiz əməlləri, nəhayət, onu cismani məhvə aparır.Qaratay həm də ikiüzlüdür. O, bir tərəfdən Xandəmiri lağa qoyub onu cahil bilgic adalndırırsa, digər tərəfdən ona yaltaqlanaraq qızı Altunsaçı ələ keçirmək istəyir. O, məqsədinə çatmaq üçün hər  şey etmek iqtidarında olan insandır. Qaratay da cinayəti düşünür,lakin əgər Afətdə biz tutduğu əməldən peşmanlıq hissi duyuruqsa, onda buna qəti rast gəlmirik.«Doktor : İştə o bənim vəzifəm …(ətrafa).Özdəmiri zəhərlətdiyim gibi,Ərtoğrula da bir çarə düsünürüm. »Əsərdə tənqid və özünü ifşa cəhətdən diqqət çəkən obrazlardan biri də Xandəmirdir. Hamının müsyo fırıldaq kimi tanıdığı Xandəmir maarif müdiridir, lakin onun savadı gətirdiyi sitatlardan bəlli olur:«Xandəmir: İştə amerika şairlərindən məşhur Lev Tolstoy diyor ki, məhbbət bir bəla şeydir ki, giriftar olmayan bilməz(hər kəsdə qəhqəhə) »Və yaxud:«Xandəmir fars tarixşünaslarından Əbu Əli İbn Sina diyor ki, bən hər dərdə ilac buldum da yalnız eşqə, məhəbbətə çarə bulamadım.»Maarif mudirinin hansi şəkildə bu vəzifəyə qalxdığı göstərilməsə də, biz artıq buna ehtiyac duymuruq,hər şey göz qabağındadır. Sadə həyat səhnələri ilə zəngin olan «Afət» əsəri təkcə Azərbaycan ədəbiyyatının deyil, həm də dünya ədəbiyyatının əvəzsiz inciləri sırasına daxil olmağa layiq bir əsərdir. Ülviyyə Səmədova  AMEA, akademik Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu,kiçik elmi işçi[email protected]/* */


mənbə : moderator.azŞərh yazılmayıb.

Şərh yaz.
           
MARAQLI
Maraqlı
- Sitemap BIST 100 endeksi, Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, bugün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na gözünü dikti. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kere toplanmış ancak bu toplantılardan asgari ücret zammına ilişkin karar çıkmamıştı. Bugün yapılan dördüncü toplantı saat 14:00'da başladı. Türk-İş ise asgari ücret zammına ilişkin "bin 893 lira 90 kuruş olmalı" ifadelerini kullanmıştı. Ve merakla beklenen 2018 asgari ücret zammı belli oldu. İşte detaylar. 1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamaya göre 2018 yılı ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı. 1 milyon 157 bin m2’lik büyüklüğü ve değeri ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen ve geçtiğimiz yaz ihalesi yapılarak satılan Galatasaray Sportif AŞ.’nin arazisinin ardından fiyatların artışa geçtiği Riva bölgesinde İstanbul’un en büyük arazisi sessiz sedasız satışa çıktı. 4 milyon m2’lik büyüklüğü ile Galatasaray'ın Riva arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazi için istenen rakam da dudak uçuklatacak seviyelerde. İsmi verilmeyen gizemli bir iş adamına ait olduğu öğrenilen arazi için 3 milyar liranın üzerinde bir rakam telaffuz ediliyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında ise İstanbul’un en küçük ilçesi olarak bilinen Güngören’in yarısına denk geliyor. VAKTİ ZAMANINDA 100 BİN TL’YE ALINMIŞTI Galatasaray’ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt’ın 1971 yılında 100 bin lira karşılığında aldığı Riva arazisi 15 Haziran tarihinde satılmıştı. 1 milyon 157 bin m2’lik arazinin ihalesini en yüksek teklifi veren Fema İnşaat ve KLV İnşaat ortaklığı 3.1 milyar liralık teklifle kazanmış, ancak ihale sonrası C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlığı’nın imar değişikliğine gitmesiyle 50 bin metrekarelik pazarlanabilir alan kaybı yaşanınca ihaleyi kazanan ortaklık grubu ihaleden çekilmişti. BİNE YAKIN VİLLA YAPILACAK İhaleyi ikinci sırada tamamlayan ve Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin teklifi ise 3 milyar 808 milyon lira toplam gelir ve 952 milyon lira şirket payı olmuştu. İhalenin kesinleşmesi sonrası bölge için düşünülen projeler konuşulurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Emlak Konut’la üzerinde anlaştıkları Riva projesinde 950 villa yapılacağını açıklamıştı. EKOLOJİK KÖY GELİYOR Emlak Konut’un Riva ihalesi kapsamında inşa edilecek projesi ekolojik ve sürdürülebilir mimari yaklaşımıyla tasarlandı. EKO-KÖY projesinin toplam konut alanı 869 bin 522 metrekare olduğu belirtilirken, projede 206 bin 497 metrekare özel orman alanı bulunuyor. Emlak Konut Eko-Köy projesi için köy ve doğa yaşantısının bu projede hayat bulması için ihale şartnamesine belirli maddeler ekleyecek. İnşaatın 2018'de başlaması ve 3 yıl sürmesi bekleniyor. BÖLGEYİ HAREKETLENDİRDİ Galatasaray Sportiv A.Ş.’nin arazisinin satışı ve gündeme gelen proje bölgeyi de hareketlendirdi. Söz konusu arazinin satışı sonrası araziye yakın konumdaki arsaların fiyatlarında da ciddi artışlar meydana geldi. 3.Köprü ile hali hazırda değerine değer katan bölgede arsa m2’leri de 350-400 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 3 MİLYAR 100 MİLYON TL Bölgede yaşanan değer artışlarının yanı sıra satışa çıkartılan bir arazisinin büyüklüğü ve fiyatı da dikkat çekiyor. 4 milyon m2 olarak satışa çıkartılan arazisi yakın tarihte İstanbul’da satışa çıkartılmış m2 olarak en büyük arazi olarak biliniyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında daha net ortaya çıkıyor. 4 bin dönümlük arazi 7,17 km2’lik İstanbul’un Güngören ilçesinin yarısı kadar. Değeri ve fiyatı ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen Galatasaray'ın 1 milyon 157 bin m2’lik arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazinin satışı için istenen rakam da astronomik seviyelerde. 4 bin dönüm arazisinin satışı için 800 milyon dolar yani yaklaşık 3 milyar 100 milyon TL, eski para ile ise 3 kat trilyon isteniyor. Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruda, “Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” ifadeleri kullanıldı Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen 2018 asgari ücret zam oranı için yapılan görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre 2018 asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 TL net olarak bin 603 TL olarak açıklandı.günün ilk yarısında yüzde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) toplandı. Akdağ, toplantının açılış konuşmasında AFAD'ın afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir biçimde yerine getirilmesi için kurulduğunu hatırlattı. Türkiye'nin 1999'daki büyük depremler sırasında çok büyük acılar yaşadığını anımsatan Akdağ, "Bu acılara sebep olan depremler sırasında organizasyon, etkin müdahale, hazırlık açısından Türkiye eksiklerini de görmüş oldu. Dolayısıyla hükümetimiz, o dönemde belli kurumları bir araya getirerek Başbakanlığın çatısı altında topladı." diye konuştu. Afet ve acil durumla ilgili olarak birçok bakanlığın ve kurumun görevleri olduğunu ifade eden Akdağ, bu görevlerin bir uyum ve ahenk içerisinde yürütülmesi gerektiği için bu nedenle Yüksek Kurul'un tesis edildiğini dile getirdi. Yüksek Kurul'un yılda en az iki kez toplandığını belirten Akdağ, bu yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerine işaret etti. Recep Akdağ, Yüksek Kurulu 2018 yılında biraz daha sık aralarla toplama ihtiyacı olacağını ifade ederek "Çünkü bu organizasyonun, bu kurul yapısının özellikle afetlere hazırlanmak, riski azaltmak konusunda çok daha farklı bir hamleyi bu yıl içerisinde, yani 2018 yılı içerisinde yerine getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 2018 yılı içerisinde biraz daha sık toplantılarımız olacak." dedi.0,59 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.242,79 puan ile girmişti.Sürekli müzayede işlemlerinin tekrar başlamasının ardından yükseliş eğilimini sürdüren endeks, şu dakikalarda yüzde 0,66 artışla 77.300 seviyelerinde bulunuyor. Analistler, öğleden sonra ABD'de başta fabrika ve dayanıklı mal siparişleri olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydediyor.Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek bugün güne 1,237.65 dolardan işlem görerek başladı. Havalimanının batısında yer alan ve Gizlani Askeri Üssü'nde de tamamen kontrol sağlandı.Doğu cephesinden ilerleyen federal polis güçleri ve özel kuvvetler askerleri, havalimanı yakınındaki Elbu Seyf köyünü hafta başında terör örgütünden geri almıştı.Güney cephesinden ilerleyerek geçen yıl kentin tamamen kuşatılmasını sağlayan İran destekli Şii milisler Haşdi Şabi grubu da batı cephesinden ilk saldırıyı Çarşamba günü başlatmıştı. Telafer çevresindeki köylerde yoğun çatışma var.Bu arada Musul’un batısından ilk tahliye haberi geldi. El-Memum bölgesinden DEAŞ'ın kalkan olarak kullanmak için alıkoyduğu bin 508 kişi tahliye edildi. -Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığınca kentin batısından tahliye edilen bin 508 kişilik ilk grup, Kayyara kasabasındaki kamplara yerleştirildi.Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre çeyrek altın fiyatı bugün 192 lira, altın gram fiyatı ise 117 lira seviyesinde.Altın fiyatları ABD'den açıklanan pozitif verilerin ardından yatırımcıların riskli varlıklara geri dönüş yapmasıyla beraber dün geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek 1,237.65 dolardan işlem görürken, dün yüzde 0.7 değer kazanmıştı.KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARIİstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 116,75 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 780,00 lira oldu.Bu yıla en hızlı başlayan yatırım aracı altın oldu. 3 yıl yatırımcısına kaybettiren altın, Aralık ayında başladığı yükselişi bu yıl hızlandırdı. Peki altın fiyatları 3 yıllık kayıbın ardından nasıl yükselişe geçti? Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın yorumlarını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz.Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporunun altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, teknik olarak altının onsunda 1.210 doların destek, 1.250 - 1.255 dolar bandının ise önemli direnç seviyeleri olarak takip edileceğini kaydediyor. Altının gram fiyatında ise 116 seviyesinin izleneceğini dile getiren analistler, bu seviyenin altında kalınması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, olası yükselişlerde ise 118 direncinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.çarşambaAnalizciler, ABD'de üretimin azalacağına ve OPEC ile OPEC dışı üreticilerin birlikte kararlar alabileceğine ilişkin beklentilerin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekleyen ana etkenler olduğunu ifade ediyor.günü 39 dolar sınırına yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 39,47 dolara kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda 39,11 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrol son olarak 11 Aralık 2015 tarihinde 39,71 dolara kadar yükselmişti.Avrupa'da tarafında ise piyasalar bu hafta Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ve Euro Bölgesi büyüme verisini bekliyor. Analistler, 10 Mart’taki AMB toplantısında alınacak yeni önlemlere yönelik beklentilerin arttığını belirtiyor. Bugün İuro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni açıklanacak. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 prim yaptı.Amerika'da BÜYÜME HEDEFİ REVİZE EDİLDİAsya'da hafta sonu gerçekleşen Çin Ulusal Kongresi'nin yıllık toplantısında ülkenin büyüme hedefinin yüzde 7 civarından yüzde 6,5 - 7,0 aralığına düşürüldüğü kaydedildi. Çin'deki gelişmeler sonrasında Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,32 yükseldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,61 düşüşle 16.911,32 puandan kapandı.Analizciler, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini, yurt dışında ise AMB toplantısı ve ABD verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 76.300 ve 75.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını vurguluyor. musavat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər, yeni musavat, müsavat, musavat qezeti xeberler