Musavat.az
Musavat.az
Müsavat » Xeberler» Xeber

Babek “cığallığında” ilişib qalanlar – ARAŞDIRMA

29 Ağustos 2016
5:52 pm


29/08/2016 [21:51]: xeber –
Tarix həmişə düz xətli inkişaf etmir. Məşhur tarix fəlsəfəçisi Arnold Toynbi tarixin inkişafını əyri xəttə bənzədir hesab edirdi. Toynbi bunu zaman irəlilədikcə müxtəlif hadisələrə qarşı ortaya qoyduğumuz yarımçıq baxışlarla izah edirdi. Toynbiyə görə tarixin izahı iki mərhələli olur. Birinci mərhələdə tarixi hadisələr ideologiya bucağından qiymətləndirilir. İkinci və əsas həll edici mərhələdə isə tarix dövrün ictimai quruluşu prizmasından təhlil edilir. Hər iki mərhələni “tarixin axsaması” hesab edən Toynbi bu səbəblərdən tarix fəlsəfəsinin yenidən yazılmalı olduğuna inanırdı. Məşhur yapon tarix fəlsəfəçisi Frensis Fukuyamada məsələ konkret qoyulur. Tarixin sonunu indiki əsrdə hesab edən Fukuyamaya görə tarixə və ölkələrin öz keçmişinə baxış meyarları bu əsrdə qarşısı alınmaz reqress prosesinə təkan verəcək. Göz önündə tarix fəlsəfəsinə dair iki məşhur tarixçi filosofun baxışları var. Lakin bütün bunların fonunda bir də Samuel Hantinqton kimi bəşər tarixinin inkişafına daha pozitiv və tərəqqipərəst mövqedən yanaşan tarixçilər də olmuşdur. Antik tarixin fikir babası Herodot kor olaraq tarix yazdısa, yaxud da Bethoven kar olaraq məşhur sonatalarını bəstələdisə, deməli tarixin bir xəttli irəliləyişinə və toplumların proqressiv intibahına şübhə etmək olmaz. Bütün bu baxışları sadalamamın səbəbi bizim tarixi hadisələrə konkret bir mövqe qoya bilməməyimizlə bağlıdır. Tarixçi alimlər daha ümumi və konkret müddəalar ortaya qoysa da, mətbuat  səviyyəsində tarixin yanlış şərhlərinə daim rast gəlirik. Media sanki tarixin “işğalçısı” rolunda çıxış edir, kim nə gəldi yazır və bu baxış açısından bizim oz tariximizlə bağlı hadisələrə də bəzən bir yanlı mövqelərimiz ortaya çıxır. Ortada olan faktlar və nəticələr var ikən, subyektiv qənaətləri alovlu formada ictimai fikir diapozonuna çıxaranlar nə qədər yamlış olsalar da, öz fikirlərinin toxunulmazlığına inanır. Makiavelli tarixi subyektiv elm hesab edirdi. Umberto Eko isə, tarixi elmin obyektivliyi prizmasından izah etməyi yanlışlıq sayırdı. Keçən yazılarımdan birində Nəsimi və hürufiliyin məruz qaldığı təhriflərə bir balaca mövqe ortaya qoydum və sonrasında gələn rekasiyalardan daha da çaşmış vəziyyətdə qaldım. İmadəddin Nəsimi ilə bağlı nə qədər yanlış və subyektiv dəyərləndirmələrə rast gəldim. Azərbaycan tarixinin ən möhtəşəm səhifələrindən olan Xürrəmilik hərəkatı və xürrəmi düşüncə sistemi də eyni formada yanlış, subyektiv şərhlərdən öz “nəsibini alır.” Babək Xürrəminin baxışları və fəlsəfəsi bütün şərq fəlsəfi fikirinin orijinallıq cəhdi idi. Babəkə yanaşma fərqli olduğu kimi, həm də yeknəsəkdir. Babəkin mübarizə əzmi və istilaçılara qarşı apardığı savaş bizim döyüşçü ruhumuzun və dirəniş çabalarımızın pik nümunəsi idisə, onun ictimai-siyasi baxışları və xürrəmiliyin fəlsəfi tezisləri ayrıca bir fəlsəfi məktəbdir. Azərbaycan tarixində 8-9-cu əsrlərdə yazılmış Xürrəmi əfsanəsi öz dəyərli qatından və ağır mahiyyətindən izah olunmaq yerinə, ikinci dərəcəli məsələləri qabartmaqla diqqəti mərkəzi ideyalardan yayımdırma taktikasına baş vurulur. İcitmai müzakirə sərrhədsiz olmalıdır. Lakin tarixin elə səhifələri var ki, o səhifələrlə bağlı samballı araşdırmaçıların gəldikləri danılmaz fakt və ortaq həqiqət var. Xürrəmiliyin fəlsəfi-ideoloji tezislərinin təkliyi və həmin dövrdə şərqdə ikinci belə cəsur bir irsin olmamasına rəğmən müzakirələr və mətbuatdakı dedi-qodular görün nələrə fokuslanır: Babək türk idimi, yoxsa yox, Xürrəmilik islama qarşı idi, yaxud onun mübarizə metodları ərəb işğallarına qarşı idi, Babək milli tarixi dəyər sayılmalıdır, yaxud Babəkin bu gün gözü ilə qiymətləndirilməsi. Bütün bu cəhdlər ikinci dərəcəlidir. Ortada ciddi dərsliklərdəki yazılar və paraqraflardan ziyadə Babəkin ideyaları və xürrəmilərin mübarizəsi ilə ilgili ciddi heç bir diskussiya aparılmır. Maraqlanan insanlar təbii ki kitablara çıxış imkanlarını qazanır, məsələləri aydınlaşdırmağı bacarır, çəkisi şübhə doğurmayan tarixçilərlə məsələnin məğzini öyrənməyə cəhd edir, amma əgər Azərbaycannın 8-ci və 9-cu əsrinə adını qızıl hərflərlə yazdıran Xürrəmilər ilə bağlı qaynaqlara çıxış imkanı olmadan, mətbuatdan bu məsələni öyrənməyə çalışanlar olsa, çox yanlış istiqamətlərə yönələcəklər. Tarixçilərimizdən birinin bu barədə mütləq bir tezisi var. Yanılmıramsa, ana xətt də bu idi, müzakirələr faktlara söykənməyəndə ortada “qara qışqırıqdan” başqa heç nə qalmayacaq. Həqiqətən də, bunu sezmək üçün çox da analitik zəkaya sahib olmaq əsas deyil. Son dövrlər birdən cərəyan edən, öncə linqvistika və guya ana dili həssaslığı ilə başlayan, sonra isə daha açıq müstəviyə keçən və diqqətli oxucuların sezdiyi, axır həftələrin anti Türkiyə ritorikası da bu dediklərimə bariz örnəkdir. Əvvəlcə bütün fərdi baxışlar “müqəddəsləşdirilir” sanki, sonra isə ortaya baxışları azdıran yanlış, dəlilsiz, sübutsuz, heç bir dəqiq qaynağa dayanmayan, səhih olmayan informasiyalar ötürülür. Babək Xürrəminin mübarizəsi işğala qarşı dayanmanın və yadelli istilasına milli duruş gətirmənin imzasıdır. Babəkin xürrəmi olana qədər keçdiyi həyat yoluna diqqət edəndə onun insan kimi formalaşmasında qadın əməyinin rolu da danılmazdır. Babək atasız böyüyürdü.798-ci ildə kasıb Gilalabad şəhərində dünyaya göz açmışdı. Babək olana qədər Həsən həm də çobanlıq edir, kiçik yaşlarında anasının yükünü bölüşərək, kiçik çiyinlərində güclü bir məsuliyyət daşıyırdı. Babəkin səfərlərdən birində Cavidanla tanışlığı onun bütün sonrakı həyatını dəyişdi. Bu oğlanın qəlbindəki azadlıq eşqinə bələd olduqdan sonra Cavidan ona Xürrəmilik yollarında nüfuzsuz imtiyazlar qazanmaq üçün qapılar açırdı. Burada da bəzi çox mövqeli izah cəhdləri var. Xürrəmilər hərəkatında iki dövr ayrılır: 1) Cavidanın rəhbərliyi altındakı dövr, 2) Babəkin rəhbərliyə keçməsindən sonrakı dövr. Xürrəmiliyin əsas baxışları heç vaxt dəyişməmişdi, sadəcə Babək yenilikçi olduğundan mövcud olan baxışlara yeni çalarlar qatırdı. Bir-birinə həm əqidə ilə, həm də doğmalıq hissi ilə bağlı olan xürrəmilərin içərisində guya təlatümlərin olması və Cavidanla Babəkin arasında çaxnaşmaların reallığı barədə isə bir dənə ciddi tarixi miras yoxdur. Cavidanın dövründə xürrəmilər o qədər də təhlükəli hesab edilmədiyi üçün xilafət onları təhdid kimi görmürdü. Baxmayaraq ki, buna qədər ərəblərlə Cavidan ordusu arasında dəfələrlə toqquşmalar olmuşdu. Cavidanın ölümündən sonra 819-cu ildə ilk dəfə Xürrəmilər üzərinə sistemli hücuma keçən xilafət qoşunu darmadağın edilir. Bu zərbə o qədər sarsıdıcı olurki, ərəblər 10 il özlərini nizamlamağa çalışır. Babək Bəzz qalasını həm müdafiə və sığınacaq istehkamına, həm də bir məktəb halına gətirir. Xürrəmilər həm döyüş texnikası öyrənir, həm də fəlsəfi və elmi dərslər öyrənirdilər. 829-cu il Həşdadsər döyüşü və 830-cu ildəki birinci Həmədan döyüşü ilə Xürrəmilər özlərindən dəfələrlə çox və güclü olan işğalçı qoşunları darmadağın edir. Yalnız 833-cü ildəki ikinci Həmədan döyüşü Xürrəmi “qürubunu” söndürən ilk acı mğlubiyyət oldu. Bundan sonra çox sayda döyüşçü itirən Xürrəmilər ayağa qalxmağğa çalışsa da, sıralarda nəzərə çarpacaq qədər azalmalar olur. Həmçinin, düşmən tərəfə açıq və gizli məlumat ötürənlərin də olması ilə vəziyyət daha da qəlizləşir. 837-ci il Bəzz qalası mühasirəyə alınanda Babək və döyüşçüləri son ana qədər vuruşur. Və 838-ci ilin 14 martında Babək Samirə səhrasında edam edilir. Xürrəmilər və Babəkin tarixi rolunu anlamaq üçün çox uzun düşünməyə gərək yoxdur. Savaşlardakı cəsur vətən sevərlik eşqi ilə yanaşı, xürrəmiliyin ciddi sosial mesajları mövcud idi. O dövrdə bütün şərqi qan götürəndə, insan həyatı heçə endiriləndə, xürrəmilər insan fəlsəfəsini inkişaf etdirdi. Bərabərlik və qardaşlıq xürrəmiliyin ana ideoloji qatı oldu. Xürrəmiliyin fəlsəfi fikirləri azadlıq və bərabərliyin şərq fəlsəfəsində ilk sistematik vəhdət nümunəsidir. Babək elə bir sistem yaradırdıkı, ailə-dövlət modeli onların idarəçiliyi altında olan ərazilərdə bir mənalı qəbul olunurdu. Xürrəmilərdə sağlam hüquqi yanaşmalar mövcud idi. Klassik liberalizm cəfəngiyyatının özünü iflasa uğratdığı ifrat fərdiyyətçi baxışlardan və qərbin şəxsiyyətə yönəlik təlimlərindən fərqli olaraq, xürrəmi fərdiyyətçiliyi toplumsal maraqlarla qarşılıqlı formada idi. Fərd tək və əvəz olunmaz idi, lakin dar anlarda toplum naminə fərdlərin hüquqlarından toplumun hüquqi “davası” törəyirdi.  Xürrəmiliyin dövlətçilik fəlsəfəsinə verdiyi töhfələr danılmaz idi. Babəkin məğlub olmayacağı təqdirdə Azərbaycanın gələcək qüdrətini proqnozlaşdıran işğalçılar da elə məhz buna görə qorxuya düşərək hücümlara başladı. Azərbaycanda artıq möhtəşəm və güclü bir dövlət yarandığını, milli-mədəni ənənələrin, sarsılmaz ideologiyanın bərpa olunduğunu görən Xəlifə Məmun Azərbaycan üzərinə böyük nizami ordu göndərdi. Lakin bu xalqa qarşı döyüşmək artıq asan deyildi.  Bir sıra ərəb mənbələrində qeyd olunur ki, guya Babəkin əsl adı müsəlman adı olan Həsən imiş. Lakin, müasir təqdiqatçılar öz məqalələrində qeyd edirlər ki, bu ad ərəb tarixçiləri tərəfindən təhrif olunub və əslində onun ilk adı Əsən (və ya Əhsən) olub. Bu köklü turk sözünə 5 min ildən çox tarixi olan Dədə Qorqud eposunda da çox rast gəlinir. Xürrəmiliyin danılmaz gücünü dərk edən və sonrakı əsrlərdə hələ də onun xofundan ayılmayan bir çox ərəb tarixçiləri Xürəmilərə böhtan atsa da, iftira yağdırsa da Xürrəmilik və sərkərdə Babək bu xalqın yaddaşında öz həqiqi qiymətini almağı bacardı. Tarixi şəkilləndirən hər zaman qəhrəmanlar olmuşdur. Tarixdən qorxmaq yox, ona sahib çıxmaq lazımdır. Biz başqa mənbələrin uydurma miflərinə baş qoşub, öz milli tariximizdəki hadisələri təhrif etməyə bir dəfəlik son qoymalı və tariximizə sahib çıxmalıyıq. Öz dəyərlərinə, keçmişinə, irsinə, tarixinə, simalarına həqiqi dəyəri verməyən xalqlar dünyada heç vaxt inkişaf etməzlər.P.S. Babəkin xaincəsinə öldürülməsi onun məhvi yox, əbədi möhürü idi.(publika.az) 


mənbə : moderator.azŞərh yazılmayıb.

Şərh yaz.
           
MARAQLI
Maraqlı
- Sitemap BIST 100 endeksi, Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, bugün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na gözünü dikti. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kere toplanmış ancak bu toplantılardan asgari ücret zammına ilişkin karar çıkmamıştı. Bugün yapılan dördüncü toplantı saat 14:00'da başladı. Türk-İş ise asgari ücret zammına ilişkin "bin 893 lira 90 kuruş olmalı" ifadelerini kullanmıştı. Ve merakla beklenen 2018 asgari ücret zammı belli oldu. İşte detaylar. 1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamaya göre 2018 yılı ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı. 1 milyon 157 bin m2’lik büyüklüğü ve değeri ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen ve geçtiğimiz yaz ihalesi yapılarak satılan Galatasaray Sportif AŞ.’nin arazisinin ardından fiyatların artışa geçtiği Riva bölgesinde İstanbul’un en büyük arazisi sessiz sedasız satışa çıktı. 4 milyon m2’lik büyüklüğü ile Galatasaray'ın Riva arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazi için istenen rakam da dudak uçuklatacak seviyelerde. İsmi verilmeyen gizemli bir iş adamına ait olduğu öğrenilen arazi için 3 milyar liranın üzerinde bir rakam telaffuz ediliyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında ise İstanbul’un en küçük ilçesi olarak bilinen Güngören’in yarısına denk geliyor. VAKTİ ZAMANINDA 100 BİN TL’YE ALINMIŞTI Galatasaray’ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt’ın 1971 yılında 100 bin lira karşılığında aldığı Riva arazisi 15 Haziran tarihinde satılmıştı. 1 milyon 157 bin m2’lik arazinin ihalesini en yüksek teklifi veren Fema İnşaat ve KLV İnşaat ortaklığı 3.1 milyar liralık teklifle kazanmış, ancak ihale sonrası C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlığı’nın imar değişikliğine gitmesiyle 50 bin metrekarelik pazarlanabilir alan kaybı yaşanınca ihaleyi kazanan ortaklık grubu ihaleden çekilmişti. BİNE YAKIN VİLLA YAPILACAK İhaleyi ikinci sırada tamamlayan ve Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin teklifi ise 3 milyar 808 milyon lira toplam gelir ve 952 milyon lira şirket payı olmuştu. İhalenin kesinleşmesi sonrası bölge için düşünülen projeler konuşulurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Emlak Konut’la üzerinde anlaştıkları Riva projesinde 950 villa yapılacağını açıklamıştı. EKOLOJİK KÖY GELİYOR Emlak Konut’un Riva ihalesi kapsamında inşa edilecek projesi ekolojik ve sürdürülebilir mimari yaklaşımıyla tasarlandı. EKO-KÖY projesinin toplam konut alanı 869 bin 522 metrekare olduğu belirtilirken, projede 206 bin 497 metrekare özel orman alanı bulunuyor. Emlak Konut Eko-Köy projesi için köy ve doğa yaşantısının bu projede hayat bulması için ihale şartnamesine belirli maddeler ekleyecek. İnşaatın 2018'de başlaması ve 3 yıl sürmesi bekleniyor. BÖLGEYİ HAREKETLENDİRDİ Galatasaray Sportiv A.Ş.’nin arazisinin satışı ve gündeme gelen proje bölgeyi de hareketlendirdi. Söz konusu arazinin satışı sonrası araziye yakın konumdaki arsaların fiyatlarında da ciddi artışlar meydana geldi. 3.Köprü ile hali hazırda değerine değer katan bölgede arsa m2’leri de 350-400 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 3 MİLYAR 100 MİLYON TL Bölgede yaşanan değer artışlarının yanı sıra satışa çıkartılan bir arazisinin büyüklüğü ve fiyatı da dikkat çekiyor. 4 milyon m2 olarak satışa çıkartılan arazisi yakın tarihte İstanbul’da satışa çıkartılmış m2 olarak en büyük arazi olarak biliniyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında daha net ortaya çıkıyor. 4 bin dönümlük arazi 7,17 km2’lik İstanbul’un Güngören ilçesinin yarısı kadar. Değeri ve fiyatı ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen Galatasaray'ın 1 milyon 157 bin m2’lik arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazinin satışı için istenen rakam da astronomik seviyelerde. 4 bin dönüm arazisinin satışı için 800 milyon dolar yani yaklaşık 3 milyar 100 milyon TL, eski para ile ise 3 kat trilyon isteniyor. Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruda, “Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” ifadeleri kullanıldı Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen 2018 asgari ücret zam oranı için yapılan görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre 2018 asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 TL net olarak bin 603 TL olarak açıklandı.günün ilk yarısında yüzde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) toplandı. Akdağ, toplantının açılış konuşmasında AFAD'ın afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir biçimde yerine getirilmesi için kurulduğunu hatırlattı. Türkiye'nin 1999'daki büyük depremler sırasında çok büyük acılar yaşadığını anımsatan Akdağ, "Bu acılara sebep olan depremler sırasında organizasyon, etkin müdahale, hazırlık açısından Türkiye eksiklerini de görmüş oldu. Dolayısıyla hükümetimiz, o dönemde belli kurumları bir araya getirerek Başbakanlığın çatısı altında topladı." diye konuştu. Afet ve acil durumla ilgili olarak birçok bakanlığın ve kurumun görevleri olduğunu ifade eden Akdağ, bu görevlerin bir uyum ve ahenk içerisinde yürütülmesi gerektiği için bu nedenle Yüksek Kurul'un tesis edildiğini dile getirdi. Yüksek Kurul'un yılda en az iki kez toplandığını belirten Akdağ, bu yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerine işaret etti. Recep Akdağ, Yüksek Kurulu 2018 yılında biraz daha sık aralarla toplama ihtiyacı olacağını ifade ederek "Çünkü bu organizasyonun, bu kurul yapısının özellikle afetlere hazırlanmak, riski azaltmak konusunda çok daha farklı bir hamleyi bu yıl içerisinde, yani 2018 yılı içerisinde yerine getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 2018 yılı içerisinde biraz daha sık toplantılarımız olacak." dedi.0,59 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.242,79 puan ile girmişti.Sürekli müzayede işlemlerinin tekrar başlamasının ardından yükseliş eğilimini sürdüren endeks, şu dakikalarda yüzde 0,66 artışla 77.300 seviyelerinde bulunuyor. Analistler, öğleden sonra ABD'de başta fabrika ve dayanıklı mal siparişleri olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydediyor.Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek bugün güne 1,237.65 dolardan işlem görerek başladı. Havalimanının batısında yer alan ve Gizlani Askeri Üssü'nde de tamamen kontrol sağlandı.Doğu cephesinden ilerleyen federal polis güçleri ve özel kuvvetler askerleri, havalimanı yakınındaki Elbu Seyf köyünü hafta başında terör örgütünden geri almıştı.Güney cephesinden ilerleyerek geçen yıl kentin tamamen kuşatılmasını sağlayan İran destekli Şii milisler Haşdi Şabi grubu da batı cephesinden ilk saldırıyı Çarşamba günü başlatmıştı. Telafer çevresindeki köylerde yoğun çatışma var.Bu arada Musul’un batısından ilk tahliye haberi geldi. El-Memum bölgesinden DEAŞ'ın kalkan olarak kullanmak için alıkoyduğu bin 508 kişi tahliye edildi. -Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığınca kentin batısından tahliye edilen bin 508 kişilik ilk grup, Kayyara kasabasındaki kamplara yerleştirildi.Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre çeyrek altın fiyatı bugün 192 lira, altın gram fiyatı ise 117 lira seviyesinde.Altın fiyatları ABD'den açıklanan pozitif verilerin ardından yatırımcıların riskli varlıklara geri dönüş yapmasıyla beraber dün geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek 1,237.65 dolardan işlem görürken, dün yüzde 0.7 değer kazanmıştı.KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARIİstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 116,75 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 780,00 lira oldu.Bu yıla en hızlı başlayan yatırım aracı altın oldu. 3 yıl yatırımcısına kaybettiren altın, Aralık ayında başladığı yükselişi bu yıl hızlandırdı. Peki altın fiyatları 3 yıllık kayıbın ardından nasıl yükselişe geçti? Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın yorumlarını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz.Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporunun altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, teknik olarak altının onsunda 1.210 doların destek, 1.250 - 1.255 dolar bandının ise önemli direnç seviyeleri olarak takip edileceğini kaydediyor. Altının gram fiyatında ise 116 seviyesinin izleneceğini dile getiren analistler, bu seviyenin altında kalınması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, olası yükselişlerde ise 118 direncinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.çarşambaAnalizciler, ABD'de üretimin azalacağına ve OPEC ile OPEC dışı üreticilerin birlikte kararlar alabileceğine ilişkin beklentilerin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekleyen ana etkenler olduğunu ifade ediyor.günü 39 dolar sınırına yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 39,47 dolara kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda 39,11 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrol son olarak 11 Aralık 2015 tarihinde 39,71 dolara kadar yükselmişti.Avrupa'da tarafında ise piyasalar bu hafta Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ve Euro Bölgesi büyüme verisini bekliyor. Analistler, 10 Mart’taki AMB toplantısında alınacak yeni önlemlere yönelik beklentilerin arttığını belirtiyor. Bugün İuro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni açıklanacak. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 prim yaptı.Amerika'da BÜYÜME HEDEFİ REVİZE EDİLDİAsya'da hafta sonu gerçekleşen Çin Ulusal Kongresi'nin yıllık toplantısında ülkenin büyüme hedefinin yüzde 7 civarından yüzde 6,5 - 7,0 aralığına düşürüldüğü kaydedildi. Çin'deki gelişmeler sonrasında Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,32 yükseldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,61 düşüşle 16.911,32 puandan kapandı.Analizciler, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini, yurt dışında ise AMB toplantısı ve ABD verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 76.300 ve 75.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını vurguluyor. musavat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər, yeni musavat, müsavat, musavat qezeti xeberler