Musavat.az
Musavat.az
Müsavat » Xeberler» Xeber

Adı göy üzünden, Oğuzlardan gelen Qaqauz…

07 Ağustos 2016
8:40 am


07/08/2016 [12:37]: xeber –
(Qənirə Paşayeva ilə addım-addım Qaqauz Yeri)1-ci YazıBülbül, sənin bilginmi var?Baxçalarda yurdunmu var?Mənciləyin, dərdinmi var?Ötmə, bülbül, Mənim dərdim mənə yetər, Yetər də, günü-gündən artar.Bir qaqauz türkləri şərqisidi bu… Şərqidən daha çox könül acısı, ürək yanğısıdı, hey dinər, dinər! Hər oxuduqları mahnıda, ötdükləri havada quş olmaqdı, doğma yurd-yuvaya tuş olmaqdı istəkləri:Aman, Allahım, Allahım, Yaratsana məni bir quş;Bir quş-qanadı gümüş. Mən də uçub gedəyimAnacığımın məzarına, Anacığımın torpağına…Bunu mənim öz doğma ləhcəmdə, türkcəmdə oxuyurlar. Tarix kitablarının verdiyi bilgilər bir ayrı, dönüb də yenidən baxdığım sənədli filmlərin şəhadəti bir yana, özümün gəzib-dolandığım Qaqauz Yeri Muxtar Respublikasını (Moldova) belə gördüm, belə tanıdım. O gözəlim diyarın 200 minlik sakinlərini bizim məşhur, dillər əzbəri “Kitabı-Dədə Qorqud” dastanlarından adı bəlli olan Oğuz elinin dil, mənəviyyat, ruh daşıyıcıları kimi gördüm. Qaqauz Yerinin sərhədləri xaricində isə 300 min nəfərdən çox qaqauz türkü yaşayır. 250 mini MDB məkanı boyunca səpələnib. Böyük bir qismi Moldovanın bir sıra digər bölgələrində yaşayır. Bundan başqa, Ukraynanın Odessa və Zaparojye bölgələrində, Rumıniya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistanda da qaqauz türkləri kəndləri var. MDB və Şərqi Avropa ölkələrində də səpələnmiş halda xeyli sayda qaqauz türkü yaşayır. Gənc yaşlarımdan dastanlarından, əfsanə və nağıllarından, zəngin ədəbiyyat nümunələrindən, mahnılarından bilirdim qaqauz türklərini. Sonra Allah nəsib etdi, getdim və hər tərəfini gördüm, adamlarla söhbət etdim. Ötən əsrin 80-ci illərindən başlayaraq Azərbaycan televiziyası və radiosu qaqauz türkləri haqqında sistemli müəllif verilişləri yayımlayardı. Maraqla baxardıq. Dillərimizin doğmalığı heyrətləndirərdi bizi. O zaman heç ağlıma da gəlməzdi ki, bir gün qonaq gedəcəyəm qaqauz türklərinə. Komratda olacam bir gözəl gündə… Az qala qoşulub şərqiçilərə nəğmə oxuyacam mən də elə bir ucdan:Salxımın ardındaSabah işıldayır – Ça-xeya, ça-xeya…Bir erkən arabaDan dınqırdadır – Ça-xeya, ça-xeya…Görkəmli qaqauz şairi Dmitri Qara Çoban “Batrak türküsü”nü beləcə yazıb. Nə dilimizə çevirməyə ehtiyac var, nə ləhcə fərqi axtarmağa. Ləhcələri tam yaxındı bizə Kərkük türkmanları kimi. “Batrak türküsü”nü yazan şairin soy-kökü, təxəllüsü “Kitabi-Dədə Qorqud”dan gəlir. Adı ya Dilavərdi, ya da Divanoğlu… Vaxt-zaman, tarixi basqılar onu “Dmitri” adıyla əvəzləyib. Başqa birisini Vasili edib; Vasili Filioğlu, şairdi, şerini, sözünü bilənlər bilir:Dediyiniz o vaxt gəldi, Doğma torpağım, Günəşə dəyişməm səni…Hansı oğul öz yurdunu günəşin özünə dəyişibdi ki?! Bunu zaman deyir, tarix söyləyir. Canım qaqauz tədqiqatçıları qaqauzları oğuzların törəmələri hesab etməyib neyləməlidirlər ki? Bu bir tarixi həqiqətdir! Qaqauz, Qaqouz adının Qaq anlamının qədim oğuzlarda “haqq, əsl, öz” mənalarında işləndiyi bilinməkdədi.“BUNA KARSIN YOLU DERLƏR…”Bu duyğulu misra qaqauzların “Osmanlı-rus müharibəsinə aid dastan”ından keçir. Daha çox zamanın gərdişini, vaxtın və baxtın gidiliyini ehtiva edir özündə. Bədii məziyyətlərindən daha çox, tarixi həqiqətləri ilə yadda qalır:Alaca dağında vardı gözəli, Sağ-salamat gəlir cibi paralı.Səfil Nizam gedər topuğu yaralı,Buna Karsın yolu derlər. Gedən gəlmədi, yıxılasınız, Hey, qara dağlar, əsgər qalmadı.Bu rusun zakonu zordu, Qorxuram ölərəm……Qara dağ başında bir uzun tavla,Əsgərdən qaçanlar qolları bağlı….Süngülü tüfəngi alam əlimə,Qanlı qılıncımı bağlayım belimə.Varna qalasının viran görkəminə də eyni iç yanğısı ilə ağı deyib, diz döymüşdülər eli yağmalanan, tifağı viran edilən qaqauz türkləri. Günləri göy əskiyə büküləndə ürəklərindən keçənləri şeirə, nəğməyə tökmüşdülər. Belə, bu cür:Varna kimi qala yoxdu, İçində timarı çoxdu.Varnaya imdat yoxduBiz varnalıyıq, ağalar – İmdad Varnaya…Varna Qalataya baxar,Arasında dərə axar,Gəmilər Varnanı yaxar,Padşahlar,İmdat Varnaya.Varnanın ətrafı dəniz,Varnanı sarıbdı donuz.Verin təbəələrə omuz……Düşmən və kafir MoskvaDənizdən və qurudanToplardan gülləni saçar…Varnanın ətrafı çadır,İçində Osmanlı yatır. Gavur Moskva bilməz xatır,Biz varnalıyıq, bəylər!Qaqauzların “Varnanın mühasirəsini yad edən türkü”lərindəndi. Bir az sözümün önünə çəkdim. Ancaq bunlardan da öncə olanlar, baş verənlər var. Yazmasaq, deməsək olmaz…ADI GÖY ÜZÜNDƏN, OĞUZLARDAN GƏLƏN QAQAUZUzların (Oğuzların) törəmələri olaraq bəhs edilir qaqauzlardan. Qaqauz adının Gök Oğuzdan gəlmə olduğunu bildirir tarixçilər, araşdırmaçılar. D.N.Tanasoğluna aid fikirləri müdafiə edən Əbdülməcid Doğru isə “Qaqauz” adının Haqq Oğuz mənası daşıdığını iddia edir. Bir yolçuluq boyu bunca tarixi nəzərdən keçirmək bir az da zordur. Ancaq olmuşun necə var olduğunu oxuyub-bilmək vacibdir. Bir köynək daha yaxın, daha doğmadır qaqauz adı bizlərə. Qaqauz sözünün “Kök üz”, “Göy üz”, Göy Oğuz, Haqq Oğuz, Qaq oğuz sözlərinin assimilyasiyası sonucunda yarandığı bilinməkdədi. Ən əsası, bilinən odur ki, qaqauzlar uzların (oğuzların) törəmələridirlər. Öz doğma kökümüzdən-soyumuzdan gəlirlər. Bu, tarixin ilk versiyası, ən ağlabatan yozumudur. Fərqli mülahizələr də var; Məsələn, tarixi mənbələr şəhadət verir ki, Sarı Saltuk liderliyi altında qaqauzlar Səlcuqlu sultanı II İzzəddin Keykavusun arxasınca Dobrucaya gələrək orada məskunlaşan Anadolu Səlcuqlu türklərinin törəmələridir. Bu baxımdan güman edirlər ki, “Qaqauz” adı “Keykavus”dan əmələ gəlmişdir. Səlcuqlu tarixini incələyən Balasçev bu fikirdədi. Və onun bu barədə yazdıqları Qərb tarixçiləri tərəfindən dəstəkləməkdədir. Qaqauzlardan türkləşmiş bolqarlar kimi bəhs edənlər də var. Bu fikir müxtəliflikləri öz yerində… Ancaq gerçəklik ondan ibarətdir ki, çağdaş qaqauz tədqiqatçıları birmənalı olaraq qaqauzların məhz oğuzların törəmələri olduqlarını iddia edirlər. “Qaqauz” adının isə “haqq oğuz”dan gəlməsi qənaətlərində israrlıdırlar. Mütəxəssislər “Qaqoğuz, Qaqouz” adlarının “Qaq” qisminin qədim Oğuzlarda “əsl”, “öz” mənalarında işlətdiyini önə çıxarırlar. Birmənalı şəkildə isə qaqauz sözünün “Əsl Oğuz” mənasında işləndiyi söylənməkdədir. Hər halda, məşhur araşdırmaçı D.N.Tanasoğlu belə şərh verir, Əbdülməcid Doğru onun bu fikrini müdafiə edir. Əbdülməcid Doğrunun fikrincə, zamanında xristianlığı qəbul edən Oğuz türkləri özlərini müsəlman Oğuzlardan ayırmaq üçün qaqauz adlandırmışlar. Əksər araşdırmaçılar qaqauzların oğuzlardan gəldiyini təsdiqləyir. Qəbul edilməyən yeganə fikirsə “haqq oğuzlar” yozumuyla bağlıdı. Ona görə ki, mütəxəssislər bir xalqın adını öz dilində işlədilməyən sözlə ifadə etməsini heç vəchlə doğru saymırlar. Ən doğru nəzəriyyə isə qaqauzların peçeneqlər, uzlar (oğuzlar) və qıpçaqlarla birlikdə Anadolu Səlcuqlularının Sultanı II İzzəddin Keykavusun (1236-1276) ardınca Dobrucaya gələn Səlcuqlu türklərinin törəmələri olmasıdır. Özlərinə Göy Oğuz dedikləri üçün simvol olaraq Türklərin ortaq atası Gök börüyü seçmişlər. Bu türk topluluğu tarix boyu Bizans, Səlcuqlu, Osmanlı, bolqar, rumın, rus idarəçiliyi altında qalaraq din, dil və mədəniyyət assimilyasiyasına məruz qalmış, bununla belə, böyük bir topluluq olaraq öz varlıqlarını hifz edə bilmişlər. Uzların (qaqauzların) qaraqalpaqların təşəkkülündə iştirak etmələri tarixin gerçəkliyidi. Rusların təsiri altında xristianlaşan bu oğuzlar 1233-cü ildə ruslardan və qıpçaqlardan təşkil edilən ordunun monqollar tərəfindən darmadağın edilməsi nəticəsində kütləvi şəkildə köç etmək məcburiyyətində qalaraq ikinci dəfə Dunayı keçmiş və türklərin çoxluq təşkil etdikləri Dobrucada məskunlaşmışlar. Mədəniyyət, ədəbiyyat, adət-ənənə baxımından Anadolu türklərinə daha çox yaxındırlar; bir ət, bir dırnaq kimi! Elə bu səbəbdən də XVIII əsrdə qısa fasilələrlə davam edən Osmanlı-rus müharibələrindən sonra rusların təşviqi, bolqarların təsirilə Dobruca və Balkan yarımadasının müxtəlif bölgələrindən köç etməyə başlamış, əsasən Moldovada məskunlaşmışlar. Ədalət naminə demək lazımdır ki, Moldova boyarları bu köç əsnasında qaqauzlara xüsusi bir doğmalıqla qayğı göstərmişdilər. Eyni zamanda 1774-cü ildə Kiçik Qaynarca sülhünün bağlanmasında bu köçün önəmli rolu olmuşdur. Qaqauz şairi Dəniz Tanasoğlunun şeirindəndi bu səmimi seçmələr:Sənsizlik – təknə xəmirsiz, çeşmələr susuz kimi…Sənsizlik – arı çiçəksiz, bülbül mahnısız kimi… …Sənsizlik – Gündüz günəşsiz kimidi, Anam, vətənim, yaşamaq yoxdu sənsiz!Bu şeirin hər məqamında doğma, sevimli Qaqauz yurduna bir dünyalıq sevgi, sayğı hissi ifadə olunmaqdadı. D.Tanasoğlunun şeiri, ruhun dərinliklərindən gələn misralarının davamı ünlü qaqauz şairi N.Babaoğlundan gəlir, eyni duyğusallıq, vəfadarlıq hissilə: Sevdim, sevirəm, sevəcəmbu masallı torpağı… Harda gəzsəm gəzəcəyəm,bu masal dadlı… Sevməmək, sadəcə, mümkün deyil insana qanad olan bu əsmər bənizli torpağın ruha dad verən bənzərsiz gözəlliklərini. Hər qədəmində, ruhun dincəldiyi hər hücrəsində bir “Batrak türküsü” keçir könüldən: Salxımın ardındaSabah işıldayırÇa-xeya, ça-xeya…Bir erkən arabaDan dınqıldadır – Ça-xeya, ça-xeya… Güclə seçilirİrəlidə yol Ça-xeya, ça-xeya.Vaxt-bivaxt ünlü qaqauz şairi D.Qara Çobanın isti misraları ilə qarşılar öz müsafirini Qaqauz torpağı: Gəl, qardaş ərkiylə, Bacı doğmalığıyla… Gəl ki, gül üzünəqapım açıqdı… Çörəyim istidi, Süfrəm doludu!Torpağa, el-obaya xoş niyyətlə, dostcasına gələnləri belə qarşılayır qaqauzlar. “Hərbə qarşı torpağa sülh əkənlər üçündü ev-eşikləri”. Bunları da D.Qara Çoban yazır. O gözəl, səmimi, xoş amaclı şeir öz yerində, ancaq mənim üçün müəllifin adının Qara Çoban olmasının bir özgə, xüsusi doğmalığı var. Ana kitabımız “Dədə Qorqud dastanları”ndan gələn adımı əziz tuturam. Eyni zamanda bir xalqa iki cür tale yazanların siyasi iblisliyi göynədir iç dünyamı; səbəbini yazmağı heç istəmirəm. Ancaq bunsuz da olmur. Sadəcə, qəlbi böyük vətəndaşlıq duyğusu ilə döyünən, soyu soyumuzdan gələn bu ünlü şairlərin adlarına nəzər yetirmək bəs edər ki, qəlbimin üşəntisini duymuş olasınız: Nikolay Babaoğlu, Dmitri Qara Çoban, Stepan Küroğlu, Vasili Filioğlu adıyla yazıb-yaradır bu şairlər. Doğma Beşalma şəhərini beləcə təsvir edir, öyüb-oxşayır Vasili Filioğlu:Doğma torpağım, Günəşə dəyişməm səni…Mənim Beşalmam, Xoş gününə şeir yazıram, Dinlə, gözəl anam, Mənim Beşalmam!Bir ayrı səmtini “Əziz Bucaq diyarım” deyə vəsf edir şair. Bu adlar, sözlər doğmalığında yaşanan ayrılıq, uzaqlıq üşüdür könlümü. Tarix boyu müxtəlif imperiyaların əsarətində qalan qaqauz qövmünün din, dil və mədəniyyət assimilyasiyasına, təzyiqlərinə məruz qaldığını yuxarıda nəzər saldığımız ədəbi nümunələr göz önünə gətirməkdədi. Tarix qan ağlayır yada saldıqca. Bir qövmü gör neçə səmtə çəkən var; hələ “qaqauzlar türkləşmiş bolqarlardı” fikri bir yana…(Davamı var)


mənbə : moderator.azŞərh yazılmayıb.

Şərh yaz.
           
MARAQLI
Maraqlı
- Sitemap BIST 100 endeksi, Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, bugün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na gözünü dikti. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kere toplanmış ancak bu toplantılardan asgari ücret zammına ilişkin karar çıkmamıştı. Bugün yapılan dördüncü toplantı saat 14:00'da başladı. Türk-İş ise asgari ücret zammına ilişkin "bin 893 lira 90 kuruş olmalı" ifadelerini kullanmıştı. Ve merakla beklenen 2018 asgari ücret zammı belli oldu. İşte detaylar. 1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamaya göre 2018 yılı ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı. 1 milyon 157 bin m2’lik büyüklüğü ve değeri ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen ve geçtiğimiz yaz ihalesi yapılarak satılan Galatasaray Sportif AŞ.’nin arazisinin ardından fiyatların artışa geçtiği Riva bölgesinde İstanbul’un en büyük arazisi sessiz sedasız satışa çıktı. 4 milyon m2’lik büyüklüğü ile Galatasaray'ın Riva arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazi için istenen rakam da dudak uçuklatacak seviyelerde. İsmi verilmeyen gizemli bir iş adamına ait olduğu öğrenilen arazi için 3 milyar liranın üzerinde bir rakam telaffuz ediliyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında ise İstanbul’un en küçük ilçesi olarak bilinen Güngören’in yarısına denk geliyor. VAKTİ ZAMANINDA 100 BİN TL’YE ALINMIŞTI Galatasaray’ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt’ın 1971 yılında 100 bin lira karşılığında aldığı Riva arazisi 15 Haziran tarihinde satılmıştı. 1 milyon 157 bin m2’lik arazinin ihalesini en yüksek teklifi veren Fema İnşaat ve KLV İnşaat ortaklığı 3.1 milyar liralık teklifle kazanmış, ancak ihale sonrası C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlığı’nın imar değişikliğine gitmesiyle 50 bin metrekarelik pazarlanabilir alan kaybı yaşanınca ihaleyi kazanan ortaklık grubu ihaleden çekilmişti. BİNE YAKIN VİLLA YAPILACAK İhaleyi ikinci sırada tamamlayan ve Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin teklifi ise 3 milyar 808 milyon lira toplam gelir ve 952 milyon lira şirket payı olmuştu. İhalenin kesinleşmesi sonrası bölge için düşünülen projeler konuşulurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Emlak Konut’la üzerinde anlaştıkları Riva projesinde 950 villa yapılacağını açıklamıştı. EKOLOJİK KÖY GELİYOR Emlak Konut’un Riva ihalesi kapsamında inşa edilecek projesi ekolojik ve sürdürülebilir mimari yaklaşımıyla tasarlandı. EKO-KÖY projesinin toplam konut alanı 869 bin 522 metrekare olduğu belirtilirken, projede 206 bin 497 metrekare özel orman alanı bulunuyor. Emlak Konut Eko-Köy projesi için köy ve doğa yaşantısının bu projede hayat bulması için ihale şartnamesine belirli maddeler ekleyecek. İnşaatın 2018'de başlaması ve 3 yıl sürmesi bekleniyor. BÖLGEYİ HAREKETLENDİRDİ Galatasaray Sportiv A.Ş.’nin arazisinin satışı ve gündeme gelen proje bölgeyi de hareketlendirdi. Söz konusu arazinin satışı sonrası araziye yakın konumdaki arsaların fiyatlarında da ciddi artışlar meydana geldi. 3.Köprü ile hali hazırda değerine değer katan bölgede arsa m2’leri de 350-400 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 3 MİLYAR 100 MİLYON TL Bölgede yaşanan değer artışlarının yanı sıra satışa çıkartılan bir arazisinin büyüklüğü ve fiyatı da dikkat çekiyor. 4 milyon m2 olarak satışa çıkartılan arazisi yakın tarihte İstanbul’da satışa çıkartılmış m2 olarak en büyük arazi olarak biliniyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında daha net ortaya çıkıyor. 4 bin dönümlük arazi 7,17 km2’lik İstanbul’un Güngören ilçesinin yarısı kadar. Değeri ve fiyatı ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen Galatasaray'ın 1 milyon 157 bin m2’lik arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazinin satışı için istenen rakam da astronomik seviyelerde. 4 bin dönüm arazisinin satışı için 800 milyon dolar yani yaklaşık 3 milyar 100 milyon TL, eski para ile ise 3 kat trilyon isteniyor. Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruda, “Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” ifadeleri kullanıldı Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen 2018 asgari ücret zam oranı için yapılan görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre 2018 asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 TL net olarak bin 603 TL olarak açıklandı.günün ilk yarısında yüzde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) toplandı. Akdağ, toplantının açılış konuşmasında AFAD'ın afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir biçimde yerine getirilmesi için kurulduğunu hatırlattı. Türkiye'nin 1999'daki büyük depremler sırasında çok büyük acılar yaşadığını anımsatan Akdağ, "Bu acılara sebep olan depremler sırasında organizasyon, etkin müdahale, hazırlık açısından Türkiye eksiklerini de görmüş oldu. Dolayısıyla hükümetimiz, o dönemde belli kurumları bir araya getirerek Başbakanlığın çatısı altında topladı." diye konuştu. Afet ve acil durumla ilgili olarak birçok bakanlığın ve kurumun görevleri olduğunu ifade eden Akdağ, bu görevlerin bir uyum ve ahenk içerisinde yürütülmesi gerektiği için bu nedenle Yüksek Kurul'un tesis edildiğini dile getirdi. Yüksek Kurul'un yılda en az iki kez toplandığını belirten Akdağ, bu yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerine işaret etti. Recep Akdağ, Yüksek Kurulu 2018 yılında biraz daha sık aralarla toplama ihtiyacı olacağını ifade ederek "Çünkü bu organizasyonun, bu kurul yapısının özellikle afetlere hazırlanmak, riski azaltmak konusunda çok daha farklı bir hamleyi bu yıl içerisinde, yani 2018 yılı içerisinde yerine getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 2018 yılı içerisinde biraz daha sık toplantılarımız olacak." dedi.0,59 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.242,79 puan ile girmişti.Sürekli müzayede işlemlerinin tekrar başlamasının ardından yükseliş eğilimini sürdüren endeks, şu dakikalarda yüzde 0,66 artışla 77.300 seviyelerinde bulunuyor. Analistler, öğleden sonra ABD'de başta fabrika ve dayanıklı mal siparişleri olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydediyor.Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek bugün güne 1,237.65 dolardan işlem görerek başladı. Havalimanının batısında yer alan ve Gizlani Askeri Üssü'nde de tamamen kontrol sağlandı.Doğu cephesinden ilerleyen federal polis güçleri ve özel kuvvetler askerleri, havalimanı yakınındaki Elbu Seyf köyünü hafta başında terör örgütünden geri almıştı.Güney cephesinden ilerleyerek geçen yıl kentin tamamen kuşatılmasını sağlayan İran destekli Şii milisler Haşdi Şabi grubu da batı cephesinden ilk saldırıyı Çarşamba günü başlatmıştı. Telafer çevresindeki köylerde yoğun çatışma var.Bu arada Musul’un batısından ilk tahliye haberi geldi. El-Memum bölgesinden DEAŞ'ın kalkan olarak kullanmak için alıkoyduğu bin 508 kişi tahliye edildi. -Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığınca kentin batısından tahliye edilen bin 508 kişilik ilk grup, Kayyara kasabasındaki kamplara yerleştirildi.Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre çeyrek altın fiyatı bugün 192 lira, altın gram fiyatı ise 117 lira seviyesinde.Altın fiyatları ABD'den açıklanan pozitif verilerin ardından yatırımcıların riskli varlıklara geri dönüş yapmasıyla beraber dün geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek 1,237.65 dolardan işlem görürken, dün yüzde 0.7 değer kazanmıştı.KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARIİstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 116,75 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 780,00 lira oldu.Bu yıla en hızlı başlayan yatırım aracı altın oldu. 3 yıl yatırımcısına kaybettiren altın, Aralık ayında başladığı yükselişi bu yıl hızlandırdı. Peki altın fiyatları 3 yıllık kayıbın ardından nasıl yükselişe geçti? Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın yorumlarını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz.Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporunun altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, teknik olarak altının onsunda 1.210 doların destek, 1.250 - 1.255 dolar bandının ise önemli direnç seviyeleri olarak takip edileceğini kaydediyor. Altının gram fiyatında ise 116 seviyesinin izleneceğini dile getiren analistler, bu seviyenin altında kalınması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, olası yükselişlerde ise 118 direncinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.çarşambaAnalizciler, ABD'de üretimin azalacağına ve OPEC ile OPEC dışı üreticilerin birlikte kararlar alabileceğine ilişkin beklentilerin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekleyen ana etkenler olduğunu ifade ediyor.günü 39 dolar sınırına yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 39,47 dolara kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda 39,11 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrol son olarak 11 Aralık 2015 tarihinde 39,71 dolara kadar yükselmişti.Avrupa'da tarafında ise piyasalar bu hafta Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ve Euro Bölgesi büyüme verisini bekliyor. Analistler, 10 Mart’taki AMB toplantısında alınacak yeni önlemlere yönelik beklentilerin arttığını belirtiyor. Bugün İuro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni açıklanacak. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 prim yaptı.Amerika'da BÜYÜME HEDEFİ REVİZE EDİLDİAsya'da hafta sonu gerçekleşen Çin Ulusal Kongresi'nin yıllık toplantısında ülkenin büyüme hedefinin yüzde 7 civarından yüzde 6,5 - 7,0 aralığına düşürüldüğü kaydedildi. Çin'deki gelişmeler sonrasında Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,32 yükseldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,61 düşüşle 16.911,32 puandan kapandı.Analizciler, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini, yurt dışında ise AMB toplantısı ve ABD verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 76.300 ve 75.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını vurguluyor. musavat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər, yeni musavat, müsavat, musavat qezeti xeberler