Musavat.az
Musavat.az
Müsavat » Xeberler» Xeber

Abbasqulu Necefzadenin yeni dersliyi işıq üzü gördü

10 Kasım 2016
8:32 am


10/11/2016 [12:31]: xeber –

Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, Azərbaycan Milli
Konservatoriyasının (AMK) profes­soru Ab­basqulu Nəcəfzadə “Etnoorqanologiya”
(Bakı, “Ekoprint”, 2016, 304 s.) adlı dərslik hazırlayıb. Kitabın elmi məsləhətçisi:
xalq artisti, pro­fes­sor Siyavuş Kərimi; elmi redaktoru: sənətşü­nas­lıq üzrə
fəlsəfə doktoru, AMK-nın professoru Fəttan Xalıqzadə; redaktorları: filologiya
üzrə elm­lər doktoru, professor Firudin Ağasıoğlu (Cəlilov) və yazıçı, tərcüməçi
Rafiq Savalan (Ağa­yev); nəş­riy­ya­tın redaktoru: Qumru Şəhriyar (Quliyeva); rəyçilər:
sənətşünaslıq üzrə elmlər dok­toru, professor Səadət Abdullayeva və sənətşünaslıq
üzrə fəlsəfə doktoru, do­sent Lalə Hüsey­no­va­dır. Kitabın üz qabığında A.Nəcəfzadə
bərpa etdiyi çalğı alətlərinin fotoşəkli verilir. Burada Əbdülqadir Marağalının
icad etdiyi əlvah, qolça qopuz, yaylı qopuz, ərğənun və kos alətləri öz əksini
tapıb.  

Dərslik AMK-nın mövcud tədris proq­ramına uyğun
olaraq öl­kə­mi­zin ərazisində istifadə edilən çalğı alət­lə­rinin öyrənilməsi
üçün işlənilib. “Etnoorqa­no­lo­gi­ya” ad­lı dərslik əsasən AMK-nın tələbələri
üçün nə­­­­zər­də tu­­tul­sa da, bu əsərdən musiqi təma­yül­lü di­gər ali təhsil
ocaqlarının (BMA, ADMİU, ADPU, “Xə­zər” Uni­ver­si­teti, BXA və s.) mü­əl­limləri
və tə­ləbələri, həmçinin mu­si­qi­şü­nas­lıq, mu­­ğam­şünaslıq, folk­lorşünas­lıq,
mə­də­­niyyət və in­cə­sə­nə­­tin di­gər sa­hələ­rin­də fə­a­liy­yət gös­tə­­rən
araş­­­dır­ıcılar, ifaçı­lar da faydalana bi­lər­lər.

XXI əsrin ilk illərindən Azərbaycanın təhsil
sistemində aparılan bir sıra uğurlu islahatlar ali mək­təb­lərin bakalavr pilləsində
ol­du­ğu kimi, magistratura pilləsində də müsbət nəticələr doğurub. Bu ye­niliklər
həm dərslik­lə­rin, dərs vəsait­lə­ri­nin, həm də tədris proq­ram­larının
hazırlanmasında mü­a­sir me­tod­lardan istifadə olun­­ma­sı­nı tələb edir. Təhsil
islahat­la­rı­nın ən mühüm istiqamət­lə­rin­dən bi­ri də yeni dərsliklərin
hazırlanıb nəşr olunmasıdır. Bu sahədə gö­rülən iş­lər təqdirə­la­yiqdir. Son
illər nəşr edilən onlarca dərslik və dərs vəsaiti məzmunu, tər­ti­ba­tı, ye­ni
texnologiyalarla səs­ləş­mə­si baxımından pedaqoji ictimaiyyət tərəfindən
razılıqla qarşı­la­nır.

Təqdim edilən bu dərslik AMK-­nın “Mil­­li musiqinin tarixi və nə­­zəriyyəsi” kafedrasında hazır­lan­mışdır. Kitab AMK-da (və
digər müvafiq təhsil ocaqlarında) “Et­no­or­qa­no­lo­gi­ya” fənninin daha peşəkar
səviyyədə tədrisini təmin edən ey­ni­adlı möv­cud proq­ra­ma (tərtibçi: A.Nəcəfzadə)
uyğun ola­raq yazılıb.

Kitabda
alət­lərin poetik “arxiv”ini yaratmış Azərbaycan şair­lə­rinin – Qətran Təbrizi (1012-1088), Məhsəti Gəncəvi (1089-1183), Xaqani
Şir­va­ni (1120-1199), Ni­­zami Gən­cəvi (1141-1209), Möv­lanə Cəlaləddin Rumi (1207-1273), Əvhədi Marağalı (1274-1338), Əssar Təb­ri­zi (1325-1390),
Qa­zi Bür­ha­nəddin Sivasi (1344-1398), Mus­tafa Zərir (XIV əsr), Yusif Məd­­da­h
(XIV əsr), İmadəddin Nəsimi (1369-1417), Ca­­­han­şah Hə­qi­qi (1397-1467), Şeyx Dədə Ömər Röv­şəni
(1407-1487), Hə­bibi (1470-1520), Ne­mə­tullah Kişvəri (1445-1525), Şah
İsmayıl Xə­­­tai (1486-1524), Mə­­həmməd Füzuli (1494-1556), Fə­dai Təb­rizi
(XVI əsr), Mə­həm­məd
Əmani (1536-1610), İskəndər Münşi (1560-1629), Qöv­si Təbrizi (1568-1640), Rüknəddin
Mə­­­­sihi (1580-1656), Məhəm­məd­əli Sa­ib Təb­­rizi (1601-1676), Aşıq Valeh
(Kərbalayi Səfi Mə­həmməd oğlu, 1729-1822), Qasımbəy
Zakir (1784-1857), Se­yid Mir­həm­zə Əfəndi Ni­ga­ri (1805-1885), Aşıq Pəri
(1811-1847), Se­yid Əbülqasim Nəbati (1812-1873), Mirzə Məhəmməd Ta­ğı Qumri
(1819-1891), Mirzə Mehdi Şü­kuhi (1829-1896), Hacı Əbülhəsən Raci
(183l-1876), Seyid Əzim
Şir­vani (1835-1888), Molla Məhəmməd Zövi (1843-?), Hə­sənəli­xan Qaradaği
(1848-1929), Şəhriyar
Şirvani (1852-1915), Hüseyn Cavid (1882-1941), Cə­fər Cab­­barlı (1899-1934), Səməd Vurğun (1906-1956),
Mi­ka­yıl Müşfiq (1908-1938), Əhməd Ca­vad (1892-1937), Əliağa Va­hid
(1895-1965), Rəsul Rza (1910-1981), Hə­kim Qə­­ni (1918-2008), Məm­mədəli Sail
(1919-1983), Bəx­ti­yar Vahab­za­də (1925-2009), Cabir Novruz (1933-2002),
Tofiq Bayram (1934-1991) və baş­­qalarının şeirlərinə, eləcə də “Ki­­tabi-Dədə
Qor­qud” (VI-VII əsr­lər), “Əhməd Hə­rami” (XIII əsr), “Ko­roğ­lu” (XVI əsr)
dastan­la­rı­na istinad edi­lir.

Dərslik xeyli yeni və kifa­yət qədər dəyərli bilgilərlə,
o cüm­lə­dən çalğı alətlə­ri­nin müasir tədqi­qat üsullarını həm nəzəri, həm də
təcrübi cəhətdən əsaslandıran də­rin elmi-nəzəri faktlarla zən­gin­dir. Kitabda
əsasən Dədə Qorqud dövründə is­ti­fa­də
olunmuş
(qolça qopuz, kos, davul,
da­vul­baz, bo­­ru, zurna, dü­dük, çovqan, na­ğara) çalğı alətləri, müasir təd­risə
daxil edilən Azər­­baycan
çalğı alətləri (tar, kamança, bala­ban, saz, qanun, qaval, Azərbaycan qarmonu) və klassik şairlərimizin əsərlərində adı çəkilən
bir neçə çalğı aləti (neyin köndələn növü, ud (bərbət), ərğənun, yaylı
tənbur) geniş şəkildə öyrənilir.
Sonda bir neçə özənsəsli (idiofonlu) çalğı alətindən (əlvah, çini
kasa dəsti, kuzə dəsti, nəlbəki dəsti, laqquti dəsti, zəngi-şütür, zınqırov,
qavaldaş, çaharpara, çınqıraq dəsti, qaşığek, musiqili ritm daşları, müsəlləs (üçbucaq), barmaq zili, sinc, xalxal, kaman, şaxşax) də lakonik bəhs olu­nur. Bu za­­man həmin alətlərin
ya­ranma tarixi, eti­mo­logiyası, mor­­­­­­­fo­­lo­gi­yası, istifadə yer­lə­ri,
di­­­­­apa­zo­nu və s. xüsu­siy­yətləri göz­­­­dən keçirilir, onlar haqqında hər­tə­rəf­li
elmi bil­gilər verilir. Dərs­­­lik əsasən AMK-nın “Milli musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi” ka­fedrasının (eləcə də digər mu­­siqi təmayüllü
ali təhsil müəs­si­sə­lə­ri­nin) “Xalq çal­ğı alət­ləri ifaçı­lı­ğı” və “Solo
oxuma” ix­ti­sas­ları üzrə magistr pilləsində təh­sil alan tələbə­lər üçün nə­zər­də
tu­tu­lub. Eyni za­man­da əsərdən müvafiq istiqa­mət­də təhsil alan magis­t­rant­lar,
as­pi­rantlar, dis­ser­­tant­lar, dokto­rantlar, habelə bir sıra di­gər sahədə
çalışan başqa mütə­xəs­sislər də fay­da­­lana bilərlər.

Ümumiyyətlə,
bu kitab “Etnoorqanologiya” fənninin tədrisi üçün ali məktəb sis­­temində Azər­­­­baycan
dilin­də yazılmış ilk dərs­likdir. Əsər müvafiq ixtisas üzrə magistr pilləsində
təhsil alan ali məktəb, eləcə də bakalavr, orta ixtisas məktəblərində, kolleclərdə
təhsil alan tələbələr, həm­çinin musiqişünaslığın müxtəlif sahələ­rində çalışan
mütəxəssislər üçün kifa­yət qədər yüksək elmi və təc­rübi əhəmiyyət daşıyır.
Kitab sərbəst iqtisadiyyatın tələblərinə uy­ğun hazırlanmış bö­yük həcmli dərslik­dir.

 

Elman Eldaroğlu


mənbə : moderator.azŞərh yazılmayıb.

Şərh yaz.
           
MARAQLI
Maraqlı
- Sitemap BIST 100 endeksi, Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, bugün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na gözünü dikti. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kere toplanmış ancak bu toplantılardan asgari ücret zammına ilişkin karar çıkmamıştı. Bugün yapılan dördüncü toplantı saat 14:00'da başladı. Türk-İş ise asgari ücret zammına ilişkin "bin 893 lira 90 kuruş olmalı" ifadelerini kullanmıştı. Ve merakla beklenen 2018 asgari ücret zammı belli oldu. İşte detaylar. 1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamaya göre 2018 yılı ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı. 1 milyon 157 bin m2’lik büyüklüğü ve değeri ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen ve geçtiğimiz yaz ihalesi yapılarak satılan Galatasaray Sportif AŞ.’nin arazisinin ardından fiyatların artışa geçtiği Riva bölgesinde İstanbul’un en büyük arazisi sessiz sedasız satışa çıktı. 4 milyon m2’lik büyüklüğü ile Galatasaray'ın Riva arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazi için istenen rakam da dudak uçuklatacak seviyelerde. İsmi verilmeyen gizemli bir iş adamına ait olduğu öğrenilen arazi için 3 milyar liranın üzerinde bir rakam telaffuz ediliyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında ise İstanbul’un en küçük ilçesi olarak bilinen Güngören’in yarısına denk geliyor. VAKTİ ZAMANINDA 100 BİN TL’YE ALINMIŞTI Galatasaray’ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt’ın 1971 yılında 100 bin lira karşılığında aldığı Riva arazisi 15 Haziran tarihinde satılmıştı. 1 milyon 157 bin m2’lik arazinin ihalesini en yüksek teklifi veren Fema İnşaat ve KLV İnşaat ortaklığı 3.1 milyar liralık teklifle kazanmış, ancak ihale sonrası C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlığı’nın imar değişikliğine gitmesiyle 50 bin metrekarelik pazarlanabilir alan kaybı yaşanınca ihaleyi kazanan ortaklık grubu ihaleden çekilmişti. BİNE YAKIN VİLLA YAPILACAK İhaleyi ikinci sırada tamamlayan ve Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin teklifi ise 3 milyar 808 milyon lira toplam gelir ve 952 milyon lira şirket payı olmuştu. İhalenin kesinleşmesi sonrası bölge için düşünülen projeler konuşulurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Emlak Konut’la üzerinde anlaştıkları Riva projesinde 950 villa yapılacağını açıklamıştı. EKOLOJİK KÖY GELİYOR Emlak Konut’un Riva ihalesi kapsamında inşa edilecek projesi ekolojik ve sürdürülebilir mimari yaklaşımıyla tasarlandı. EKO-KÖY projesinin toplam konut alanı 869 bin 522 metrekare olduğu belirtilirken, projede 206 bin 497 metrekare özel orman alanı bulunuyor. Emlak Konut Eko-Köy projesi için köy ve doğa yaşantısının bu projede hayat bulması için ihale şartnamesine belirli maddeler ekleyecek. İnşaatın 2018'de başlaması ve 3 yıl sürmesi bekleniyor. BÖLGEYİ HAREKETLENDİRDİ Galatasaray Sportiv A.Ş.’nin arazisinin satışı ve gündeme gelen proje bölgeyi de hareketlendirdi. Söz konusu arazinin satışı sonrası araziye yakın konumdaki arsaların fiyatlarında da ciddi artışlar meydana geldi. 3.Köprü ile hali hazırda değerine değer katan bölgede arsa m2’leri de 350-400 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 3 MİLYAR 100 MİLYON TL Bölgede yaşanan değer artışlarının yanı sıra satışa çıkartılan bir arazisinin büyüklüğü ve fiyatı da dikkat çekiyor. 4 milyon m2 olarak satışa çıkartılan arazisi yakın tarihte İstanbul’da satışa çıkartılmış m2 olarak en büyük arazi olarak biliniyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında daha net ortaya çıkıyor. 4 bin dönümlük arazi 7,17 km2’lik İstanbul’un Güngören ilçesinin yarısı kadar. Değeri ve fiyatı ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen Galatasaray'ın 1 milyon 157 bin m2’lik arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazinin satışı için istenen rakam da astronomik seviyelerde. 4 bin dönüm arazisinin satışı için 800 milyon dolar yani yaklaşık 3 milyar 100 milyon TL, eski para ile ise 3 kat trilyon isteniyor. Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruda, “Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” ifadeleri kullanıldı Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen 2018 asgari ücret zam oranı için yapılan görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre 2018 asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 TL net olarak bin 603 TL olarak açıklandı.günün ilk yarısında yüzde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) toplandı. Akdağ, toplantının açılış konuşmasında AFAD'ın afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir biçimde yerine getirilmesi için kurulduğunu hatırlattı. Türkiye'nin 1999'daki büyük depremler sırasında çok büyük acılar yaşadığını anımsatan Akdağ, "Bu acılara sebep olan depremler sırasında organizasyon, etkin müdahale, hazırlık açısından Türkiye eksiklerini de görmüş oldu. Dolayısıyla hükümetimiz, o dönemde belli kurumları bir araya getirerek Başbakanlığın çatısı altında topladı." diye konuştu. Afet ve acil durumla ilgili olarak birçok bakanlığın ve kurumun görevleri olduğunu ifade eden Akdağ, bu görevlerin bir uyum ve ahenk içerisinde yürütülmesi gerektiği için bu nedenle Yüksek Kurul'un tesis edildiğini dile getirdi. Yüksek Kurul'un yılda en az iki kez toplandığını belirten Akdağ, bu yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerine işaret etti. Recep Akdağ, Yüksek Kurulu 2018 yılında biraz daha sık aralarla toplama ihtiyacı olacağını ifade ederek "Çünkü bu organizasyonun, bu kurul yapısının özellikle afetlere hazırlanmak, riski azaltmak konusunda çok daha farklı bir hamleyi bu yıl içerisinde, yani 2018 yılı içerisinde yerine getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 2018 yılı içerisinde biraz daha sık toplantılarımız olacak." dedi.0,59 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.242,79 puan ile girmişti.Sürekli müzayede işlemlerinin tekrar başlamasının ardından yükseliş eğilimini sürdüren endeks, şu dakikalarda yüzde 0,66 artışla 77.300 seviyelerinde bulunuyor. Analistler, öğleden sonra ABD'de başta fabrika ve dayanıklı mal siparişleri olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydediyor.Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek bugün güne 1,237.65 dolardan işlem görerek başladı. Havalimanının batısında yer alan ve Gizlani Askeri Üssü'nde de tamamen kontrol sağlandı.Doğu cephesinden ilerleyen federal polis güçleri ve özel kuvvetler askerleri, havalimanı yakınındaki Elbu Seyf köyünü hafta başında terör örgütünden geri almıştı.Güney cephesinden ilerleyerek geçen yıl kentin tamamen kuşatılmasını sağlayan İran destekli Şii milisler Haşdi Şabi grubu da batı cephesinden ilk saldırıyı Çarşamba günü başlatmıştı. Telafer çevresindeki köylerde yoğun çatışma var.Bu arada Musul’un batısından ilk tahliye haberi geldi. El-Memum bölgesinden DEAŞ'ın kalkan olarak kullanmak için alıkoyduğu bin 508 kişi tahliye edildi. -Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığınca kentin batısından tahliye edilen bin 508 kişilik ilk grup, Kayyara kasabasındaki kamplara yerleştirildi.Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre çeyrek altın fiyatı bugün 192 lira, altın gram fiyatı ise 117 lira seviyesinde.Altın fiyatları ABD'den açıklanan pozitif verilerin ardından yatırımcıların riskli varlıklara geri dönüş yapmasıyla beraber dün geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek 1,237.65 dolardan işlem görürken, dün yüzde 0.7 değer kazanmıştı.KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARIİstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 116,75 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 780,00 lira oldu.Bu yıla en hızlı başlayan yatırım aracı altın oldu. 3 yıl yatırımcısına kaybettiren altın, Aralık ayında başladığı yükselişi bu yıl hızlandırdı. Peki altın fiyatları 3 yıllık kayıbın ardından nasıl yükselişe geçti? Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın yorumlarını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz.Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporunun altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, teknik olarak altının onsunda 1.210 doların destek, 1.250 - 1.255 dolar bandının ise önemli direnç seviyeleri olarak takip edileceğini kaydediyor. Altının gram fiyatında ise 116 seviyesinin izleneceğini dile getiren analistler, bu seviyenin altında kalınması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, olası yükselişlerde ise 118 direncinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.çarşambaAnalizciler, ABD'de üretimin azalacağına ve OPEC ile OPEC dışı üreticilerin birlikte kararlar alabileceğine ilişkin beklentilerin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekleyen ana etkenler olduğunu ifade ediyor.günü 39 dolar sınırına yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 39,47 dolara kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda 39,11 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrol son olarak 11 Aralık 2015 tarihinde 39,71 dolara kadar yükselmişti.Avrupa'da tarafında ise piyasalar bu hafta Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ve Euro Bölgesi büyüme verisini bekliyor. Analistler, 10 Mart’taki AMB toplantısında alınacak yeni önlemlere yönelik beklentilerin arttığını belirtiyor. Bugün İuro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni açıklanacak. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 prim yaptı.Amerika'da BÜYÜME HEDEFİ REVİZE EDİLDİAsya'da hafta sonu gerçekleşen Çin Ulusal Kongresi'nin yıllık toplantısında ülkenin büyüme hedefinin yüzde 7 civarından yüzde 6,5 - 7,0 aralığına düşürüldüğü kaydedildi. Çin'deki gelişmeler sonrasında Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,32 yükseldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,61 düşüşle 16.911,32 puandan kapandı.Analizciler, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini, yurt dışında ise AMB toplantısı ve ABD verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 76.300 ve 75.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını vurguluyor. musavat son xeberler Son Xeberler - Son Xəbərlər, yeni musavat, müsavat, musavat qezeti xeberler